Utbildningsnämnden 1999-03-25

Plats och tid KomVux, Billborgsskolan, Lilla Brogatan 10, Norrtälje, kl. 09.00-11.00; 14.00-17.15

Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 09.00-11.00 Föredragning av bokslut 98/Budget 99
Kl. 11.00-14.00 Gruppsammanträden
Kl. 14.00-15.00 Information om vuxenundervisningen
Kl. 15.00-17.00 Nämndsammanträde


Övriga deltagande 

Göran Andersson, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Tommy Persson, projektledare Kunskapslyftet
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Katrine Mattsson, Per-Olof Lindell och Lars-Erik Jansson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1999-04-08, kl. 12.45

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 31-46
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Katrine Mattsson (§ 31-44) Per-Olof Lindell (§ 45) Lars-Erik Jansson (§ 46)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1999-03-25

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-04-09 anslags nedtagande 1999-04-30

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 09.00-11.00; 14.00-17.15 Ja Nej
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x Kl. 14.00-17.15 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x Kl. 14.00-17.15 (Ej § 44) 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 09.00-11.00;14.00-17.00 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Catharina Odenberg m x 
Carl Gezelius m x 
Marie Karlsson c x 
Karin Malmquist c x 
Bennit Jennerstål kd x 
Bo Liljegren fp x 
Monir Sirag Ali s x Tjänstgörande ersättare 
Ulla Bratt s x Tjänstgörande ersättare 
Anne Schwieler s x 09.00-11.00:14.00-16.15 
Conny Lindén s x 
Ami Magito mp x 09.00-11.00;14.00-17.00 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst REGISTER
§ Sid

31 Bokslut1998/Budget 1999 4

32 Investeringar i fasta anläggningar 1999 5

33 Inriktning av policydokument (utbildningsplan) samt indelning 6-8
I arbetsgrupper inom utbildningsnämnden

34 Motion/remiss ang avancerad matematik på gymnasieskolan 9-10

35 Motion/Remiss från Karl-Erik Öst ang läraryrket 11

36 Motion ang ny modern lärlingsutbildning/Per Lodenius 12

37 Roslagens musikalternativ 13

38 Ändring av beteckningen "Sektor Y" till "Norrtälje Utbildnings-
centrum" 14-15

39 Översyn av nämndreglementet för utbildningsnämnden 16

40 Gemensam styrelse för gymnasieskola, KomVux och 
Lärcentrum i Hallstavik 17-20

41 Anmälan av delgivningsärenden 21 
42 Anmälan av delegationsärenden 22

43 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och resp arbetsgrupp 23

44 Rapport från förvaltningen 24-25

45 Kurser och konferenser 26

46 Projektuppdrag att anordna feriepraktikplatser för skolungdomar 27


Un § 31 Dnr 97/39,98/18 041 
Bokslut -98/Budget -99 
Föreligger utbildningschefens förslag om bokslutsrapport för verksamhetsåret 1998 samt detaljförslag om fördelning av budgetmedel 1999.

Au 11/3 Arbetsutskottet beslutade 1999-03-11, § 29, att föreliggande PM skall utgöra grund för presidiets föredragning vid bokslutsredovisningen vid Ledningskontoret samt användas som utbildningsmaterial vid nämndens utbildning 99-03-25 samt att föreslå utbildningsnämnden besluta
att godkänna redovisad bokslutsrapport för verksamhetsåret 1998, och
att godkänna utbildningschefens detaljförslag om fördelning av budgetmedel 1999.

Un 25/3 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna redovisad bokslutsrapport för verksamhetsåret 1998, och

att godkänna utbildningschefens detaljförslag om fördelning av budgetmedel 
1999.

__________
Un § 32 Dnr 98/18 041

Investeringar i fasta anläggningar 1999

Kommunfullmäktige beslutade 1998-12-21 att en ny rutin för investeringar införs med start 1999-01-01. Rutinen innebär i princip att investeringar föranledda av tekniskt behov, under 5 mkr per projekt och inom ramen för max 30 mkr under en 12-månadersperiod, prioriteras och beslutas av tekniska nämnden.

