Utbildningsnämnden 1998-08-28

Plats och tid Skebo Herrgård, Skebobruk, kl. 10.00-11.30

Beslutande Se närvarolista

Program
Torsdag 27/8
Kl. 09.00-13.00 Föredragningar och diskussioner
Kl. 13.00-14.00 Lunch
Kl. 14.00-17.00 Gruppsammanträden 
Kl. 17.00-18.00 Extra arbetsutskott
Kl. 18.00-22.00 Middag med kulturella inslag
Fredag 28/8
Kl. 08.00-09.30 Diskussioner
Kl. 09.30-10.00 Extra arbetsutskott
Kl. 10.00-11.30 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr. förvaltningschef
Tommy Persson, projektledare Kunskapslyftet
Margaretha Dalby, sekreterareUtses att justera IngaBrita Mörch

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1998-09-02

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 45-59
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson

Justerande ..................................................................................................................
IngaBrita Mörch
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1998-08-28

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1998-09-04 anslags nedtagande 1998-09-25

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


Register

§ Sid

45 Förvaltningsrapporter 3

46 Månadsrapport juli 1998 4

47 ½-årsbokslut (internt) för 1999 5

48 Driftbudget 1999 6-10

49 Investeringsbudget 11

50 SFI-upphandling - uppföljning 12

51 Rapport för Kunskapslyftet juli 1998 13

52 Ansökan om statligt stöd till Kunskapslyftet för 1999 14-15

53 Ansökan om försöksverksamhet med kvalificerad 16-17
yrkesutbildning 1999

54 Ansökan om rätt till bidrag för fristående gymnasieskola -
Häverögymnasiet 18-19

55 Departementspromemorian PRIV en ny väg till ett nationellt
program 20

56 Motion ang. verkstadsteknisk utbildning 21

57 Uppgörelse om skatteväxling med landstinget om vård- och
naturbruksgymnasier 22

58 Delgivningsärenden 23

59 Rapporter 24Un § 45

Förvaltningsrapporter

Två nya medarbetare hälsas välkommen till Utbildningsförvaltningen

Tommy Persson som ny projektledare för Kunskapslyftet och Utbildningsförvaltningens kontaktman för SFI-undervisningen. Tommy efterträder Elisabeth Öhrling. Tommy är projektanställd under tiden 
1998-08-01--1999-12-31. Han är bosatt i Täby kyrkby och är tjänstledig från sin tjänst som personalhandläggare på Danderyds sjukhus där han bl a har arbetat med anställning, arbetsrätt, förhandlingar, lönesättning och verksamhetsförändringar.

Leif Thurhammar som biträdande förvaltningschef fr o m 1998-08-17.
Leif är bosatt på Rådmansö och kommer närmast från kommunens personalkontor där han arbetat som organisationssekreterare. Hans tidigare anställningar har bl a varit såsom studierektor/rektor på KomVux samt platschef på Barn- och skolförvaltningen/Utbildningsförvaltningen.

__________Un § 46 Dnr 97/39 041

Månadsrapport juli 1998

Föreligger av utbildningschefen upprättad månadsrapport 980811 för juli månad 1998 (riktmärke 58 %).

Au 20/8 Arbetsutskottet har 1998-08-20, § 85 behandlat ärendet.

Un 28/8 Ärendet har behandlats i PAMK 1998-08-21.

Utbildningsnämnden beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag

att lägga rapporten till handlingarna.

__________ 

Un § 47 Dnr 97/39 041

½-årsbokslut (internt) för 1998

Föreligger av utbildningschefen upprättat internt ½-årsbokslut, dels för driftbudget 980810 och dels för investeringsbudget 980819. Syftet med rapporterna är att säkerställa att verksamhet som inplanerats för 1998 samt det som påbörjas hösten 98 kan fullföljas inom beviljade anslag. Den planerade verksamheten kommer i huvudsak att kunna genomföras. De 
faktorer som är svårast att bedöma är lärarlöner samt hyrornas utveckling.

