Utbildningsnämnden 1999-02-18

Plats och tid Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje, kl. 14.00-17.30

Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 12.00-14.00 Gruppsammanträden
Kl. 14.00-15.00 Information och rundvandring
Kl. 15.00-17.30 Nämndsammanträde
Övriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Tommy Persson, projektledare Kunskapslyftet
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Solveig Persson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1999-03-04, kl. 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 20-30
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Solveig Persson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1999-02-18

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-03-12 anslags nedtagande 1999-04-02

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 14.00-17.30 Ja Nej
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x § 22-30 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Catharina Odenberg m x Tjg ers 
Carl Gezelius m x 
Marie Karlsson c x 
Karin Malmquist c x 
Ulla- Britt Pettersson kd x 
Bo Liljegren fp x 
Jeanette Blomqvist s x 
Ulla Bratt s x Tjg ers § 20-21 
Anne Schwieler s x 
Conny Lindén s x 
Ami Magito mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst REGISTER
§ Sid

20 Återrapportering SFI-undervisning 4

21 Ny upphandling av SFI-undervisningen 5-6

22 Högskole- och kvalificerad yrkesutbildning 7

23 Inriktning av policydokument samt indelning i arbetsgrupper inom
utbildningsnämnden 8-10

24 Projekt Ungdomar, alkohol och andra droger i Norrtälje kommun 11

25 Sammanträdesdagar 1999 12-13

26 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 14

27 Rapport från förvaltningen 15

28 Anmälan av delgivningsärenden 16

29 Anmälan av delegationsärenden 17

30 Kurser och konferenser 18

_________ Un § 20 Dnr 98/111 616

Återrapport SFI-undervisningen/ABF-Medborgarskolan

Projektledaren för SFI-undervisningen Ola Pettersson och Iréne Humble, ABF/Medborgarskolan lämnar en återrapport om SFI-undervisningen, som bedrivs på entreprenad under tiden 1998-08-01--1999-07-30.

Föreligger verksamhetsberättelse "Våra nya svenskar" upprättad av SFI-centrum ABF/Medborgarskolan.

Ola Pettersson redogör för verksamhetens mål och uppläggning, varvid framgår att ett elevaktivt arbetssätt ska vara utgångspunkten i inlärningen. Studietiden är indelad i tre faser; teori-, redaktions- och praktikveckor. Ett fjärde viktigt begrepp är integrationsmomentet i form av sociala kontakter med svenskar, föreningar etc. 

Av redovisningen framgår vidare att f n studerar 70 personer inom SFI, från 21 olika nationaliteter. Hittills har 9 personer examinerats ut med godkänd nivå på det nationella provet.

Målsättningen att varje individ ska genomföra en regelrätt arbetspraktik fungerar inte fullt ut ännu. Vissa problem med självstudier i ämnes- och projektval i redaktionsmomentet har förekommit. Teoriinnehållet och integrationen är områden som fungerar tillfredsställande.

Au 11/2 Arbetsutskottet har 1999-02-11, § 18, behandlat ärendet.

Un 18/2 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att tacka för rapporten.

P g a jäv deltog ej Lars-Erik Jansson (s) i behandlingen av detta ärende.

___________ Un § 21 Dnr 99/39 616

Ny upphandling av SFI-undervisning

Under 1998 har Utbildningsförvaltningen upphandlat SFI (svenska för invandrare). Entreprenaden tidsbegränsades att omfatta ett år och har utformats på ett sådant sätt att den inte går att förlänga. Avtalstiden löper ut 1999-07-30, vilket innebär att utbildningsnämnden bör ta ställning till om eventuell ny upphandling bör genomföras.

Projektledaren Tommy Persson föredrar ärendet och redogör bl a för Skolverkets och Utbildningsdepartementets syn på hur SFI skall organiseras i framtiden. 

Diskuterades hururvida SFI skall bedrivas i kommunal regi eller i entreprenadform, vilket fortfarande är upp till respektive kommun att besluta om och fortsatt inriktning mot en bredare inriktning än den lagstadgade.

Nuvarande entreprenör, ABF, kommer att lämna en halvårsrapport/ återrapportering om SFI-verksamheten på arbetsutskottets sammanträde 
1999-02-11.

Au 4/2 Arbetsutskottet beslutade 1999-02-04, § 15, att uppdra till projektledaren att till arbetsutskottets sammanträde 1999-02-11 lämna förslag på förnyat upphandlingsunderlag för SFI-undervisningen.

