Utbildningsnämnden 1998-10-22 

Plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18,
Norrtälje, kl. 08.30-16.00
Beslutande 
Se närvarolista

Program
Kl. 08.30-10.00 Komrev (Rolf Bergman)
Kl. 10.00-10.30 Kaffe
Kl. 10.30-12.00 Gruppsammanträden
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-16.00 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef
Leif Thurhammar, biträdande förvaltningchef
Tommy Persson, projektledare KUL
Margaretha Dalby, sekreterareUtses att justera IngaBrita Mörch

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1998-10-28, kl. 16.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 60-69
Margaretha Dalby 

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson

Justerande ..................................................................................................................
IngaBrita Mörch 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1998-10-22 

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1998-10-29 anslags nedtagande 1998-11-19

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


Register

§ Sid

60 Interna kontrollen inom utbildningsnämndens verksamhets-
område 3-4

61 Upphandling av utbildningar inom Kunskapslyftet för 1999 5-6

62 Tecknande av samverkansavtal för lå 1999/2000 7-8

63 Månatlig verksamhetsrapport 98/09 9

64 Ekonomisk rapport Kunskapslyftet 98/09 10

65 Anmälan av delgivningar 11

66 Rapporter från förvaltningen 12

67 Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 13

68 Ansökan om bidrag för resor och uppehälle för studier vid
Vackstanäsgymnasiet i Södertälje 14

69 Ansökan om inackorderingsbidrag vid Vackstanäsgymnasiet i
Södertälje under höstterminen 1998 15 

Un § 60 Dnr 97/287 026

Interna kontrollen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde

Norrtälje kommuns revisorer har uppdragit till Komrev i Uppsala att granska om den interna kontrollen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
är tillräcklig. 

Komrev anser att det finns vissa brister i redovisningskontrollen samt i den administrativa kontrollen som bör förbättras. Det är dock nämnden som inom det egna verksamhetsområdet bestämmer nivån på den interna kontrollen.
Utbildningsnämnden bör därför ta ställning till om nuvarande kontrollsystem är tillräckliga eller om åtgärder behöver vidtas för att förbättra kontrollsystemet.

Föreligger från Komrev revisionsrapport "Intern kontroll vid utbildningsnämnden - Norrtälje kommun" 1998-08-24. 
Komrev har lämnat förslag till åtgärder att förbättra den interna kontrollen enligt nio punkter som redovisas på detaljnivå i rapporten. Utbildningsnämnden skall lämna synpunkter till kommunens revisorer före 1998-10-30.

Föreligger skrivelse 1998-09-15 till all personal inom Utbildningsförvaltningen från utbildningsnämndens ordförande med anledning av Komrevs rapport.

Utbildningsdag i intern kontroll genomförs 1998-10-08, kl. 09.00-16.00 i Kommunhuset med två revisorer från Komrev. Från Utbildningsförvaltningen deltar nio personer.

Au 8/10 Arbetsutskottet beslutade 1998-10-08, § 107 att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1998-10-15.

Au 15/10 Utbildningschefen redogör för föreliggande utkast 1998-10-13 med förslag på vidtagna åtgärder för att förbättra kontrollsystemen, dels den ekonomiska redovisningskontrollen och dels kontrollen inom det administrativa området.
Rolf Bergman, Komrev, kommer att närvara på utbildningsnämndens sammanträde 1998-10-22 mellan kl. 08.30-10.00.

Arbetsutskottet beslutade 1998-10-15, § 110 föreslå utbildningsnämnden besluta att delegera till arbetsutskottet att till kommunens revisorer inlämna synpunkter och förslag på vidtagna åtgärder att förbättra kontrollsystemen inom den interna kontrollet inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Un 22/10 Un § 60 forts.

Ärendet har behandlats i PAMK 1998-10-09.

Utbildningschefen föredrar ärendet och presenterar förslag på åtgärder för att förbättra kontrollsystemen. Förslaget har skickats på remiss till bl a förvaltningens jurist, rektorer och ekonomichefen och även presenterats för Rolf Bergman, Komrev som deltog under förmiddagen. Remisstiden är förlängd till 1998-11-07. Uppföljningsarbetet ska starta senast i samband med att tjänsten som ekonomichef tillträdes 1998-01-0l och stöttas av konsultativa insatser av Mats-Åke Svarfvar, som avses knytas till förvaltningen på deltid under våren 1999.