Erik Jansson, verksamhetsansvarig på Särskolan, anhåller i skrivelse 980811 om extra anslag på 485 tkr p g a en 50%-ig elevökning för gymnasiesärskolan
Dessutom har 4 elever valt att gå i specialskolor utanför kommunen vilket medfört ökade interkommunala kostnader.

Framgår av utbildningschefens redovisning att 1998 års budget i övrigt är i balans. Vissa omfördelningar inom delprogram föreslås. Föreslagna omfördelningar innebär inga väsentliga förändringar för kärnverkksamheten.

Delårsbokslut med verksamhet t o m augusti månad ska inlämnas i början av september till Servicekontorets ekonomienhet.

Au 20/8 Arbetsutskottet har 1998-08-20, § 86 föreslagit nämnden besluta att godkänna utbildningschefens föreslagna förändringar samt att hos Kommun-
styrelsen ansöka om extra medel med 485 tkr för särskolans 50%-iga elev-
ökning och ökning av interkommunala bidrag.
Per Lodenius (c) anmälde jäv och deltog ej i beslutets andra att-sats.

Ärendet har behandlats i PAMK 1998-08-21.

Un 28/8 Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna Utbildningsförvaltningens föreslagna åtgärder punkt 1-11 enligt
skrivelse 980810 samt

att från Utbildningsförvaltningen begära alternativa förslag till omfördelning
av begärda medel till särskolan inom budgetramen för 1998.

__________


Un § 48 Dnr 9818 041

Driftbudget 1999

Utbildningschefen redogör för det pågående arbetet med budget 99. 
Presidiet kommer att presentera budgeten vid ram- och budgetbered-
ning den 18 maj.

Au 6/5 Arbetsutskottet har 1998-05-06, § 45 behandlat ärendet.
Un 14/5 Diskuterades av utbildningschefen upprättat PM 1998-05-13.

Utbildningsnämnden beslutade 980514, § 34 
att uppdra till presidiet att redovisa förslag i enlighet med utbildningschefens PM med justeringar som ram- och budgetförslag 1999 (drift- och investeringar).
Paragrafen förklarades omedelbarat justerad.

Au 20/8 Utbildningschefen redogjorde för upprättat förslag till driftbudget 1999 enligt upprättat PM 980812.

Efter diskussion beslutade arbetsutskottet 980820, § 88 att ta ärendet som en information vid dagens sammanträde och bordlägga ärendet till arbetsutskottets extra sammanträde 980827.

Föreligger förvaltningens i budgetskrivelse av 98 0812 redovisat förslag till driftbudget.

Föreligger protokoll från PAMK 98-08-21, vilket också muntligen redovisas
bitr. förvaltningschefen.

Ordföranden, med instämmande av samtliga socialdemokratiska ledamöter yrkar bifall till förvaltningsförslaget, med följande ändringar och tillägg:

Dp 621 SkolmåltidsverksamhetAvgifter för skolmåltider skall ej förekomma + 1.850 tkr
Dp 651 GymnasieskolaAnslag för interkommunala ersättningar - 1.312 tkr
Ålandsutbyte i oförändrad omfattning + 50 tkr
Utökade informationsinsatser (se Förvaltningsuppdrag) + 100 tkr
Omvårdnadsprogrammet begränsas ej enl. förslag + 150 tkr
Administrativa kostnader (Får belasta anslaget för KUL) - 240 tkr
Baltiska elever (bör vara eget delprogram)UN §48 fortsDp 660 Grundläggande vuxenutbildning + 219 tkr
Medelsanvisningen för SFI-utbildningen minskas med 300tkr.Motsvarande kostnad skall belasta Socialförv. anslag för flyktingmottagningSFI-utbildningen ges en ny inriktning. Detta får belasta KUL - 300 tkr- 300 tkr
Dp 661 Gymnasial vuxenutb. Komvux 
Administrativa kostnader (Får belasta anslaget för KUL) - 311 tkr
Anslag för interkommunala ers. minskas - 870 tkr
Dp 673 Särskoleverksamhet gymnasieskolan 
Begäran om extra anslag till särskoleverksamheten alt.begäran om utökad ram avvisas - 20 tkr
Dp 693 Högskoleutbildning 
Stöd till högskolekurser + 200 tkr

Dessa ändringar inarbetas, i enlighet med KS anvisningar av 98 02 26, i skrivelsen 
Budget 1999 - Utbildningsnämndens ansvarsområde.