Tekniska nämnden har bedömt att behovet av ombyggnader/ förändringar inom utbildningsnämndens förvaltningsområde kommer att kosta 500 kkr under 12-månadersperioden.

Föreligger skrivelse från utbildningschefen.

Au 11/3 Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 30 behandlat ärendet.

Un 25/3 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag 

att inom ramen för ny rutin för investeringar i fasta anläggningar bevilja anslag
enligt ovanstående redovisning om 500 kkr för önskemål om förändringar
föranledda av verksamhetsförändringar och

att tekniska kontoret får belasta verksamhetens konto med kostnader upp till
beviljad nivå.

__________
Un § 33 Dnr 99/40 600

Inriktning av policydokument (utbildningsplan) samt indelning i nya
arbetsgrupper inom utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen har med dokument "Planering och uppföljning under 1999 och på väg mot år 2000-2002" 1999-02-04 lagt fast en ny inriktning av processen. Syftet är att den politiska styrningen av processen skall ske från början, dialog mellan kommunstyrelsen inkl. tjänstemän och nämnderna inkl tjänstemän samt stegvis integrering av budget- och uppföljning.

Utbildningschefen redovisar, med utgångspunkt från ovanstående dokument, förslag till struktur för arbete med ny utbildningsplan benämnd "Utbildnings-, skol- och utvecklingsplan för 2000-2002".

Arbetet föreslås ske i nära samverkan mellan nämndens politiker och tjänstemän och i enlighet med förvaltningschefens förslag till arbetsgång.

Utbildningschefen föreslår att sju arbetsgrupper inrättas inom utbildningsnämndens verksamhetsområde:

1. Program- och yrkesråd för att påverka främst gymnasieskolans
inriktning inkl. lärlingsutbildning
2. Eftergymnasial utbildning; högskola resp. kvalificerad yrkesubildning
3. Gymnasieskolans inre utveckling inkl. information, PR och kvalitets-
kontroll samt elevinflytande, -utvärderingar, -Feed-Back
4. Vuxengymnasiets inkl KUL inre utveckling inkl information, PR och
kvalitetskontroll samt elevinflytande, -utvärderings, -Feed-Back
5. Långsiktiga planer, lokaler, inredning, utrustning, lärarrekrytering mm
6. Övergång grund-gymnasieskola inkl individuellt program, särskola mm
7. Alkohol, tobak och folkhälsa.

Ärendet har behandlats i PAMK 1999-02-09.

Au 11/2 Arbetsutskottet har 1999-02-11, § 21, beslutat föreslå nämnden besluta att anta utbildningschefens förslag till arbetsgång och indelning i arbetsgrupper samt att på nämndens sammanträde 990218 lämna förslag på sammansättning av arbetsgrupperna.

Un § 33 forts.

Un 18/2 Utbildningschefen föredrar ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att anta utbildningschefens förslag till arbetsgång och indelning i arbets-
grupper 

att uppdra till utbildningschefen att utforma förslag till arbetsordning för
arbetsgrupperna samt

att följande politiker och tjänstemän skall ingå i de sju arbetsgrupperna 

Program och yrkesråd
Elisabeth Lewerentz (sammankallande)
Stig Saverström
Conny Lindén
Anne Schwieler
Ingrid Letsjö

Eftergymnasial utbildning
Kurt Pettersson (sammankallande)
Carl Gezelius
Katrine Mattsson
Tord Sundquist

Gymnasieskolans inre utveckling
Nils Matsson (sammankallande)
Eva Olander
Per-Olof Lindell
Marianne Agrell

Vuxenutbildningens och Kunskapslyftets inre utveckling
Lars-Erik Jansson (sammankallande)
Catarina Odenberg
Catarina Wahlgren
Kristina Englund
Signhild Örnberg


Un § 33 forts.

