Utbildningsnämnden 1998-11-19

Plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl. 09.00-15.00

Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 09.00-12.00 Gruppsammanträden
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-15.00 Nämndsammanträde
Övriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef (§ 71-78)
Leif Thurhammar. bitr förvaltningschef
Tommy Persson, projektledare Kunskapslyftet
Margaretha Dalby, sekreterareUtses att justera IngaBrita Mörch

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1998-11-26, kl. 16.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 70-78
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson (§ 71-78) IngaBrita Mörch (§ 70) 

Justerande ..................................................................................................................
IngaBrita Mörch (§ 71-78) Bo Björkman (§ 70)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1998-11-19

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1998-11-27 anslags nedtagande 1998-12-17

Förvaringsplats
för protokollet 


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


Register
§ Sid

70 Upphandling av utbildningar till Kunskapslyftet 1999 3-5

71 Gemensam styrelse för gymnasieskola, KomVux och
Lärcentrum i Hallstavik 6-7

72 Förslag till avtal om tillfällig omstruktureringsersättning för
övertagande av huvudmannaskapet för landstingets vård-
gymnasier mm (remiss) 8-9

73 Projekt "Tobaksfritt Rodengymnasium" 10

74 Månatlig verksamhetsrapport 98/10 11

75 Ekonomisk rapport Kunskapslyftet 98/10 12

76 Sammanträdesdagar 1999 13

77 Läsårstider för läsåret 1999/2000 (gymnasiet) 14

78 Anmälan av delgivningar 15Un § 70 Dnr 98/193 612.10

Upphandling av utbildningar till Kunskapslyftet 1999

Föreligger förslag på upphandling av utbildningar enligt 10 punkter 
(247 helårsplatser). Enligt förslaget upphandlas 30 % av Kunskapslyftets totala ansökta 549 helårsplatser.

Vidare föreligger tidsplan för upphandlingsarbetet som beräknas vara slutfört i slutet av november.

Au 10/9 Arbetsutskottet beslutade 1998-09-10, § 104 att godkänna projektledarens förslag på upphandling av utbildningar enligt 10 punkter för Kunskapslyftet 1999.

Au 8/10 Föreligger 1998-10-12 av projektledare upprättat upphandlingsunderlag "Utbildningar inom Kunskapslyftet".

Utbildningschefen redogör för föreliggande PM 98-10-08. Upphandlingen är 
s k förenklad upphandling och behöver inte annonseras i Bryssel eftersom det handlar om upphandling av vuxenundervisning. Annonsering kommer att ske i Anbudsjournalen, Dagens Nyheter, Uppsala Nya Tidning och Norrtelje Tidning 1998-10-12. Anbudstiden är fr o m 1998-10-12--11-12 och är öppen för både egenregianbud samt externa anbud. Avtalstiden löper på tre år.

Arbetsutskottet beslutade 1998-10-08, § 106 att godkänna projektledarens upprättade upphandlingsunderlag 1998-10-12 av utbildningar inom Kunskapslyftet för år 1999.

Au 15/10 Föreligger skrivelse 1998-10-14 från ordföranden till kommunstyrelsen med begäran om att kommunstyrelsen delegerar rätten att teckna ramavtal till utbildningsnämnden i samband med upphandling av Kunskapslyftets utbildningar. 

Arbetsutskottet beslutade 1998-10-15, § 115 föreslå utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att delegera beslutsrätten att teckna ramavtal till utbildningsnämnden i samband med upphandling av Kunskapslyftets utbildningar.


Un § 70

Un 22/10 Ärendet har behandlats i PAMK 1998-10-09.

Projektledaren föredrar ärendet. 

För närvarande har ca 40 företag begärt att få upphandlingsunderlaget. Därutöver har ett stort antal elever visat intresse för utbildningarna som annonserats i Norrtelje tidning den 9/10 och 14/10. 