Förvaltningsuppdrag:

1. Utred möjligheterna till samverkan med grannkommuner i syfte att utbytet av studerande kan öka och därmed minska kostnaderna för elever som studerar i andra kommuner. Inom ramen för detta uppdrag bör även diskussioner med friskolor och landstingets skolor ske.

2. Intensifiera informationsinsatserna om möjligheter och fördelar med att studera i Norrtälje kommuns skolor och utbildningar.

3. Upprätta halvårsbokslut internt, att utgöra underlag för ev. behov av justeringar av 1999 års budget inför höstterminen -99. Följ upp förändringar inom sektorerna noggrant.
IngaBrita Mörch (m), med instämmande av Kurt Pettersson (c), yrkar bifall till förvaltningsförslaget med följande ändringar och tillägg:

Dp 621 Skolmåltidsverksamhet Avgifter för skolmåltider skall ej förekomma + 1.850 tkr
Dp 651 Gymnasieskola Anslag för interkommunala ersättningar - 318 tkr
Ålandsutbyte i oförändrad omfattning r + 50 tkr
Utökade informationsinsatser (Marknadsföring av Rodengymnasiet) + 100 tkr
Omvårdnadsprogrammet begränsas ej enl. förslag + 150 tkr
Administrativa kostnader (Får belasta anslaget för KUL) - 200 tkr
Baltiska elever (bör vara eget delprogram) + 219 tkr
Dp 660 Grundläggande vuxenutbildning Medelsanvisningen för SFI-utbildningen minskas med 665tkr. Motsvarande kostnad skall belasta Socialförv. anslag för flyktingmottagning - 665 tkr
SFI-utbildningen ges en ny inriktning. Detta får belasta KUL - 300 tkr
UN §48 forts. Dp 661 Gymnasial vuxenutb. Komvux 
Anslag för interkommunala ersättningar - 300 tkr
Hyreskostnaderna minskas - 100 tkr
Administrativa kostnader (Får belasta anslaget för KUL) - 900 tkr
Dp 673 Särskoleverksamhet gymnasieskolan Begäran om extra anslag till särskoleverksamheten alt. begäran om utökad ram avvisas - 20 tkr

Dp 693 Högskoleutbildning Stöd till högskolekurser + 200 tkr
Dp 139 Extra beredskapsåtgärder Datorteket i Norrtälje inlemmas i befintliga lokaler - 550 tkr

Därutöver biträds ordförandens förslag betr. förvaltningsuppdrag

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen. Han finner därvid, att arbetsutskottet beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta i enlighet med ordförandens förslag.

Au 27/8 Arbetsutskottet har 98 08 27 § 97 beslutat bifalla förvaltningens förslag med följande ändringar och tillägg:

Dp 621 SkolmåltidsverksamhetAvgifter för skolmåltider skall ej förekomma + 1.850 tkr
Dp 651 GymnasieskolaAnslag för interkommunala ersättningar - 1.312 tkr
Ålandsutbyte i oförändrad omfattning + 50 tkr
Utökade informationsinsatser (se Förvaltningsuppdrag) + 100 tkr
Omvårdnadsprogrammet begränsas ej enl. förslag + 150 tkr
Administrativa kostnader (Får belasta anslaget för KUL) - 240 tkr
Baltiska elever (bör vara eget delprogram) + 219 tkr
Dp 660 Grundläggande vuxenutbildning 
Medelsanvisningen för SFI-utbildningen minskas med 300tkr.Motsvarande kostnad skall belasta Socialförv. anslag för flyktingmottagningSFI- utbildningen ges en ny inriktning. Detta får belasta KUL - 300 tkr- 300 tkr
Dp 661 Gymnasial vuxenutb. Komvux 
Administrativa kostnader (Får belasta anslaget för KUL) - 311 tkr
Anslag för interkommunala ers. minskas - 870 tkr
Dp 673 Särskoleverksamhet gymnasieskolan 
Begäran om extra anslag till särskoleverksamheten alt.begäran om utökad ram avvisas - 20 tkr
Dp 693 Högskoleutbildning 
Stöd till högskolekurser + 200 tkrUN §48 forts.