Au 11/2 Projektledaren föredrar ärendet och presenterar förslag till upphandlingsunderlag samt tidsplan för upphandlingsarbetet. Syftet med upphandlingen är att ge både kommunala och privata anordnare möjlighet att inkomma med anbud, för att på så sätt erbjuda SFI-eleverna en så kvalitativt bra SFI-undervisning som möjligt. Undervisningen är kopplad till elevernas totala samhällsintegration, vilket innebär att den rör mer än den lagstadgade SFI-undervisningen om 525 timmar.

Ärendet har behandlats i PAMK 1999-02-09.

Arbetsutskottet har 1999-02-11, § 20, beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta att godkänna upphandlingsunderlaget av SFI-undervisningen samt att uppdra till projektledaren att starta upphandlingsarbetet.
Un § 21 forts.

Un 18/2 Projektledaren föredrar ärendet. Diskuteras föreliggande tidsplan för upphandlingsprocessen.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna upphandlingsunderlaget av SFI-undervisning,

att uppdra till projektledaren att starta upphandlingsarbetet 

att utse Per-Olof Lindell eller Katrine Mattsson i s-gruppen som 
representanter i arbetsgruppen för anbudsvärdering samt en person från
den borgerliga gruppen

att uppdra till projektledaren att justera tidsplanen för upphandlings-
processen

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om antagande av
entreprenör på arbetsutskottets sammanträde 1999-04-08 samt att lämna 
en redovisning för nämnden 1999-03-25.

P g a jäv deltog ej Lars-Erik Jansson (s) i behandlingen av detta ärende.

______ Un § 22 Dnr 99/32 612.70

Högskole- och kvalificerad yrkesutbildning 

Föreligger behov att reglera ansvar och befogenheter för högskole- och kvalificerad yrkesutbildning i kommunen. Mot den bakgrunden har 
ledningskontorets chef och utbildningschefen utarbetat förslag till ett uppdrag innefattande

* Ändringar i utbildningsnämndens reglemente
* Ny skolplan innefattande gymnasie-, grundläggande och gymnasial
vuxenundervisning, uppdragsutbildning, till kommunen förlagd, statligt
finansierade verksamheter som Kunskapslyftet mm
* I skolplanen inarbetas mål och inriktning för högskoleutbildning och 
kvalificerad yrkesutbildning
* Till skolplanen bifogas en femårig investeringsplan

Utbildningschefen redogör för föreliggande utkast till uppdrag.

Uppdraget ska genomföras som ett förvaltningsövergripande projekt där dels en projektgrupp tillsätts för att utarbeta förslag till skolplanens högskoleutbildning och kvalificerade yrkesutbildning, dels en styrgrupp tillsättes för att säkerställa samarbetet mellan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden och arbetsmarknadens parter.

Föreligger även minnesanteckningar från seminarium om högskoleutbildning i Norrtälje 1999-01-27.

Au 11/2 Arbetsutskottet har 1999-02-11, § 22, behandlat ärendet.

Un 18/2 Utbildningschefen föredrar ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uttala att nämnden ser positivt på uppdraget samt

att uppdra till utbildningschefen att medverka vid genomförandet av projektet.

________
Un § 23 Dnr 99/40 600

Inriktning av policydokument (utbildningsplan) samt indelning i nya
arbetsgrupper inom utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen har med dokument "Planering och uppföljning under 1999 och på väg mot år 2000-2002" 1999-02-04 lagt fast en ny inriktning av processen. Syftet är att den politiska styrningen av processen skall ske från början, dialog mellan kommunstyrelsen inkl. tjänstemän och nämnderna inkl tjänstemän samt stegvis integrering av budget- och uppföljning.

Utbildningschefen redovisar, med utgångspunkt från ovanstående dokument, förslag till struktur för arbete med ny utbildningsplan benämnd "Utbildnings-, skol- och utvecklingsplan för 2000-2002".

Arbetet föreslås ske i nära samverkan mellan nämndens politiker och tjänstemän och i enlighet med förvaltningschefens förslag till arbetsgång.

Utbildningschefen föreslår att sju arbetsgrupper inrättas inom utbildningsnämndens verksamhetsområde:

1. Program- och yrkesråd för att påverka främst gymnasieskolans
inriktning inkl. lärlingsutbildning
2. Eftergymnasial utbildning; högskola resp. kvalificerad yrkesubildning
3. Gymnasieskolans inre utveckling inkl. information, PR och kvalitets-
kontroll samt elevinflytande, -utvärderingar, -Feed-Back
4. Vuxengymnasiets inkl KUL inre utveckling inkl information, PR och
kvalitetskontroll samt elevinflytande, -utvärderings, -Feed-Back
5. Långsiktiga planer, lokaler, inredning, utrustning, lärarrekrytering mm
6. Övergång grund-gymnasieskola inkl individuellt program, särskola mm
7. Alkohol, tobak och folkhälsa.

