Utbildningsnämnden 1998-12-17

Plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl. 09.00-11.30

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 09.00-11.30 Nämndsammanträde
Kl. 11.30-12.30 Jullunch på Jungfruskolan

Övriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef (§79-86) 
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef (§79-86)
Tommy Persson, projektledare Kunskapslyftet (§79-86)
Margaretha Dalby, sekreterare (§79-86)Utses att justera Per Lodenius

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1998-12-18, kl. 16.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 79-87
Margaretha Dalby Lars-Erik Jansson (§ 87) 

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Per Lodenius
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1998-12-17

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1998-12-21 anslags nedtagande 1999-01-11

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


Register
§ Sid

79 Månatlig verksamhetsrapport 98/11 3

80 Gemensam styrelse för gymnasieskola, KomVux och 
Lärcentrum i Hallstavik (återremiss) 4-6

81 Ansökan om bidrag från studieförbunden för handikapp-
verksamhet 1998 7 
82 Anmälan av delgivningar 8

83 Rapport från förvaltningen 9

84 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 10

85 Tack för uppvaktning 11

86 Tack från ordföranden och vice ordföranden 12

87 Utbildningsförvaltningens ledningsorganisation fr o m 
1999-01-01 13


Un § 79 Dnr 97/39 041

Månatlig verksamhetsrapport 98/11

Utbildningschefen redogör i kort för budgetläget, vilket fortfarande ser positivt ut inför årsskiftet och visar på ett nollresultat.

Au 3/12 Arbetsutskottet har 1998-12-03, § 136 behandlat ärendet.

Un 17/12 Utbildningschefen redogör för föreliggande 1998-12-14 månatlig verksamhetsrapport 98/11.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att delegera till presidiet att till servicekontorets ekonomiavdelning redovisa 
utfallet för november månad samt

att med tillfredsställelse konstatera att prognosen visar på en budget i 
balans vid utgången av december månad 1998.

________ 

Un § 80 Dnr 98/216 103

Gemensam styrelse för gymnasieskola, KomVux och Lärcentrum i
Hallstavik

Kommunstyrelsen beslutade 1998-06-09 att uppdra till ledningskontoret att i samråd med utbildningsnämnden utreda förutsättningarna att inrätta en lokal styrelse i Hallstavik för gymnasieskolan, KomVux och Lärcenrum. Styrelsen bör enligt kommunstyrelsens beslut inrättas fr o m vårterminen 1999.

Utbildningschef Göran Andersson och chefen för ledningskontoret Mats Törnquist utgör styrgrupp för utredningsarbetet och utredare är biträdande förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen Leif Thurhammar.

Utredningen ska bedrivas med inriktning att beskriva hur en lokal förankrad styrelse för gymnasieskolan, KomVux och Lärcentrum kan utformas där tre alternativ bör belysas, nämligen:

1. Nuvarande styrelse för Lärcentrum blir tillika styrelse för gymnasieskolan 
och KomVux

2. En lokal ny styrelse inrättas för KomVux och gymnasiet, samverkan med
Lärcentrum löses genom avtal

3. Samma alternativ som två men inkl även grundskolan i Hallstavik. I utred-
ningen av detta alternativ biträds utredningsmannen av biträdande för-
valtningschefen Gösta Högberg, barn- och skolförvaltningen.

För samtliga alternativ ska såväl styrning som verksamhet presenteras. Utredaren ska välja ett av alternativen som huvudalternativ. Första av-
rapportering till styrgruppen bör ske i början av november där även ställning bör tas till genomförandetiden.

Biträdande förvaltningschefen meddelar att utredningen påbörjats vecka 45
och att kontakter har tagits med såväl lokala som centrala företrädare för utbildnings- och skolverksamheten.

Au 12/11 Arbetsutskottet beslutade 1998-11-12, § 129 att godkänna rapporten och med beaktande lägga den till handlingarna.


Un § 80 forts.

Un 19/11 Ärendet har behandlats i PAMK 1998-11-06.

Diskuteras innebörden av kommunstyrelsens direktiv att utreda en gemensam styrelse.