Dessa ändringar inarbetas, i enlighet med KS anvisningar av 98 02 26, i skrivelsen 
Budget 1999 - Utbildningsnämndens ansvarsområde.

Förvaltningsuppdrag:

1. Utred möjligheterna till samverkan med grannkommuner i syfte att utbytet av studerande kan öka och därmed minska kostnaderna för elever som studerar i andra kommuner. Inom ramen för detta uppdrag bör även diskussioner med friskolor och landstingets skolor ske.

2. Intensifiera informationsinsatserna om möjligheter och fördelar med att studera i Norrtälje kommuns skolor och utbildningar.

3. Upprätta halvårsbokslut internt, att utgöra underlag för ev. behov av justeringar av 1999 års budget inför höstterminen -99. Följ upp förändringar inom sektorerna noggrant.

M och C anmäler reservation till förmån för eget förslag.

Un 28/8 Den socialdemokratiska gruppen med instämmande av Vänsterpartiets ledamot yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Den borgerliga gruppen yrkar avslag till förmån för eget förslag.

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen varvid ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Utbildningsnämnden har således beslutat, att biträda förvaltningens förslag med följande ändringar och tillägg:


Dp 621 SkolmåltidsverksamhetAvgifter för skolmåltider skall ej förekomma + 1.850 tkr
Dp 651 GymnasieskolaAnslag för interkommunala ersättningar - 1.312 tkr
Ålandsutbyte i oförändrad omfattning + 50 tkr
Utökade informationsinsatser (se Förvaltningsuppdrag) + 100 tkr
Omvårdnadsprogrammet begränsas ej enl. förslag + 150 tkr
Administrativa kostnader (Får belasta anslaget för KUL) - 240 tkr
Baltiska elever (bör vara eget delprogram) + 219 tkr
Dp 660 Grundläggande vuxenutbildning 
Medelsanvisningen för SFI-utbildningen minskas med 300tkr.Motsvarande kostnad skall belasta Socialförv. anslag för flyktingmottagningSFI- utbildningen ges en ny inriktning. Detta får belasta KUL - 300 tkr- 300 tkr
UN §48 forts.Dp 661 Gymnasial vuxenutb. Komvux 
Administrativa kostnader (Får belasta anslaget för KUL) - 311 tkr
Anslag för interkommunala ers. minskas - 870 tkr
Dp 673 Särskoleverksamhet gymnasieskolan 
Begäran om extra anslag till särskoleverksamheten alt.begäran om utökad ram avvisas - 20 tkr
Dp 693 Högskoleutbildning 
Stöd till högskolekurser + 200 tkrDessa ändringar inarbetas, i enlighet med KS anvisningar av 98 02 26, i skrivelsen 
Budget 1999 - Utbildningsnämndens ansvarsområde.

Förvaltningsuppdrag:

1. Utred möjligheterna till samverkan med grannkommuner i syfte att utbytet av studerande kan öka och därmed minska kostnaderna för elever som studerar i andra kommuner. Inom ramen för detta uppdrag bör även diskussioner med friskolor och landstingets skolor ske.

2. Intensifiera informationsinsatserna om möjligheter och fördelar med att studera i Norrtälje kommuns skolor och utbildningar.

3. Upprätta halvårsbokslut internt, att utgöra underlag för ev. behov av justeringar av 1999 års budget inför höstterminen -99. Följ upp förändringar inom sektorerna noggrant.

Den borgerliga gruppen anmäler reservation till förmån för eget förslag.