Utbildningsnämnden beslutar

att i princip godkänna förvaltningens utkast till yttrande, 

att delegera till arbetsutskottet att till kommunens revisorer inlämna
nämndens synpunkter på Komrevs revisionsrapport samt på 
planerade och vidtagna åtgärder för att förbättra kontrollsystemen 
inom den interna kontrollen inom utbildningsnämndens verksam-
hetsområde samt

att yttrandets slutgiltiga utformning delges nämnden.

_________ 


Un § 61 Dnr 98/193 612.10

Upphandling av utbildningar till Kunskapslyftet 1999

Föreligger förslag på upphandling av utbildningar enligt 10 punkter 
(247 helårsplatser). Enligt förslaget upphandlas 30 % av Kunskapslyftets totala ansökta 549 helårsplatser.

Vidare föreligger tidsplan för upphandlingsarbetet som beräknas vara slutfört i slutet av november.

Au 10/9 Arbetsutskottet beslutade 1998-09-10, § 104 att godkänna projektledarens förslag på upphandling av utbildningar enligt 10 punkter för Kunskapslyftet 1999.

Au 8/10 Föreligger 1998-10-12 av projektledare upprättat upphandlingsunderlag "Utbildningar inom Kunskapslyftet".

Utbildningschefen redoför för föreliggande PM 98-10-08. Upphandlingen är 
s k förenklad upphandling och behöver inte annonseras i Bryssel eftersom det handlar om upphandling av vuxenundervisning. Annonsering kommer att ske i Anbudsjournalen, Dagens Nyheter, Uppsala Nya Tidning coh Norrtelje Tidning 1998-10-12. Anbudstiden är fr o m 1998-10-12--11-12 och är öppen för både egenregianbud samt externa anbud. Avtalstiden löper på tre år.

Arbetsutskottet beslutade 1998-10-08, § 106 att godkänna projektledarens upprättade upphandlingsunderlag 1998-10-12 av utbildningar inom Kunskapslyftet för år 1999.

Au 15/10 Föreligger skrivelse 1998-10-14 från ordföranden till kommunstyrelsen med begäran om att kommunstyrelsen delegerar rätten att teckna ramavtal till utbildningsnämnden i samband med upphandling av Kunskapslyftets utbildningar. 

Arbetsutskottet beslutade 1998-10-15, § 115 föreslå utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att delegera beslutsrätten att teckna ramavtal till utbildningsnämnden i samband med upphandling av Kunskapslyftets utbildningar.


Un 22/10 Un § 61 forts.

Ärendet har behandlats i PAMK 1998-10-09.

Projektledaren föredrar ärendet. 

För närvarande har ca 40 företag begärt att få upphandlingsunderlaget. Därutöver har ett stort antal elever visat intresse för utbildningarna som annonserats i Norrtelje tidning den 9/10 och 14/10. 

Genom upphandlingen kommer utbildningsutbudet av yrkesutbildningar för 1999 att öka. Främst är det yrkesutbildningar inom branscher där det råder brist på arbetskraft. 

Arbetsordning för anbudsöppning och tidsplan diskuterades.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att föreslå kommunstyrelsen besluta att delegera beslutsrätten att teckna
ramavtal till utbildningsnämnden i samband med upphandling av 
Kunskapslyftets utbildningar samt

att delegera beslutanderätten till arbetsutskottet att fullfölja upphandlings-
arbetet samt

att uppdra till projektledaren att utarbeta en arbetsordning för hur 
anbudsöppningen samt värderingen av de olika anbuden skall utföras.

________ 

Un § 62 Dnr 98/206 612

Tecknande av samverkansavtal för läsåret 1999/2000

Föreligger skrivelse 1998-09-22 från Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen (ARUF) angående samverkansavtal med Stockholms stad för läsåret 1999/2000.

För innevarande läsår har avtal tecknats med Stockholms stad avseende lokal gren Musikyrken/yrkesmusiker samt inriktningarna NV, engelskspråkig utbildning, NV, forskningsorienterande utbildning och SP, engelskspråkig utbildning.

Biträdande förvaltningschefen föreslår i yttrande 1998-10-13 att för läsåret 1999/2000 söka samverkan i form av samverkansavtal enligt följande:

Stockholms kommun Specialutformat program Musikyrken/Yrkes-
musiker
Täby kommun Estetiskt program: lokal gren Sång, dans och 
teater ES 04
Solna kommun Estetiskt proram: lokal gren Dans ES 026, lokal 
gren Teater ES 027, lokal gren musikprod och 
ljudteknik ES 045
Uppsala kommun Estetiskt program: lokal gren Mode och scen-
kläder

Samtliga dessa utbildningar anknyter till den grundskoleutbildning vi bedriver inom ramen för musikklasserna i Roslagsskolan.

