Utbildningsnämnden 1999-01-21

Plats och tid Jungfruskolan, Sommargatan 11, Norrtälje, kl. 16.00-18.00

Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 13.00-16.00 Gruppsammanträden
Kl. 16.00-18.00 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef (§ 5-17; 19)
Leif Thurhammar, biträdande förvaltningschef
Tommy Persson, projektledare Kunskapslyftet
Margaretha Dalby, sekreterareUtses att justera Lars-Erik Jansson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1999-01-27, kl. 08.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 5-19
Margaretha Dalby 

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson 

Justerande ..................................................................................................................
Lars-Erik Jansson 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1999-01-21

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-01-28 anslags nedtagande 1999-02-18

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande
Register

§ Sid

5 Månatlig verksamhetsrapport 98/12 3

6 Beslutsattestanter och ersättare för konton i 1999 års budget 4

7 Översyn av nämndreglementet för utbildningsnämnden 5

8 Revidering av delegationsordning för utbildningsnämnden 6

9 Interkommunala ersättningar (principdiskussion) 7

10 Studier vid Swedish School in London (fr om tredje läsåret) 8-9

11 Studier vid Swedish School in London (fr o m första läsåret) 10-11

12 Interkommunal ersättning till idrottsgymnasium (lokal gren) 12-13

13 Kraftsamling Resmål Roslagen 1999-2005 (remiss) 14

14 Ändring av beteckningen "Sektor Y" till "Norrtälje Utbildnings-
centrum" 15

15 Anmälan av delgivningsärenden 16

16 Kurser och konferenser 17

17 Tillsättning av ledamöter och ersättare för KHR (Kommunala 
handikapprådet) och KPR (Kommunala pensionärsrådet) för
innevarande mandatperiod 18 
18 Utbildningsförvaltningens ledningsorganisation fr o m 
1999-01-01 19-20

19 Anhållan om ersättning för kostnader i samband med gymnasie-
studier vid fristående gymnasieskola 21

_______ Un § 5 Dnr 97/39 041

Månatlig verksamhetsrapport 98/12

Utbildningschefen redogör för föreliggande verksamhetsrapport 98/12 och betonar att det är av vikt att den balans mellan utgifter och resurser som uppnåtts i budget 1998 noggrant analyseras och nyttiggörs i 1999 års budget. Månadsvisa periodiseringar eftersträvas för att ge säkrare prognoser under 1999.

Kontroll efter december månads utfall visar bl a att driftbudgeten kommer att hålla sig inom ram. Överskottet från Uppdragsutbildningen uppgår till 785 tkr. 
Äskade medel i EU-bidrag för kurs i modern kommunikation har utbetalats.
Kunskapslyftet har en balans i budgeten för 1998 och 1,5 mkr kommer att överföras till budget 99.

Au 15/1 Arbetsutskottet har 1999-01-15, § 1 behandlat ärendet.

Un 21/1 Utbildningschefen föredrar ärendet och meddelar att en mer uttömmande analys kommer att inarbetas i bokslut- och verksamhetsberättelse för 1998.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att tacka för rapporten och med godkännande överlämna 
verksamhetsrapporten till servicekontorets ekonomienhet
samt

att uttrycka nämndens uppskattning till förvaltningen för det sätt på vilket 
budgetarbetet utförts och där resultatet visar på en budget i balans för 
1998.

_______ Un § 6 Dnr 98/279 002 

Beslutsattestanter och ersättare för konton i 1999 års budget

Enligt gällande attest- och utanordningsreglemente anmodar Servicekontoret 1998-11-25 nämnder/förvaltningschefer att senast 1998-12-31 översända förteckning över beslutsattestanter och ersättare inom nämndens/förvaltningens ansvarsområde på särskilt framtagna 
blanketter. Skulle erforderliga nämndbeslut icke föreligga vid denna tidpunkt, kan komplettering med dessa ske i efterhand.

Föreligger förvaltningens 1999-01-08 förslag till beslutsattestanter och ersättare för utbildningsförvaltningen för 1999.

Au 15/1 Arbetsutskottet beslutade 1999-01-15, § 2, att hänskjuta ärendet till utbildningsnämndens sammanträde 990121 för ytterligare kompletteringar.