___________________________Un § 49

Investeringsbudget 1999

Föreligger av utbildningschefen 980819 förslag till investeringar 1999.
Utbildningschefen redogör för förslaget.

Au 20/8 Efter diskussion beslutade arbetsutskottet att ta ärendet som en information vid dagens sammanträde och bordlägga ärendet till arbetsutskottets extra sammanträde 980827.

Au 27/8 Föreligger av utbildningschefen 980819 redovisade förslag till investeringar 1999.
Föreligger protokoll från PAMK 98 08 21.

Utbildningschefen redogör för förslaget. 

Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta i enlighet med utbildningschefens förslag, innebärande

att F- och G-korridorerna på Rodengymnasiet moderniseras hösten 1999
att mediaprogrammet flyttas in i Rodengymnasiet våren 2000
att Jungruskolans södra skepp byggs om (FP, BP) enl. det s.k "snålalternativet" inför höstterminen 1999
att hos KS begära anslag om 6,2 mkr för löpande investeringar inom nämndens ansvarsområde, varav 1,2 mkr är avsedda för inredning och utrustning av Jungfruskolans kärnämneslokaler. Det senare i enlighet med KS beslut 98 03 17 att pröva ärendet i samband med budget 1999.
samt föreslår, 
att utbildningschefen i enlighet med KS anvisningar av 1998 02 26 upprättar förslag till Drift- och investeringsbudget 1999. (Inarbetas i skrivelsen Budget 1999 - Utbildningsnämndens ansvarsområde)

Un 28/8 Utbildningsnämnden beslutar 

i enlighet med arbetsutskottets förslag.
___________________Un § 50 Dnr 98/111 616

Rapport SFI-upphandling lå 98/99

Utbildningschefen redogjorde för arbetet med SFI-upphandlingen. Avtal har tecknats med ABF för tiden 980801--990731.
Möte med bl a utbildningschefen, rektor på KomVux och fackliga företrädare har ägt rum 980717.
Föreligger protokoll från förhandling 980811 angående ABF:s entreprenadavtal.

Ansvarig rektor för SFI-undervisningen är ännu ej utsedd. Kontaktperson för Utbildningsförvaltningen är projektledaren för Kunskapslyftet Tommy Persson.

Maud Sjöblom, ABF,har inbjudits till dagens sammanträde för att redogöra för arbetets uppbyggnad och strategier. Inskrivna i SFI sedan tidigare är 55 elever och nya för detta läsår är 21 elever. Enligt tidsplanen kommer djupintervjuer att genomföras för de nytillkomna den 24/9. Samtliga ska finnas på plats 1/9. Individuella studieplaner kommer att upprättas för varje elev, där en s k "elevpärm" kommer att följa med eleven under hela studietiden.

Au 13/8 Ordföranden tackade för informationen.

Tommy Persson lämnade en kort information om SFI-verksamheten.
ABF har anställt en projektledare och två lärare. Verksamheten kommer igång enligt avtal. MBL-förhandlingarna angående verksamhetsövergången kommer att hållas den 21/8 med ABF och Lärarnas riksförbund.

Au 20/8 Arbetsutskottet beslutade 1998-08-20, § 90 att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Un 28/8 Ärendet har behandlats i PAMK 1998-08-21.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

_________ 


Un § 51 Dnr 97/162 041

Rapport för Kunskapslyftet juli 1998

Projektledaren Tommy Persson redogör för budgetläget för Kunskapslyftet i juli 1998 enligt intern rapport 980819.

I ansökan om bidrag åtog sig Norrtälje kommun att utföra utbildning motsvarande 408 helårsplatser under juli 97 t o m december 1998. Målet kommer med stor sannolikhet uppnås. Statsbidraget för perioden är fastställt till 19,6 mkr. Under 1998 har kommunen fått ett extra statsbidrag med 400 tkr. Resultatet för 1998 visar på ett överskott på 2,1 mkr. Redovisning av budgetläget kommer fortsättningsvis att ske månadsvis. 