Genom upphandlingen kommer utbildningsutbudet av yrkesutbildningar för 1999 att öka. Främst är det yrkesutbildningar inom branscher där det råder brist på arbetskraft. 

Arbetsordning för anbudsöppning och tidsplan diskuterades.

Utbildningsnämnden beslutade 1998-10-22, § 61 att föreslå kommunstyrelsen besluta att delegera beslutsrätten att teckna ramavtal till utbildningsnämnden i samband med upphandling av Kunskapslyftets utbildningar samt att delegera beslutanderätten till arbetsutskottet att fullfölja upphandlingsarbetet samt att uppdra till projektledaren att utarbeta en arbetsordning för hur anbuds-öppningen samt värderingen av de olika anbuden skall utföras.

Au 5/11 Projektledaren redogör för ett förslag till arbetsordning vid anbudsöppning och värdering. Arbetsutskottet och projektledaren kom överens om att skilja de olika aktörernas roller åt, dvs tjänstemannahandläggningen och den fackliga och politiska beredningen skall genomföras var för sig. Däremot ska både de politiska och fackliga representanterna ges möjlighet att vara med och vidare-
utveckla definitionerna av utvärderingskriterierna som finns med i anbuds-blanketten. Under arbetet med att värdera anbuden kommer sakkunniga att kallas samt de fackliga och politiska representanterna.

Arbetsutskottet beslutade 1998-11-05, § 119 att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Bo Björkman, IngaBrita Mörch och projektledaren att slutföra arbetet med att definiera utvärderingskriterierna.

Au 12/11 Projektledaren meddelade att arbetsgruppen träffats 1998-11-09 för att definiera utvärderingskriterierna. Anbudsöppning sker 1998-11-16 och utvärderingsarbetet pågår 1998-11-16--18.

Arbetsutskottet beslutade 1998-11-12, § 128 att tacka för informationen.Un § 70 forts.

Un 19/11 Ärendet har behandlats i PAMK 1998-11-06.

Av de anbud som inkommit har alla utom ett klarat av kvalificeringskraven. Övriga anbud har värderats. Under värderingsarbetets gång har repre-sentanter för arbetsutskottet och fackliga företrädare fått information. Beslut om antagande av leverantörer har delegerats till arbetsutskottet och beslut tas på extra arbetsutskott 1998-11-19, kl. 15.00.

Utbildningsnämnden beslutar

att tacka projektledaren Tommy Persson för ett förtjänstfullt utfört arbete med 
upphandlingen samt för dagens information.

Ordföranden Lars-Erik Jansson, Kurt Pettersson och utbildningschef/ styrelseordföranden i Häverö och Rimbo lärcentrum Göran Andersson deltog ej i behandling av detta ärende p g a jäv.

_________ 

Un § 71 Dnr 98/216 103

Gemensam styrelse för gymnasieskola, KomVux och Lärcentrum i
Hallstavik

Kommunstyrelsen beslutade 1998-06-09 att uppdra till ledningskontoret att i samråd med utbildningsnämnden utreda förutsättningarna att inrätta en lokal styrelse i Hallstavik för gymnasieskolan, KomVux och Lärcenrum. Styrelsen bör enligt kommunstyrelsens beslut inrättas fr o m vårterminen 1999.

Utbildningschef Göran Andersson och chefen för ledningskontoret Mats Törnquist utgör styrgrupp för utredningsarbetet och utredare är biträdande förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen Leif Thurhammar.

Utredningen ska bedrivas med inriktning att beskriva hur en lokal förankrad styrelse för gymnasieskolan, KomVux och Lärcentrum kan utformas där tre alternativ bör belysas, nämligen:

1. Nuvarande styrelse för Lärcentrum blir tillika styrelse för gymnasieskolan 
och KomVux

2. En lokal ny styrelse inrättas för KomVux och gymnasiet, samverkan med
Lärcentrum löses genom avtal

3. Samma alternativ som två men inkl även grundskolan i Hallstavik. I utred-
ningen av detta alternativ biträds utredningsmannen av biträdande för-
valtningschefen Gösta Högberg, barn- och skolförvaltningen.