Un 21/1 Föreligger vid dagens sammanträde kompletterad förteckning över beslutsattestanter och ersättare (bilaga).

Utbildningsnämnden beslutar

att fastställa bifogad förteckning över beslutsattestanter och ersättare inom 
utbildningsnämndens ansvarsområde för år 1999.

________ Un § 7 Dnr 98/14 003

Översyn av nämndreglementet för utbildningsnämnden 

Ledningskontoret kommer inför den nya mandatperioden gör en översyn av samtliga nämndreglementen i kommunen. Det är därför nödvändigt att förvaltningsledningarna går igenom sina reglementen och klargör i vilka hänseenden ändringar behöver vidtagas. Förvaltningen kommer därefter att få juristhjälp med formuleringen av eventuella textändringar.

Reglementet för utbildningsnämnden fastställdes av kommunfullmäktige 1994-12-05, § 290 och reviderades 1996-08-26, § 204.

Au15/1 Arbetsutskottet har 1999-01-15, § 3, behandlat ärendet.

Un 21/1 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till arbetsutskottet att utarbeta förslag till reviderat 
nämndreglemente för utbildningsnämnden.

________ Un § 8 Dnr 99/12 002

Delegationsordning för utbildningsnämnden

Ledningskontoret anmodar samtliga förvaltningar att göra en översyn av nämndernas delegationsordningar inför den nya mandatperioden.

Biträdande förvaltningschefen redogör för föreliggande förslag till reviderad delegationsordning och delegationsförteckning. Återrapportering av delegationsordningsbeslut skall ske månatligen till utbildningsnämnden.

Au 15/1 Arbetsutskottet beslutade 1999-01-15, § 4, att uppdra till biträdande förvaltningschefen att till nämndens sammanträde 1999-01-21 presentera förslag till reviderad delegationsordning för utbildningsnämnden.

Un 21/1 Föreligger till dagens sammanträde reviderad delegationsordning.

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna föreliggande reviderad delegationsordning för utbildnings-
nämnden samt

att uppdra till biträdande förvaltningschefen att i delegationsord-
ningen inarbeta delegat inom Agenda 21-området (miljöfrågor).

______ 


Un § 9

Interkommunal ersättning (principdiskussion)

Diskuterades tidigare 1997-06-24 fastlagd policy för interkommunal ersättning för gymnasieskolan och KomVux samt framtida policy.

Huvudprincipen är att interkommunal ersättning i gymnasieskolan beviljas enbart för de nationella program eller de nationella grenar som inte anordnas i den egna kommunen. Ersättning beviljas också alltid om det finns personliga skäl, t ex olika typer av skolsvårigheter, handikapp, sjukdom eller sviter av sjukdom,mobbning. Här är det mottagande kommun som har avgörandet om man tar emot elever eller inte. Eleven har också rätt att gå på fristående gymnasieskola, ett-årig påbyggnadsutbildning (under förutsättning att utbildningen är riksrekryterande).

Interkommunal ersättning för KomVux har en grundprincip sedan 1992-10-22 att enbart betala för de utbildningar man är lagstadgat skyldig att betala för, nämligen grundläggande vuxenutbildning och SFI.

Au 15/1 Arbetsutskottet föreslog 1999-01-15, § 5, utbildningsnämnden besluta
att uppdra till arbetsutskottet att under våren göra en översyn av nuvarande
policy i syfte att utöka möjligheterna för ungdomar i Norrtälje kommun att
själva välja studieinriktning och studieort.

Un 21/1 Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till arbetsutskottet att under våren göra en översyn
av nuvarande policy under förutsättning att hålla sig inom given
ekonomisk ram.

________ Un § 10 Dnr 98/213 605

Studier vid Swedish School in London (fr o m tredje läsåret)

Föräldern till eleven Tove Videfors (NV-programmet, åk 1) anhåller i skrivelse 1998-10-06 om interkommunal ersättning samt del av inackorderingskostnad för studier i Swedisch School in London för dotterns tredje gymnasieår.

Utbildningen vid Swedish School är i första hand tänkt för barn till svenskar bosatta i England, som på detta sätt kan få svensk gymnasieutbildning trots att de inte vistats i Sverige. Under några år har skolan på försök tagit emot elever från svenska skolor som under ett läsår följer undervisningen i London. 