Au 20/8 Arbetsutskottet har 1998-08-20, § 91 behandlat ärendet.

Un 28/8 Ärendet har behandlats i PAMK 1998-08-21.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

__________ 

Un § 52 Dnr 98/37 612.10

Ansökan om statligt stöd till Kunskapslyftet 1999

I augusti 1996 tillsatte regeringen en delegation för att inledningsvis leda arbetet med Kunskapslyftet. Regeringen uppdrog den 23 april åt Skolverket att fr o m 980701 ansvara för det fortsatta arbetet.

En del i arbetet är att årligen fördela statsbidrag för verksamheten. I likhet med innevarande år består statsbidraget av en bastilldelning utgående från arbetslöshetsstatistik, ett tilläggsbidrag beroende på verksamhetens inriktning och ett kvalitetstillägg beroende på kommunens planerade insatser som syftar till att uppnå de kvalitativa mål som ställts upp för Kunskapslyftet. Statsbidragsansökan skall vara Skolverket tillhanda senast 980915 där kommunen beskriver mål och strategier som en plan för Kunskapslyftet 99.

Föreligger av projektledaren Tommy Persson 980820 förslag till ansökan om statsbidrag. Slutlig skrivelse med inarbetade detaljjusteringar föreligger vid Au:s sammanträde 98 09 10.

Projektledaren redogör för förslaget och föreslår att till Skolverket inge ansökan med mål och strategier och med en verksamhetsvolym på 549 helårsplatser.

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt projektledarens förslag samt att Au delegeras besluta i detaljfrågor i slutlig ansökan. 

IngaBrita Mörch (m) med instämmande av Per Lodenius (c) föreslår en verksamhetsvolym på 499 helårsplatser som ligger i linje med Skolverkets föreslagna ram. Därutöver förordas upphandling av Kunskapslyftets kurser i så stor omfattning som möjligt.

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen varvid ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta i enlighet med projektledarens förslag

Au 20/8 att till Skolverket inge ansökan om statligt stöd för Kunskapslyftet 1999
i enlighet med projektledarens förslag.
att arbetsutskottet delegeras besluta i detaljfrågor i slutlig ansökan

M och C anmälde reservation till förmån för eget förslag.

Un § 52 forts.

Un 28/8 Ärendet har behandlats i PAMK 1998-08-21.

Den socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Den borgerliga gruppen yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen.

Ordföranden finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Utbildningsnämnden beslutar

att till Skolverket inge ansökan med mål och strategier och med en
verksamhetsvolym på 549 helårsplatser enligt projektledarens 
förslag 

att i ansökan uppta kostnader motsvarande en årsarbetare för uppsökande
verksamhet samt

att till Kommunstyrelsen rapportera om inlämnad ansökan.

Den borgerliga gruppen anmäler reservation till förmån för eget förslag.

__________ 

Un § 53 Dnr 98/146 612.70

Ansökan om försöksverksamhet med kvalificerad yrkesutbildning 1999

Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning har tre gånger tidigare, i maj 1996, i januari 1997 och i september 1997 inbjudit universitet och högskolor, kommuner,landsting, utbildningsföretag och andra intresserade att ansöka om att få delta i försöksverksamhet med kvalificerad utbildning (KY-utbildning). 

Det tillgängliga antalet platser har varierat mellan 1600 och 1800 vid varje tillfälle. Fr o m 1999 tillkommer ytterligare 1400 platser. Platsfördelningen skall koncentreras till yrkesområden med påtalad brist på arbetskraft. Utbildningar inom IT-området och tillverkningsområdet (tekniker) samt vård kommer att prioriteras. En utvärdering av verksamheten kommer att göras år 2001. 

Ansökningar avseende utbildningsstart under 1999 ska vara inlämnade 
1998-10-15.

Rektor Tord Sundquist, sektor Y, Jungfruskolan, redogör för KY-utbildningen, som är en utbildning mellan gymnasie- och högskolenivå och som vid 80 p och högre leder till KY-examen. Verksamheten är självfinansierad och statsbidrag erhålls från Utbildningsdepartementet.