För samtliga alternativ ska såväl styrning som verksamhet presenteras. Utredaren ska välja ett av alternativen som huvudalternativ. Första av-
rapportering till styrgruppen bör ske i början av november där även ställning bör tas till genomförandetiden.

Biträdande förvaltningschefen meddelar att utredningen påbörjats vecka 45
och att kontakter har tagits med såväl lokala som centrala företrädare för utbildnings- och skolverksamheten.

Au 12/11 Arbetsutskottet beslutade 1998-11-12, § 129 att godkänna rapporten och med beaktande lägga den till handlingarna.
Un § 71 forts.

Un 19/11 Ärendet har behandlats i PAMK 1998-11-06.

Diskuteras innebörden av kommunstyrelsens direktiv att utreda en gemensam styrelse.

På begäran av centerpartiet ajourneras sammanträdet i 5 minuter.

Den socialdemokratiska gruppen yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för förtydliganden av kommunstyrelsens utredningsdirektiv.

Den borgerliga gruppen yrkar avslag på den socialdemokratiska gruppens yrkande.

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen.

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt den socialdemokratiska gruppens förslag

att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

Den borgerliga gruppen anmäler reservation till förmån för eget förslag.

______ 


Un § 72 Dnr 98/100 123

Förslag till avtal om tillfällig omstruktureringsersättning för övertagande av huvudmannaskapet för landstingets vårdgymnasier mm (remiss)

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har i skrivelse 1998-09-30 till kommunstyrelserna rekommenderat kommunerna i länet att träffa avtal om tillfällig omstruktureringsersättning för övertagande av huvudmannaskapet för landstingets vårdgymnasier mm.

Kommunstyrelsen har i remiss 1998-10-22 översänt förslag till avtal om tillfällig omstruktureringsersättning till utbildningsnämnden för yttrande senast 1998-11-30.

Au 12/11 Arbetsutskottet beslutade 1998-11-12, § 120 att hänskjuta ärendet till extra arbetsutskott 1998-11-19, kl. 08.45.

Au 19/11 Föreligger yttrande 1998-11-18 av utbildningschefen som även föredrar ärendet i närvaro av chefen för ledningskontoret Mats Törnquist.

Arbetsutskottet beslutade 1998-11-19, § 133 att till kommunstyrelsen såsom nämndens beslut antaga yttrandet som sitt eget innebärande, att utbildningsnämnden intet har att erinra mot KSL:s föranmälda kompletterande förslag till avtal om tillfällig omstruktureringsersättning och att kommunen förbinder sig till att medverka i skapandet av en omstruktureringsfond samt
att utbildningsnämnden förutsätter att medel om 358 tkr tillförs utbildnings-
nämndens budgetram 1999 respektive 2000 för utbetalning respektive
år i februari till fonden.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Un 19/11 Utbildningschefen redogör för ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag
Un § 72 forts.

att till kommunstyrelsen såsom nämndens beslut antaga yttrandet som sitt
eget innebärande 

att utbildningsnämnden intet har att erinra mot KSL:s föranmälda 
kompletterande förslag till avtal om tillfällig omstruktureringsersättning
och att kommunen förbinder sig till att medverka i skapandet av en 
omstruktureringsfond samt

att utbildningsnämnden förutsätter att medel om 358 tkr tillförs utbildnings-
nämndens budgetram 1999 respektive 2000 för utbetalning respektive år 
i februari till fonden.

__________ 
Un § 73 Dnr 98/127 624

Projekt "Tobaksfritt Rodengymnasium"

Ordföranden i Folkhälsoinstitutet Eva Pfister anhåller i skrivelse 1998-10-21 om utbildningsnämndens aktiva stöd för att nå ett lyckat resultat för projektet "Tobaksfritt Rodengymnasium". 