Försöksverksamheten har utvärderats av Skolverket som föreslår att den skall permanentas. Några svenska kommuner har inom ramen för försöks-
verksamheten slutit samarbetsavtal och sökande från dessa kommuner har företräde till platserna. Eleverna har rätt till studiebidrag. Hemkommunen bidrar till skolavgiften motsvarande den interkommunala ersättningen samt betalar ut kommunalt inackorderingsbidrag.

Hittills har kommunen utbetalat interkommunal ersättning till elever på följande utbildningar:
- nationellt program eller gren som kommunen inte själv kan erbjuda
- lokala utbildningar med riksrekrytering
- fristående skolor. 

Enligt Skolverket faller inte utbildningen som Swedish School erbjuder in under någon av ovanstående utbildningar.

Föreligger yttrande 1998-10-27 från chefen på SYV-enheten Ingrid Letsjö 
samt från biträdande förvaltningschefen 1998-10-29.

Au 981112 Arbetsutskottet beslutade 1998-11-12, § 126 att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets första sammanträde i januari 1999.

Au 990115 Arbetsutskottet har 1999-01-15, § 6, behandlat ärendet:

Un 990121 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att avslå ansökan om interkommunal ersättning med hänvisning till 
gällande policy samt
Un § 10 forts.

att uppdra till arbetsutskottet att i samband med översynen av nuvarande
policy även beakta önskemålen om studier utomlands.
__________ Un § 11 Dnr 98/231 605

Studier vid Swedish School in London (fr o m första året)

Föräldrarna till eleven Anna Preger anhåller i skrivelse 1998-10-23 om interkommunal ersättning för studier vid Swedish School in London fr om
läsåret 1999/2000.

Utbildningen vid Swedish School är i första hand tänkt för barn till svenskar bosatta i England, som på detta sätt kan få svensk gymnasieutbildning trots att de inte vistats i Sverige. Under några år har skolan på försök tagit emot elever från svenska skolor som under ett läsår följer undervisningen i London. 

Försöksverksamheten har utvärderats av Skolverket som föreslår att den skall permanentas. Några svenska kommuner har inom ramen för försöks-
verksamheten slutit samarbetsavtal och sökande från dessa kommuner har företräde till platserna. Eleverna har rätt till studiebidrag. Hemkommunen bidrar till skolavgiften motsvarande den interkommunala ersättningen samt betalar ut kommunalt inackorderingsbidrag.

Hittills har kommunen utbetalat interkommunal ersättning till elever på följande utbildningar:
- nationellt program eller gren som kommunen inte själv kan erbjuda
- lokala utbildningar med riksrekrytering
- fristående skolor. 

Enligt skolverket faller inte utbildningen som Swedish School erbjuder in under någon av ovanstående utbildningar.

Föreligger yttrande 1998-10-27 från chefen på SYV-enheten Ingrid Letsjö .

Au 981112 Arbetsutskottet beslutade 1998-11-12, § 127 att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets första sammanträde i januari 1999.

Au 990115 Arbetsutskottet har 1999-01-15, § 7, behandlat ärendet.

Un 990121 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att avslå ansökan om interkommunal ersättning med hänvisning till 
gällande policy samt

Un § 11 forts.

att uppdra till arbetsutskottet att i samband med översynen av nuvarande 
policy öven beakta önskemålen om studier utomlands.

_______ Un § 12 Dnr 98/280;289 605

Interkommunal ersättning till idrottsgymnasium (lokal gren)

Till förvaltningen har inkommit begäran från två målsmän om interkommunal ersättning för barnens planerade studier på lokala gymnasiegrenar, där ämnet specialidrott ingår. Utbildningarna är förlagda till Uppsala kommun respektive Olofströms kommun och avser lokal gren fotboll respektive orientering.

Kommunens skyldigheter att tillgodose önskemål om gymnasiestudier i annan kommun och ersätta den mottagande kommunen med s k interkommunal ersättning styrs i första hand av skollagen och gymnasieförordningen.