På begäran av centerpartiet ajourneras sammanträdet i 5 minuter.

Den socialdemokratiska gruppen yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för förtydliganden av kommunstyrelsens utredningsdirektiv.

Den borgerliga gruppen yrkar avslag på den socialdemokratiska gruppens yrkande.

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen.

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt den socialdemokratiska gruppens förslag

Un 19/11 Utbildningsnämnden beslutade 1998-11-19, § 71 att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

Den borgerliga gruppen anmälde reservation till förmån för eget förslag.

Au 3/12 Föreligger yttrande 1998-11-23 från personalgruppen KomVux Hallstavik/ Häverögymnasiet till utredningsmannen och till nämnden för kännedom. I skrivelsen föreslås att även ett fjärde alternativ skall ingå i utredningsarbetet. Förslaget innebär att KomVux och Häverögymnasiet bildar en fristående enhet under utbildningsnämndens med lokal styrelse och egen rektor samt att ett samverkansråd bildas för att utnyttja, utveckla och stärka samarbetet mellan berörda utbildningsanordnare. 

Arbetsutskottet konstaterar att det är en intressant komplettering av alternativ 2 men att det är upp till utredaren att behandla skrivelsen.

Den socialdemokratiska gruppen begär att utredaren ska precisera hur såväl lokal som parlamentarisk,politisk förankring ska uppnås vid de olika alternativen. I förslaget ska också framgå vilken nämnd som skall vara tillsynshuvudman för den eventuella tillsatta lokala styrelsen.

Den borgerliga gruppen yrkar avslag med motivering att det redan finns inbyggt i de tre alternativen.


Un § 80 forts.

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen, varvid ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

att utredaren ska precisera hur såväl lokal som parlamentarisk politisk 
förankring ska uppnås vid de olika alternativen samt

att i förslaget ska också framgå vilken nämnd som skall vara tillsyns-
huvudman för den eventuellt tillsatta lokala styrelsen.

Den borgerliga gruppen anmäler reservation till förmån för eget förslag.

Un 17/12 Den socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Den borgerliga gruppen yrkar avslag.

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen, varvid han finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att utredaren ska precisera hur såväl lokal som parlamentarisk politisk 
förankring ska uppnås vid de olika alternativen samt

att i förslaget ska också framgå vilken nämnd som skall vara tillsyns-
huvudman för den eventuellt tillsatta lokala styrelsen.

Den borgerliga gruppen anmäler reservation till förmån för eget förslag.

________


Un § 81 Dnr 98/247 739

Ansökan om bidrag från studieförbunden för handikappverksamhet 1998

Föreligger skrivelser från Medborgarskolan 1998-11-06, Studiefrämjandet
1998-11-27 och FUB 1998-12-03 med ansökan om bidrag för handikappverksamhet samt fritidsaktiviteter och folkbildning för utvecklingsstörda 1998.

Utbildningsnämnden beslutade 1997-06-12, § 66 att behålla anslaget 1997 men att från 1998 verka för att överföra ansvaret för verksamheten till kultur- och fritidsnämnden, att kostnaden dras ner till 40:-/studietimme, att ur anslaget för utbildningsnämndens utvecklingsanslag 1997 anslå 35 tkr för verksamheten, samt att anslaget skall användas till ren fritidsverksamhet.

Denna överföring av ansvar har ej kommit till stånd. Verksamheten är angelägen och har en nära beröring med det sedan inom barn- och skolförvaltningen 1998-07-01 bildade resurscentrum.

Au 3/12 Arbetsutskottet har 1998-12-03, § 139 behandlat ärendet.

Un 17/12 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att bevilja bidrag till studiecirkelverksamhet för utvecklingsstörda med 40:-/
studietimme samt

att uppdra åt utbildningschefen att tidigt 1999 få ansvaret reglerat från vilken
nämnd anslaget ska utbetalas i fortsättningen.

________ 

Un § 82 Dnr 98/27 600

Anmälan av delgivningar

Föreligger förteckning över delgivningsärenden 1998-12-07.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.

________ 

Un § 83 

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen 

* redogör för sammanfattning 1998-12-14 över interkommunal ersättning för åren 1997 och 1998.