Långsiktiga planer, lokaler, inredning, utrustning, lärarrekrytering mm
Lars-Erik Jansson (sammankallande)
Marie Karlsson
Ami Magito
Christina Skinnars-Ericsson
Kenneth Jonsson
Bernt Ove Gunnarsson

Övergång grund- och gymnasieskola
Christina Frisk (sammankallande)
Karin Malmquist
Ulla Bratt
Monica Lindroth

Alkohol, tobak och folkhälsa
Solveig Persson (sammankallande)
Bo Liljegren
Monir Sirag Ali
Linda Bjernler
Elisabeth Westin

Au 11/3 Föreligger dokument "Policy 2000/utkast 1/" utarbetat under ledning
av nämndens ordförande respektive dokument "Lustfyllt inlärningssystem" utarbetat under ledning av nämndens vice ordförande.

Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 31 behandlat ärendet.

Un 25/3 Diskuteras syftet med arbetsgruppernas arbete. Ordföranden förtydligar arbetsgruppernas uppdrag samt hur arbetet bör bedrivas.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att dokument "Policy 2000/utkast 1/" resp. dokument "Lustfyllt inlärnings-
system" utgör grund i ett pågående arbete syftande till att ta fram en ny
utbildningsplan, budgetförslag mm till kommunstyrelsens arbetsutskott
1999-06-03, enligt bifogad plan. 

__________
Un § 34 Dnr 99/24 612

Motion/Remiss ang. avancerad matematik på gymnasieskolan

Ledningskontoret/Kanslienheten har 1999-01-28 överlämnat motion ang avancerad matematik på gymnasieskolan till utbildningsnämnden för förnyat yttrande senast 1999-03-01.

Karl Axel Öst (fp) föreslog i motion 1996-08-26, att gymnasieskolan i Norrtälje fr o m läsåret 1997/98 inrättar ett särskilt program för elever med goda kunskaper i matematik och särskild fallenhet för ämnet.

Utbildningsnämnden beslutade 1996-12-12, § 103, föreslå att rubricerad motion från Karl Axel Öst avslås.

Kommunfullmäktige beslutade 1997-08-25, § 129, att återremittera motionen till kommunstyrelsen för förnyad handläggning.

Ledningskontoret vill särskilt uppmärksamma nämnden på vad dåvarande förvaltningschefen anfört i tjänsteskrivelse 1996-11-29 om lokalsituationen vid Rodengymnasiet.

Föreligger yttrande 1999-02-08 från rektor Marianne Agrell, NT-sektorn, Rodengymnasiet.

Au 11/2 Arbetsutskottet har 1999-02-11 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta
att hos Ledningskontoret begära utsträckt remisstid för hantering av den 
aktuella motionen och för samordning av tidigare Kf beslut 1997-08-25, §
126 ang ärende ekologisk inriktning av gymnasieskolan.

Au 11/3 Föreligger bitr. förvaltningschefens yttrande med förslag om remissvar.

Arbetsutskottet beslutade 1999-03-11, § 32 föreslå utbildningsnämnden besluta att inom ramen för vårens arbete med policy-, kvalitets- och utvecklingsfrågor i gymnasieskolan utarbeta förslag om lokalt valbara kurser i första hand med inriktningen matematik, samt att överlämna bitr. förvaltningschefens skrivelse till Ledningskontoret som nämndens svar på remissen.

Un 25/3 Utbildningsnämnden beslutar

att inom ramen för vårens arbete med policy-, kvalitets- och 
utvecklingsfrågor i gymnasieskolan ge förvaltningen i uppdrag
att utarbeta förslag om lokalt valbara kurser i första hand med 
inriktning i matematik, samt Un § 34 forts.

att överlämna bitr. förvaltningschefens skrivelse till Ledningskontoret som 
nämndens svar på remissen.

________
Un § 35 Dnr 99/29 600

Motion/Remiss från Karl-Axel Öst ang. läraryrket

Ledningskontoret har överlämnat rubricerade motion till utbildningsnämnden för yttrande senast 1999-03-29.

Föreligger förvaltningens yttrande.

Au 11/3 Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 33 behandlat ärendet.

Un 25/3 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att rekommendera Ledningskontoret att överlämna motionen till nämnderna
för handläggning och beaktande i nämndernas verksamhet.

_________
Un § 36 Dnr 99/49 612

Motion ang. ny modern lärlingsutbildning/Per Lodenius

Utbildningsnämnden har 1999-02-02 för yttrande erhållit Ledningskontorets svar på rubricerade motion.