Av 5kap 22 § av skollagen framgår:
att en kommun som i sin gymnasieskola på ett nationellt program har tagit in en elev som inte är hemmahörande i kommunen har rätt till ersättning för sina kostnader för elevens utbildning från elevens hemkommun.
Av 5 kap 24 § framgår:
att hemkommunen inte är skyldig att betala ersättning om det är fråga om
1. ett nationellt program eller en nationellt fastställd gren av sådant program som kommunen själv erbjuder eller
2. en lokalt fastställd gren inom de nationella programmen.

Kommunerna har utöver vad som stadgats i skollagen rätt att anta policybeslut som medger en generösare tillämpning av reglerna än vad lagen stipulerar.

I Gymnasieförordningens 2 kap. 2a§ stadgas:
att en utbildning där ämnet specialidrott ingår kan vara riksrekryterande om det från nationell synpunkt krävs för att tillgodose elitidrottens behov och idrotten ställer särskilda krav på gemensam träning (riksrekryterande idrottsutbildning)
Vidare anges i 4 §:
att om en kommun har tagit in en elev på en utbildning som är riksrekryterande och eleven inte är hemmahörande i kommunen, har den mottagande kommunen rätt till ersättning för sina kostnader för elevens utbildning från elevens hemkommun. För en elev som går en riksrekryterande idrottsutbildning skall ersättningen motsvara den som skall lämnas för andra elever som går samma program och gren.

I föreliggande fall är utbildningarna inte riksrekryterande och aktuella grenar är icke nationellt fastställda. Kommunens policy i frågor om interkommunal ersättning 1997-06-24 medger ej ersättning i de aktuella fallen.
Un § 12 forts.

En förutsättning att kommunen skall vara skyldig att tillgodose begäran om interkommunal ersättning är då, att gymnasieeleven antagits till ett nationellt program som Norrtälje kommun inte erbjuder.

Biträdande förvaltningschefen föredrar ärendet.

Au 15/1 Arbetsutskottet föreslog 1999-01-15, § 8, utbildningsnämnden besluta
att delge de sökande de bestämmelser och den policy som gäller, inne-
bärande att en förutsättning för ersättning i dessa fall är att gymnasie-
eleverna antages till ett nationellt program som Norrtälje kommun f n 
inte erbjuder samt att uppdra till arbetsutskottet att i samband med översynen av nuvarande policy även beakta önskemålen om idrottsutbildningar.

Un 21/1 Den socialdemokratiska gruppen yrkar avslag till ansökningarna i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Den borgerliga gruppen yrkar bifall till ansökningarna om interkommunal ersättning till idrottsgymnasium (lokal gren).

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på de båda förslagen, varvid han finner att nämnden beslutar enligt den borgerliga gruppens förslag.

Utbildningsnämnden beslutar

att bifalla ansökningarna om interkommunal ersättning till idrottsgymnasium
(lokal gren) samt

att uppdra till arbetsutskottet att i samband med översynen av nuvarande
policy även beakta önskemålen om idrottsutbildningar.

________ Un § 13 Dnr 97/169 841

Kraftsamling Resmål Roslagen 1999-2005 (remiss)

Föreligger 1998-11-10 från Servicekontoret/Turistverksamheten översänd remiss/diskussionsunderlag "Kraftsamling Resmål Roslagen 1999-2005". Synpunkter på materialet önskas senast 1999-02-01.

Tidigare "Handlingsprogram för turism" är omarbetat dels p g a att det var ett fåtal svar som kom in och dels att de svar som kom in påpekade otydligheter.

Au 15/1 Arbetsutskottet har 1999-01-15, § 13, behandlat ärendet.

Un 21/1 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag 

att uppdra till förvaltningen att formulera ett remissvar om turism-
utbildningen i enlighet med dagens diskussion.

_______ Un § 14 Dnr 98/04 612.70

Ändring av beteckningen "Sektor Y" till "Norrtälje Utbildningscentrum"

Rektor Tord Sundquist, Sektor Y, hemställer i skrivelse 1999-01-07, att beteckningen "Sektor Y" snarast ersättes med namnet "Norrtälje Utbildningscentrum". Han motiverar namnändringen med att beteckningen "Sektor Y" omöjliggör all form av marknadskommunikation och ger ingen tydlig bild av den verksamhet som bedrivs inom sektorn.

Verksamheten som f n bedrivs inom sektorn är gymnasieutbildning (BP,FP) , Uppdragsutbildning, Högskoleverksamhet och Datortek.