Ärendet har behandlats i PAMK 1999-02-09.

Au 11/2 Arbetsutskottet har 1999-02-11, § 21, beslutat föreslå nämnden besluta att anta utbildningschefens förslag till arbetsgång och indelning i arbetsgrupper samt att på nämndens sammanträde 990218 lämna förslag på sammansättning av arbetsgrupperna.

Un § 23 forts

Un 18/2 Utbildningschefen föredrar ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att anta utbildningschefens förslag till arbetsgång och indelning i arbets-
grupper 

att uppdra till utbildningschefen att utforma förslag till arbetsordning för
arbetsgrupperna samt

att följande politiker och tjänstemän skall ingå i de sju arbetsgrupperna 

Program och yrkesråd
Elisabeth Lewerentz (sammankallande)
Stig Saverström
Conny Lindén
Anne Schwieler
Ingrid Letsjö

Eftergymnasial utbildning
Kurt Pettersson (sammankallande)
Carl Gezelius
Katrine Mattsson
Tord Sundquist

Gymnasieskolans inre utveckling
Nils Matsson (sammankallande)
Eva Olander
Per-Olof Lindell
Marianne Agrell

Vuxenutbildningens och Kunskapslyftets inre utveckling
Lars-Erik Jansson (sammankallande)
Catarina Odenberg
Catarina Wahlgren
Kristina Englund
Signhild Örnberg


Un § 23 forts

Långsiktiga planer, lokaler, inredning, utrustning, lärarrekrytering mm
Lars-Erik Jansson (sammankallande)
Marie Karlsson
Ami Magito
Christina Skinnars-Ericsson
Kenneth Jonsson
Bernt Ove Gunnarsson

Övergång grund- och gymnasieskola
Christina Frisk (sammankallande)
Karin Malmquist
Ulla Bratt
Monica Lindroth

Alkohol, tobak och folkhälsa
Solveig Persson (sammankallande)
Bo Liljegren
Monir Sirag Ali
Linda Bjernler
Elisabeth Westin

_______Un § 24 Dnr 98/127 624

Projekt Ungdomar, alkohol och andra droger i Norrtälje kommun

Linda Bjernler, skolsköterska på Rodengymnasiet, lämnar en redogörelse för projektet "Ungdomar, alkohol och andra droger i Norrtälje kommun". Projektidén har växt fram under många års arbete på Rodengymnasiet och i samråd med skolledning och övrig personal.

Syftet med projektet är att påbörja ett förändringsarbete vad avser attityderna och beteendet till alkohol och andra droger hos såväl ungdomar som vuxna. 
Målgruppen är gymnasieelever "mellan fritidsgård och krog 16-20 år".

Tidsomfattningen för projektet beräknas till 5 terminer och beräknas kosta 120.000:- , därutöver tillkommer kostnaden för en heltidsanställd projekt-
ledare.

Linda Bjernler föreslår i skrivelse 1999-02-02 att utbildningsnämnden beslutar genomföra projektet "Ungdomar, alkohol och andra droger i Norrtälje kommun".

Au 11/2 Arbetsutskottet har 1999-02-11, § 19, beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta att tacka för redovisningen, att uttala att nämnden ser positivt på initiativet till drogförebyggande arbete samt att remittera projektförslaget till utbildningsnämndens planerade arbetsgrupp "Alkohol, tobak och folkhälsa".

Un 18/2 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att tacka för redovisningen, 

att uttala att nämnden ser positivt på initiativet till drogförebyggande 
arbete

att remittera projektförslaget till utbildningsnämndens planerade 
arbetsgrupp "Alkohol, tobak och folkhälsa" samt

att uppdra till arbetsgruppen att till utbildningsnämndens 
sammanträde 1999-03-25 lämna förslag på finansiering av
projektet.
__________
Un § 25 Dnr 98/235 006

Sammanträdesdagar 1999

Utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag 1998-11-06 på sammanträdesdagar för 1999.

Föreligger även från ledningskontoret PM 1998-11-09 angående lokaler för nämndsammanträden.

Au 981112 Arbetsutskottet har 1998-11-12, § 121 behandlat ärendet.

Un 981119 Ärendet har behandlats i PAMK 1998-11-06.

Utbildningsnämnden har 1998-11-19, § 76 beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag att i princip godkänna förvaltningens förslag
till sammanträdesdagar samt att hänskjuta ärendet till den nyvalda nämndens första konstituerande sammanträde i januari 1999.