Projektet startade våren 1997 av skolsköterskan Elisabeth Westin på Rodengymnasiet. Folkhälsorådet beslöt 1997-08-11 att tilldela projektet ett belopp på 30 000 kronor.

Målet för projektet är att få en tobaksfri skola och sekundärt få antalet rökare att minska och därmed minimera nyrekryteringen och då även minska allergireaktionerna. Skolan har ett ansvar för elevernas hälsofostran och deras arbetsmiljö.

Au 12/11 Arbetsutskottet har 1998-11-12, § 130 behandlat ärendet.

Un 19/11 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till utbildningsförvaltningen att aktivt stödja projektet och att av-
rapportera genomförda och planerade åtgärder vid nämndens 
sammanträde i mars månad 1999.

__________ 

Un § 74 Dnr 97/39 041

Månatlig verksamhetsrapport 98/10

Utbildningschefen redogör för föreliggande månatlig verksamhetsrapport för oktober månad 1998 (riktmärke 83 %).

Av utbildningschefens föredragning framgår att nämndens driftbudget håller sig inom ram efter vissa justeringar.
Prognosen visar på en budget i balans 1998-12-31.

Au 12/11 Arbetsutskottet föreslog 1998-11-12, § 131 utbildningsnämnden besluta
att tacka för rapporten och med godkännande lägga den till handlingarna.

Un 19/11 Utbildningschefen föredrar ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

att mot bakgrund av det ekonomiska resultat som idag har redovisats och
som entydigt pekar mot att förvaltningen kommer att klara sina åtaganden
inom ram, tacka förvaltningschefen och hans personal för ett mycket för-
tjänstfullt arbete.

________ 


Un § 75 Dnr 97/162 041

Ekonomisk rapport Kunskapslyftet 98/10

Projektledaren för Kunskapslyftet redoför för föreliggande 1998-11-09 ekonomisk rapport för oktober månad 1998.

Prognosen inför slutrapportering 1997-98 visar på ett överskott på 2 mkr. 

Au 12/11 Arbetsutskottet föreslog 1998-11-12, § 132 utbildningsnämnden besluta
att projektledaren vid kommande sammanträde redovisar förslag
till hur det beräknade överskottet skall hanteras under 99 samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Un 19/11 Projektledare föredrar ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag samt

att uttala att nämnden ser positivt på projektledarens budgetarbete och är
mycket nöjda på det sätt som det utförts.

_________ 


Un § 76 Dnr 98/235 006

Sammanträdesdagar 1999

Utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag 1998-11-06 på sammanträdesdagar för 1999.

Föreligger även från ledningskontoret PM 1998-11-09 angående lokaler för nämndsammanträden.

Au 12/11 Arbetsutskottet har 1998-11-12, § 121 behandlat ärendet.

Un 19/11 Ärendet har behandlats i PAMK 1998-11-06.

Utbildningsnämnden beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag

att i princip godkänna förvaltningens förslag till sammanträdesdagar samt

att hänskjuta ärendet till den nyvalda nämndens första konstituerande 
sammanträde i januari 1999.

__________ 

Un § 77 Dnr 98/244 608 

Läsårsdata för läsåret 1999/2000 (gymnasieskolan)

Biträdande förvaltningschefen föreslår i skrivelse 1998-11-18 att fastställa föreliggande förslag om läsårsdata för gymnasieskolan för läsåret 1999/
2000. Vissa justeringar kan behöva göras med hänsyn till barn- och skol-
förvaltningens planering.

Au 12/11 Arbetsutskottet har 1998-11-19, § 134 behandlat ärendet.

Un 19/11 Ärendet har behandlats på PAMK 1998-11-06.

Utbildningsnämnden beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag.

att delegera till utbildningschefen att fastställa läsårsdata för läsåret 
1999/2000
_______ 

Un § 78 Dnr 98/27 600

Anmälan av delgivningar

Föreligger förteckning över delgivningsärenden 1998-11-09.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.

_______