F n deltar ca 580 studenter/elever/kursdeltagare i någon form av egen 
kompetensutveckling inom sektorn.

Med hemställan bifogas ett utkast till marknadsbroschyr samt förslag till logotyp.

Au 15/1 Arbetsutskottet har 1999-01-15, § 11, behandlat ärendet.

Un 21/1 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.

________ Un § 15 Dnr 99/05 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden 199-01-11.

Utbildningsnämnden beslutar

att att med gokännande lägga delgivningarna till handlingarna.

______ Un § 16

Kurser och konferenser

Inbjudan från Ledningskontoret till överläggningar om strategier för eftergymnasiala utbildningar och högskoleutbildning i Norrtälje kommun. Överläggningarna genomförs 1999-01-27 i Kommunhuset, sessionssalen, Norrtälje. Anmälan senast 1999-01-22.

Inbjudan från KSL, Kommunförbundet Stockholms län, till skolchefer i Stockholms län till skolchefsdag 1999-01-28 för diskussioner om Stockholms län skulle kunna utgöra en gemensam gymnasieregion. Vidare diskuteras det fortsatta arbetet med skolutvecklingsfrågor. Plats: KSL.s kansli, Medborgarplatsen 25, Stockholm. Anmälan senast 1999-01-25.

Au 15/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-01-15, § 10.

Un 21/1 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetutskottets förslag

att anmäla arbetsutskottets ledamöter till överläggningar om strategier
för eftergymnasiala utbildningar och högskoleutbildningar 1999-01-27 

att anmäla utbildningschefen till skolchefsdagen 1999-01-28 samt 

att utbildningschefen ger en återrapportering av diskussionerna om
gemensam gymnasieregion i Stockholms län på nämndens 
februarisammanträde.


_______ Un § 17 Dnr 99/08 600

Tillsättning av ledamöter och ersättare till KHR, Kommunala handikapprådet och KPR, Kommunala pensionärsrådet för innevarande mandatperiod

Omsorgsförvaltningen uppmanar i skrivelse 1999-01-08 utbildningsnämnden att utse en ledamot i KHR (Kommunala handikapprådet).

En arbetsgrupp, utsedd av råden, har arbetat fram en gemensam utbildningsdag 1999-03-12 där bl a demokratifrågor, rådens arbetssätt samt genomgång av respektive råds reglemente belyses.

I KHR:s reglemente anges att "Kommunens nämnder skall remittera ärenden av principiell beskaffenhet, som berör handikappades ekonomiska, sociala, kulturella intressen och samhällsplanering samt boendefrågor, trafik och fritidsfrågor för yttrande i rådet".

Au 15/1 Arbetsutskottet beslutade 1999-01-15, § 12, att uppdra till den borgerliga gruppen att till nämndens sammanträde 990121 utse en ledamot i KHR (Kommunala handikapprådet).

Un 21/1 Den borgerliga gruppen föreslår Elisabeth Lewerentz (m), som ledamot i KHR, Kommunala handikapprådet.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt den borgerliga gruppens förslag

att utse Elisabeth Lewerentz (m), som ledamot i KHR, Kommunala 
handikapprådet.

________ Un § 18 Dnr 98/276 023

Utbildningsförvaltningens ledningsorganisation fr o m 1999-01-01

Mellan Norrtälje kommun och Göran Andersson (Handelsbolaget Initiativ Täby) har 1997-08-01 tecknats avtal, ett s k "uppdragsavtal" för tiden 
1997-08-01--1998-08-31.

Uppdraget innebär att på konsultbasis bl a leda, utveckla och utvärdera gymnasie- och KomVux-programmen, utforma årsvisa ekonomiska planer,
personalansvar för all personal inom utbildningsförvaltningen, initiera utvecklingsarbetet inom Kunskapslyftet, Uppdragsutbildningen, IT-
datautveckling, översyn av förvaltningsorganisationen.

Avtalet har 1998-06-05 förlängts till 1998-12-31 p g a förseningar i arbetet med organisationsförändringar inom förvaltningen.

Föreligger från ledningskontorets personalchef 1998-12-10 PM " Anställning av ny förvaltningschef vid Utbildningsförvaltningen". 