Un 990114 Utbildningsnämnden beslutar

att fastställa utbildningsnämndens sammanträdesdagar 1999
enligt följande:

Arbetsutskott Nämnd
14/1
15/1 21/1
4/2; 11/2 18/2
4/3; 11/3 18/3
8/4, 15/4 22/4
6/5; 12/5 27/5
10/6; 22/6 24/6
12/8; 19/8 2/9
9/9; 16/9 23/9
7/10; 14/10 21/10
4/11; 11/11 18/11
2/12; 9/12 16/12

att följande tider ska gälla för nämndens sammanträden
kl. 14.00-15.00 Information
kl. 15.00-17.00 Nämndsammanträde

att tid för gruppsammanträden beslutas av respektive grupp. Un § 25 forts.

Au 990204 Föreligger förslag till reviderade sammanträdestider för 1999.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

att fastställa följande sammanträdestider under 1999:

Arbetsutskott Nämnd
14/1
15/1 21/1
4/2; 11/2 18/2
4/3; 11/3 25/3
8/4, 15/4 29/4
6/5; 12/5 27/5
10/6; 22/6 24/6 (fm)
12/8; 19/8 2/9--3/9
9/9; 16/9 30/9
7/10; 14/10 28/10
4/11; 11/11 25/11
2/12; 9/12 16/12

att arbetsutskottet sammanträder kl. 13.00-17.00 och nämnden kl. 14.00-
17.00 med det formella sammanträdet mellan kl. 15.00-17.00. Den 
borgerliga gruppen träffas kl. 12.00-14.00 före nämndsammanträdena.

Un 990218 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

_______ Un § 26

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar från 

besök på Finsta naturbruksgymnasium där frågor om bl a det naturvetenskapliga programmet diskuterades tillsammans med landstingsrepresentanter, kommunalrådet Christer Candal, Mats Törnquist, Ledningskontoret och rektor Anders Bjurhammer.

Rekrytering av utbildningschef
Ansökningstiden går ut 1999-02-26. Tidsplaneringen för rekryteringsarbetet är f n inriktat på att genomföra intervjuer under vecka 11. Till
rekryteringsprocessen är fyra grupper utsedda, nämligen:

* Centrala fackliga företrädare
* Utbildningsnämndens arbetsutskott/Ledningskontoret
* Elevgrupp
* Personalgrupp

Chefen för Ledningskontoret lämnar förord/förslag till beslut till utbildningsnämndens och kommunstyrelsens presidier, varefter kommunstyrelsen tar beslut i frågan.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna.

_______


Un § 27

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar muntligt och skriftligt 990212 från skolchefsdag 990128 på Kommunförbundet där diskussioner bl a fördes om gemensam gymnasieregion i Stockholms län. Syftet med mötet var att diskutera olika scenarier kring en eventuell framtida gymnasieregion.

En arbetsgrupp kommer att tillsättas med representanter från de fem sektorer som finns och med möjlighet för de kommuner som inte ingår i dessa sektorer att delta. Utbildningschefen är anmäld som representant från Norrtälje kommun.

Vidare diskuterades det fortsatta arbetet med skolutveckling, lärare och skolledare samt skolutvecklingsavtalet ÖLA.

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna.

______ Un § 28 Dnr 99/05 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden 1999-02-08.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.

_______ Un § 29 Dnr 99/52 002

Anmälan av delegationsärenden

Föreligger anmälan av delegationsbeslut för december 1998 samt för januari och februari månad 1999.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

______ Un § 30

Kurser och konferenser

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) inbjuder ledamöter i utbildningsnämnden till seminarium "Barns och ungdomars framtida kompetens - ett politikerperspektiv" i Stockholm 1999-02-25--26.
Kursavgift: 950:-. Anmälan senast 1999-02-12.

"Vilka kunskaper och färdigheter ser du som politiker som mest betydelsefulla för ungdomar att rusta sig med i sitt växande och lärande, för att kunna bidra till och delta i den framtida samhällsutvecklingen och för att bli ansvarsfulla och demokratiska medborgare?"


Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) inbjuder förtroendevalda och tjänstemän som är engagerade i barn- och utbildningsfrågor i kommunen till 
"Kommunal Skolriksdag" 1999-03-16--17 på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Sista anmälningsdag 1999-02-12.

Au 11/2 Arbetsutskottet har 1999-02-11, § 26, behandlat ärendet.

Un 18/2 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att till seminariet "Barns- och Ungdomars framtida kompetens - ett politiker-
perspektiv 1999-02-25--26 anmäla Lars-Erik Jansson och Nils Matsson 

att till "Kommunal Skolriksdag" 1999-03-16--17 anmäla Solveig Persson och
Christina Frisk samt

att till "Kommual Skolriksdag" även anmäla Carl Gezelius och Per-Olof
Lindell.

______