Sundquist föreslår att till Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning inge ansökan för 1999 i IT-kundservice - Användarstöd 80p, vilket således ger KY-examen. Om ansökan beviljas kommer utbildningen att förläggas till Norrtälje och påbörjas i september 1999.
Antalet deltagare 27, indelade i 3 basgrupper. Samverkan sker med STYR
inom Ledarskap/samverkan.

Au 20/8 Arbetsutskottet har 1998-08-20, § 87 behandlat ärendet.

Un 28/8 Ärendet har behandlats i PAMK 1998-08-21.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

Un § 53 forts.

att till Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning inge ansökan enligt
rektor Tord Sundquists förslag i IT-kundservice - Användarstöd 80 p 

att uppdra till Sundquist att arbeta vidare med ansökan samt

att till Kommunstyrelsen rapportera om inlämnad ansökan.

__________ 

Un § 54 Dnr 97/66 615

Ansökan om rätt till bidrag för fristående gymnasieskola -
Häverögymnasiet

Från Skolverket har inkommit remiss 980707 angående ansökan om rätt till bidrag för fristående gymnasieskola. Lärarlaget på Häverögymnasiet har till Skolverket ansökt om rätt till bidrag fr o m läsåret 1999/2000. Utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig senast 980925.

Häverögymnasiet har tidigare ansökt om bidrag hos Skolverket för läsåret 1998/99. Ärendet har behandlats i arbetsutskott och nämnd. Ubildningsnämnden beslutade 970925, § 89 att som yttrande till Skolverket uttala att nämnden ej tillstyrker ansökan om fristående gymnasieskola i Hallstavik. Borgerliga gruppen (m,c,fp) reserverade sig mot beslutet.

Föreligger protokoll från Kommunstyrelsen 980609, § 143 och Kommunfullmäktige 980622, § 95 där det beslutades av en enig nämnd och kommunfullmäktige att uppdra till ledningskontoret i samråd med utbildningsnämnden utreda förutsättningarna att inrätta en lokal styrelse i Hallstavik för gymnasieskolan, KomVux och Lärcentrum. Styrelsen bör inrättas fr o m vårterminen 1999.

I avvaktan på denna utredning om lokal styrelse i Hallstavik föreslår utbildningschefen att ej tillstyrka Häverögymnasiets ansökan om bidrag till fristående gymnasieskola.

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt utbildningschefens förslag.

IngaBrita Mörch (m) föreslår att ansökan tillstyrks.

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen, varvid ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta i enlighet med utbildningschefens förslag.

Au 20/8 att som yttrande till Skolverket uttala att nämnden inte tillstyrker ansökan om 
fristående gymnasieskola i Hallstavik.

IngaBrita Mörch (m) anmälde reservation till förmån för eget förslag
Un § 54 forts.

Un 28/8 Ärendet har behandlat på PAMK 1998-08-21.

Den socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Den borgerliga gruppen yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen.

Ordföranden finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att som yttrande till Skolverket uttala att nämnden inte tillstyrker ansökan om fristående gymnasieskola i Hallstavik.

Den borgerliga gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag

Protokollsanteckning
I avvaktan på lokal skolstyrelse i Hallstavik ser Miljöpartiet positivt på ansökan.

__________

Un § 55 Dnr 98/143 612

Departementspromemorian PRIV - en ny väg till ett nationellt program

Från Utbildningsdepartementet har inkommit remiss 980515 angående Departementspromemorian PRIV - en väg till ett nationellt program. Remissen skall besvaras senast 981015.

Inom Utbildningsdepartementet har tillsatts en arbetsgrupp för att bl a utarbeta förslag till hur ett praktikprogram kan organiseras inom ramen för gymnasieskolans individuella program.

Utbildningschefen har avgivit ett kortfattat positivt yttrande 980819 över departementspromemorian.

Au 20/8 Arbetsutskottet har 1998-08-20, § 94 behandlat ärendet.