Au 15/10 Arbetsutskottet beslutade 1998-10-15, § 111 föreslå utbildningsnämnden besluta att enligt biträdande förvaltningschefens förslag teckna samverkans-
avtal för läsåret 1999/2000 enligt ovan samt att även i likhet med innevarande år teckna avtal med Stockholms stad avseende inriktningarna NV, engelskspråkig utbildning, NV, forskningsorienterande utbildning och SP, engelskspråkig utbildning.

Un 22/10 Biträdande förvaltningschefen föredrar ärendet.
Un § 62 forts.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att teckna samverkansavtal för läsåret 1999/2000 enligt följande:

Stockholms kommun Specialutformat program Musikyrken/Yrkes-
musiker
Täby kommun Estetiskt program: lokal gren Sång, dans och 
teater ES 04
Solna kommun Estetiskt proram: lokal gren Dans ES 026, lokal 
gren Teater ES 027, lokal gren musikprod och 
ljudteknik ES 045
Uppsala kommun Estetiskt program: lokal gren Mode och scen-
kläder, samt

att även i likhet med innevarande år teckna avtal med Stockholms stad 
avseende inriktningarna NV, engelskspråkig utbildning, NV,
forskningsorienterande utbildning och SP, engelskspråkig utbildning.

__________ 
Un § 63 Dnr 97/39 041

Månatlig verksamhetsrapport 98/09

Utbildningschefen redogör för föreliggande månatlig verksamhetsrapport för september månad (riktmärke 75%).

Prognosen visar på ett överskridande på ca 1 mkr, men läget för 1998 är under kontroll inkl lönehöjningar och beräknas vara i balans 1998-12-31.
Uppdragsutbildningen har en kontrakterad utbildning som ger ett beräknat överskott. Den kvalificerade yrkesutbildningen (turism) är helt statligt finansierad och förväntas leda till ett visst överskott.

Au 15/10 Arbetsutskottet har 1998-10-15, § 112 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Un 22/10 Ärendet har behandlats i PAMK 1998-10-09.

Utbildningschefen föredrar ärendet.

Rapporten visar på ett nettokostnadsutfall om 69 % av den fastställd ramen med 140.609 tkr. Enligt utbildningschefen behövs inga särskilda åtgärder och prognosen synes kunna leda till ett slutligt utfall 1998 som går mot ett "nollresultat".

Utbildningsnämnden beslutar

att tacka för rapporten och med godkännande lägga rapporten till 
handlingarna.

_______ 

Un § 64 Dnr 97/162 612.40

Ekonomisk rapport Kunskapslyftet 98/09

Projektledaren för Kunskapslyftet redogör för föreliggande 1998-10-14 ekonomisk rapport för september månad.

Prognosen visar på ett beräknat överskott på 2mkr.

Au 15/10 Arbetsutskottet beslutade 1998-10-15, § 113 föreslå utbildningsnämnden besluta att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Un 22/10 Projektledaren föredrar ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

_______ 

Un § 65 Dnr 98/27 600

Anmälan av delgivningar

Föreligger förteckning över delgivningar 1998-10-12.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga förteckningen till handlingarna.

_______ 

Un § 66

Rapporter från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar om

* Jungfruskolans invigning 1998-10-15 av etapp I (markplanet) på Sommargatan med öppet hus mellan kl. 10.00-13.00.
KTH:s (Kunglig teknisk högskola) basår kommer att bedriva högskolestudier på distans i Jungfrukolan och förutom högskoleutbildningar kommer annan eftergymnasial utbildning att äga rum bl a turismlinjen och uppdragsutbildningar inom data, IT,
och restaurang. Andra hyresgäster är Rodengymnasiets bygg- och fordonsprogram.

* Öppet hus på Rodengymnasiet 1998-10-17 där verksamheten och de olika programmen visades upp för många besökare. Dagen blev mycket lyckad med många positiva reaktioner som tyckte att dagen var både intressant och underhållande.