* redogör för slutredovisningen av EU-mål 3-projektet Modern kommunika-
tion som beräknas vara klar 1999-01-15.

Utbildningsnämnden beslutar

att tacka för rapporterna och med godkännande lägga dem till handlingarna. 
_______ 

Un § 84

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden och projektledaren för Kunskapslyftet rapporterar 
från träff 1998-12-10 med elever som går kurs för nätverkstekniker (NÄTV 33 DK) på Stockholmsvägen 57. Presidiet, rektor för Sektor Y, projektledaren för Kunskapslyftet har efter kritik från eleverna träffats för att diskutera och klargöra vad som gäller beträffande kursens innehåll och uppläggning.Kursen är på tre terminer och avslutas i december månad. Kritik har framförts från eleverna inom flera områden bl a kursens uppläggning, genomförande och bristande kunskaper hos lärarna. Av 13 elever har 9 erhållit betyget IG (icke godkänt). Ny träff kommer att ske 1998-12-18.

Nils Matsson
lämnar en kort muntlig samt en väl utarbetad skriftlig sammanfattning 1998-12-12 av arbetet i Rodengruppen hösten 1996 - hösten 1998. Sammanfattningsvis konstateras att det arbetssätt, som Rodengruppen representerar, ger väldigt mycket och bör fortsätta.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

________ 

Un § 85 

Tack för uppvaktning

Kristina Almén framför ett varmt tack till nämnden för uppvaktningen på sin 70-årsdag med följande ord:

"Tack, för att Ni hjälpte till att göra min födelsedag till en blomsterstation
på min livsresa. Här sitter jag och njuter av musik och blommor i
novemberrusket".

________ 

Un § 86

Tack från ordföranden och vice ordföranden

Ordföranden och vice ordföranden tackar den avgående nämnden 
och Utbildningsförvaltningens personal för ett gott och givande samarbete under den gångna mandatperioden samt en tillönskan om en God Jul och Ett Gott Nytt År!

________ 


Un § 87 Dnr 98/276 023

Utbildningsförvaltningens ledningsorganisation fr o m 1999-01-01

Mellan Norrtälje kommun och Göran Andersson (Handelsbolaget Initiativ Täby) har 1997-08-01 tecknats avtal, ett s k "uppdragsavtal" för tiden 
1997-08-01--1998-08-31.

Uppdraget innebär att på konsultbasis bl a leda, utveckla och utvärdera gymnasie- och KomVux-programmen, utforma årsvisa ekonomiska planer,
personalansvar för all personal inom utbildningsförvaltningen, initiera utvecklingsarbetet inom Kunskapslyftet, Uppdragsutbildningen, IT-
datautveckling, översyn av förvaltningsorganisationen.

Avtalet har 1998-06-05 förlängts till 1998-12-31 p g a förseningar i arbetet med organisationsförändringar inom förvaltningen.

Föreligger från ledningskontorets personalchef 1998-12-10 PM " Anställning av ny förvaltningschef vid Utbildningsförvaltningen". 

Kommunstyrelsens arbetsutskott arbetar f n med rekrytering av ny 
förvaltningschef till Utbildningsförvaltningen.

Au 17/12 Arbetsutskottet har 1998-12-17, § 143 behandlat ärendet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Un 17/12 Utbildningsnämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag

att delegera till Kurt Pettersson att fr o m 1999-01-01 och under högst 
sex månader förordna t f förvaltningschef inom Utbildningsförvaltningen

att uppdra till Kurt Pettersson och Lars-Erik Jansson att för nämndens
räkning upphandla och teckna avtal med HB Initiativ Täby inom en 
ekonomisk ram av två basbelopp och längst fram till 1999-02-28.

att arbetsuppgifterna ska utarbetas enligt utbildningsnämndens direktiv och 
i samråd med t f förvaltningschefens behov av arbetsinsatser från 
konsulten. Utbildningsnämnden ska senast i februari 1999 fatta beslut om
eventuell förlängning av avtalet. 

Förvaltningens tjänstemän deltog ej i behandlingen av detta ärende.
__________