Un 28/8 Ärendet har behandlats i PAMK 1998-08-21.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att besvara Utbildningsdepartementets remiss angående PRIV i enlighet 
med utbildningschefens yttrande.

__________ Un § 56 Dnr 98/105 612

Motion angående verkstadsteknisk utbildning

I motion 1998-03-15 föreslår Kerstin Bergström och Bengt Larsson att kommunfullmäktige uppdrar till utbildningsnämnden att undersöka förutsättningarna att starta ett verkstadstekniskt program på gymnasiet i Norrtälje kommun - utöver det som finns på Häverögymnasiet.

Ledningskontoret har överlämnat motionen till utbildningsnämnden för yttrande endast huruvida kommunfullmäktige skall ge eller inte ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för verkstadstekniskt program. Yttrande till ledningskontoret under augusti månad.

Utbildningschefen meddelade att ärendet inte hunnit beredas till dagens sammanträde.

Au 28/5 Arbetsutskottet beslutade 1998-05-28, § 56 att återremittera ärendet till förvaltningschefen för förslag till yttrande till sammanträdet i augusti 1998.

Rektor Marianne Agrell, NT-sektorn, Rodengymnasiet konstaterar att industriprogrammet vid Rodengymnasiet lades ned 970701 och föreslår i yttrande 980526 att p g a för litet elevunderlag verkstadsteknisk utbildning
i Norrtälje ej startas på nytt. Ett lämpligt alternativ är däremot att komplettera Häverögymnasiets utbildning med kurser och utrustning för annan inriktning än automation snarare än att bygga upp en liknande verksamhet i Norrtälje.

Au 13/8 Arbetsutskottet har 1998-08-13, § 84 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta enligt rektor för NT-sektorns förslag att ej starta ett verkstadstekniskt program på gymnasiet i Norrtälje kommun, att instämma i Agrells yttrande i övrigt och därmed anse motionen besvarad samt att ge utbildningschefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att komplettera Häverögymnasiet med lämpliga (tekniskt) inriktade kurser.

Un 28/8 Ärendet har behandlats i PAMK 1998-08-21.

Utbildningsnämnden beslutar

att instämma i Agrells yttrande innebärande att ett verkstadstekniskt program 
föreslås ej startas på gymnasiet i Norrtälje kommun.
__________


Un § 57 Dnr 98/100 123

Uppgörelse om skatteväxling med landstinget om vård- och naturbruksgymnasierna

Utbildningschefen informerar om rubricerade avtalsförslag, vilket Kommunstyrelsen 980810 remitterat till Utbildningsnämnden för yttrande.

Föreligger utbildningschefens yttrande 980819 i ärendet.

Au 20/8 Arbetsutskottet har 1998-08-20, § 95 behandlat ärendet.

Un 28/8 Ärendet har behandlats i PAMK 1998-08-21.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att till Kommunstyrelsen såsom nämndens beslut antaga yttrandet som sitt 
eget innebärande att KSL:s rekommendation till berörda kommuner i alla
delar tillstyrks.

_________ 

Un § 58 Dnr 98/27 600

Delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden 1998-07-29.

Utbildningsförvaltningen beslutar

att med godkännande lägga delgivningsärendena till handlingarna.

_________ 

Un § 59

Rapporter

Ordföranden och Kristina Almén rapporterar om Väddö KompetensCentrum (VKC). Förslaget har tidigare 1998-06-23 presenterats för arbetsutskottet för Barn- och skolnämnd, Utbildningsnämnd samt Kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden ser informationen som en underhandsrapport om ett omfattande och för utbildningsverksamheten i kommunen intressant projekt. Nämnden önskar med intresse följa den fortsatta utvecklingen av projektet.

Ordföranden rapporterar vidare om Agenda 21-dagen 1998-08-19 där varje nämnd redovisade den uppföljning av sitt ansvar för frågorna i handlingsprogrammet. Moderator för summeringarna av Agenda 21-arbetet var kommunekolog Magnus Bergström.

Utbildningsnämnden beslutade

att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

________