* Organisationsöversyn av barn- och skolförvaltningens och utbild-
ningsförvaltningens förvaltningskontor i syfte att utveckla en gemen-
sam resursanvändning inom förvaltningarnas centrala administra- tioner. Översynen föreslås ske i samverkan med de centrala kontoren och vara genomförd i anslutning till att nya lokaler i Diamanten tas i anspråk omkring vecka 14.

* Verksamhetsplan för Rimbo lärcentrum 1998-07-01--1999-12-31
upprättad av styrelseordföranden Göran Andersson och verksamhets-
ledaren Tomas Alfredsson. Sommaren 1999 blir en avgörande tidpunkt
för stiftelsens framtid p g a den ekonomiska situationen.

__________ Un § 67

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Orföranden rapporterar om

* Utbildningsdag i intern kontroll 1998-10-08 genomfördes av två revisorer 
från Komrev i Kommunhuset mellan kl. 09.00-16.00. Dagen ägnades
åt bl a ansvarsfördelning, organisation och kontrollkultur. Från för-
valtningen deltog nio personer (2 politiker, 2 rektorer och 5 tjänstemän).

* Förslag att inrätta lokal styrelse i Hallstavik. Kommunstyrelsen har
uppdragit till ledningskontoret i samråd med utbildningsnämnden att utreda förutsättningarna för att inrätta lokal styrelse för gymnasie- skolan, KomVux och Lärcentrum fr o m 1999-01-01. Chefen för 
ledningskontoret Mats Törnquist och utbildningschefen utgör styr- grupp i arbetet. Biträdande förvaltningscheferna på barn- och
skolförvaltningen samt utbildningsförvaltningen skall vara utredare.


__________ 

Un § 68 Dnr 98/112 605

Ansökan om bidrag för resor och uppehälle för studier vid Vackstanäsgymnasiet i Södertälje

Föräldrarna till eleven Sarah Lalander-Jonsson anhåller i skrivelse 1998-10-05 om bidrag för uppehälle och studier vid Vackstanäsgymnasiet i Södertälje med 1 500 kronor/månad under läsåret 1998/99. 

Vackstanäsgymnasiet är ett fristående gymnasium med riksintag, vilket berättigar till interkommunal ersättning från hemkommunen. Inackorderingstillägg och bidrag till kostnader för hemresor har bifallits enligt CSN:s regler. Inackorderingstillägg kan endast utgå från en bidragsgivare således utbetalas ingenting från kommunen.

P g a förvaltningskontorets omorganisation och pensionsavgång kan finnas visst fog för att föräldrarna haft svårt att få adekvata besked om de ekonomiska förutsättningarna. 

Föreligger yttrande 1998-10-14 från biträdande förvaltningschefen där han föreslår att kommunen p g a särskilda skäl, ersätter Sarahs vårdnadshavare med ett extra inackorderingstillägg om 460 kronor/månad under läsåret 1998/99.

Au 15/10 Arbetsutskottet beslutade 1998-10-15, § 116 föreslå utbildningsnämnden besluta att p g a särskilda skäl utbetala ett extra inackorderingstillägg om 460 kronor/månad under läsåret 1998/1999.

Un 22/10 Biträdande förvaltningschefen föredrar ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att p g a särskilda skäl utbetala ett extra inackorderingstillägg om 460 kronor/
månad under läsåret 1998/1999.

________ 

Un § 69 Dnr 98/226 623

Ansökan om inackorderingsbidrag vid Vackstanässkolan i
Södertälje höstterminen 1998

Målsman för eleven Alexandra Nordbrandt anhåller i skrivelse 1998-09-30 om bidrag för kostnader för inackorderingsrum vid Vackstanäsgymnasiet i Södertälje under höstterminen 1998.

Besked om de ekonomiska förutsättningarna för studierna har enligt skivelsen ej lämnats av förvaltningen. En bidragande orsak till detta var, att förvaltningskontoret p g a omorganisation och pensionsavgång hade vissa luckor i bemanningen under sommaren. Eleven har avbrutit sina studier vid Vackstanäsgymnasiet men har däremot ett bindande kontrakt om in-
ackorderingsrum tecknats för höstterminen.

P g a särskilda skäl föreslår biträdande förvaltningschefen i yttrande 1998-10-21 att kommunen bifaller ansökan om inackorderingsbidrag med 1100 kronor/månad under höstterminen 1998.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt biträdande förvaltningschefens förslag

att p g a särskilda skäl bevilja bidrag för inackorderingskostnader vid
Vackstanäsgymnasiet under höstterminen 1998 med 1100 kronor/månad.

________