Kommunstyrelsens arbetsutskott arbetar f n med rekrytering av ny 
förvaltningschef till Utbildningsförvaltningen.

Au 981217 Arbetsutskottet har 1998-12-17, § 143 behandlat ärendet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Un 981217 Utbildningsnämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag

att delegera till Kurt Pettersson att fr o m 1999-01-01 och under högst 
sex månader förordna t f förvaltningschef inom Utbildningsförvaltningen

att uppdra till Kurt Pettersson och Lars-Erik Jansson att för nämndens
räkning upphandla och teckna avtal med HB Initiativ Täby inom en 
ekonomisk ram av två basbelopp och längst fram till 1999-02-28.

att arbetsuppgifterna ska utarbetas enligt utbildningsnämndens direktiv och 
i samråd med t f förvaltningschefens behov av arbetsinsatser från 
konsulten. Utbildningsnämnden ska senast i februari 1999 fatta beslut om
eventuell förlängning av avtalet. 

Förvaltningens tjänstemän deltog ej i behandlingen av detta ärende.
Un § 18 forts.

Au 990115 Föreligger "Uppdragsavtal 1999-01-01" tecknat mellan utbildningsnämnden och Göran Andersson (Handelsbolaget Initiativ Täby) som löper med en månads uppsägningstid och omfattar i sin helhet perioden 1999-01-01--
1999-07-31.

Kurt Pettersson har på delegation förordnat Göran Andersson som t f utbildningschef under avtalsperioden.

Ordföranden redovisar läget vad avser kommunstyrelsens arbetsutskotts rekryteringsarbete av ny förvaltningschef till Utbildningsförvaltningen samt förslag till annonsmanus.

Arbetsutskottet föreslog 1999-01-15, § 14, utbildningsnämnden besluta
att godkänna tecknat "Uppdragsavtal 1999-01-01" mellan utbildnings-
nämnden och Göran Andersson (Handelsbolaget Initiativ Täby) samt
att delegera till arbetsutskottet att företräda utbildningsnämnden vid 
rekryteringen av ny förvaltningschef till Utbildningsförvaltningen.

Un 990121 Ordföranden rapporterar om arbetet med utformningen av annonsen.
Ordföranden har tillsammans med personalchef Tony Wallin och fackliga representanter omarbetat tidigare förslag och det slutgiltiga annonsförslaget föreligger vid dagens sammanträde.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna tecknat "Uppdragsavtal 1999-01-01" mellan utbildnings-
nämnden och Göran Andersson (Handelsbolaget Initiativ Täby),

att delegera till arbetsutskottet att företräda utbildningsnämnden vid 
rekryteringen av ny förvaltningschef till Utbildningsförvaltningen.

Utbildningschefen deltog ej i behandlingen av detta ärende
_________ Un § 19 Dnr 99/11 612.20

Anhållan om ersättning för kostnader i samband med gymnasiestudier vid fristående gymnasieskola

Målsman för Linda-Marie Olsson hemställer i skrivelse 1999-01-10 om interkommunal ersättning för kostnader i form av terminsavgift inkl. läromedel samt för kostnader för skolmåltider i samband med dotterns gymnasiestudier vid Victor Rydbergs Skola i Djursholm. Kostnaderna uppgår till 4.500:-/termin.

I den förordning som reglerar hemkommunens skyldighet beträffande interkommunal ersättning i samband med gymnasiestudier (SFS 98:750) anges det högsta belopp som den fristående skolan har rätt att erhålla av hemkommunen. Det beloppet gäller under förutsättning att ingen annan överenskommelse träffats.

I föreliggande ärende har meddelats, att interkommunal ersättning kommer att utbetalas till Victor Rydbergs Skola, dock med belopp enligt förordningen.

Biträdande förvaltningschefen föreslår i yttrande 1999-01-14, att med hänvisning till SFS 98:750, avslå begäran om särskild ersättning för kostnader utöver de som fastställts som friskolas rätt till bidrag från hemkommun.

Au 15/1 Arbetsutskottet har 1999-01-15, § 13, behandlat ärendet.

Un 21/1 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att med hänvisning till SFS 98:750, avslå begäran om särskild ersättning
för kostnader utöver de som fastställts som friskolas rätt till bidrag från 
kommunen.

_______