Av motionssvaret framgår, att Ledningskontoret sedan senhösten 1998 driver ett projekt med syfte att få till stånd en lärlingsutbildning inom den samlade omsorgsverksamheten. Projektet drivs i nära samarbete med rektor för Omvårdnadsprogrammet på Rodengymnasiet.

Au 11/3 Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 34 behandlat ärendet:

Un 25/3 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att instämma i Ledningskontorets förslag till svar på motionen.

__________
Un § 37 Dnr 99/50 612.60

Roslagens musikalternativ

Vid Rodengymnasiet finns idag den s k musikvarianten vilken innebär, att eleverna följer en speciell inriktning med musikkurser inom ramen för det individuella valet.

När musikvarianten nu avslutas avser Rodengymnasiet att, i nära samarbete med musikskolan, erbjuda "Roslagens musikalternativ".

Ekonomiskt ryms större delen av musikalternativet inom ramen för det individuella valet.

Rekryteringen till musikalternativet föreslås ske främst i Roslagsskolans musikklasser, men utbildningen skall naturligtvis vara öppen för alla under förutsättning att eleven spelar något instrument eller sjunger och kan grunderna i notläsning. Eleven väljer musikalternativet redan till åk 1 och följer sedan undervisningen under sina tre år.

Föreligger rektor Marianne Agrells skrivelse i ärendet.

Au 11/3 Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 35 behandlat ärendet.

Un 25/3 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att inom ramen för vårens arbete med policy-,kvalitets- och utvecklings-
frågor i gymnasieskolan använda rektor Agrells förslag om Roslagens
musikalternativ som en intressant modell vid diskussionen om valbara
alternativ.

________
Un § 38 Dnr 99/04 612.70

Ändring av beteckningen "Sektor Y" till "Norrtälje Utbildningscentrum"

Rektor Tord Sundquist, Sektor Y, hemställer i skrivelse 1999-01-07, att beteckningen "Sektor Y" snarast ersättes med namnet "Norrtälje Utbildningscentrum". Han motiverar namnändringen med att beteckningen "Sektor Y" omöjliggör all form av marknadskommunikation och ger ingen tydlig bild av den verksamhet som bedrivs inom sektorn.

Verksamheten som f n bedrivs inom sektorn är gymnasieutbildning (BP,FP) , Uppdragsutbildning, Högskoleverksamhet och Datortek.

F n deltar ca 580 studenter/elever/kursdeltagare i någon form av egen 
kompetensutveckling inom sektorn.

Med hemställan bifogas ett utkast till marknadsbroschyr samt förslag till logotyp.

Au 15/1 Arbetsutskottet har 1999-01-15, § 11, behandlat ärendet.

Un 21/1 Utbildningsnämnden beslutade 99 01 21 § 14 enligt arbetsutskottets förslag
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.

Au 11/3 Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 36 beslutat föreslå utbildningsnämnden
besluta att i enlighet med rektor Tord Sundquists hemställan, ändra samlingsbeteckningen "Sektor Y" till "Norrtälje Utbildningscentrum"
att arbetsutskottet fullföljer beredningen vad avser utformning av logotype, brevpapper, skyltning, hemsidor mm, så att tydlighet och juridiska aspekter säkerställs.

Un 25/3 Yrkanden

Majoritetsgruppen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag

Socialdemokraterna och miljöpartiet yrkar på återremiss av ärendet med uppdrag till förvaltningen att ge förslag på hur gymnasieprogrammen BP (Byggprogrammet) och (FP) Fordonsprogrammet som är förlagda till Jungfruskolan kan markeras som en del av Rodengymnasiet.

Propositionsordning

Frågan om återremiss ställs under proposition och ordföranden finner att ärendet skall behandlas idag.

Un § 38 forts.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att i enlighet med rektor Tord Sundquists hemställan, ändra
samlingsbeteckningen "Sektor Y" till "Norrtälje Utbildningscentrum"

att arbetsutskottet fullföljer beredningen vad avser utformning av logotype,
brevpapper, skyltning, hemsidor mm, så att tydlighet och juridiska aspekter
säkerställs.

_________Au § 39 Dnr 98/14 003


Översyn av nämndreglementet för utbildningsnämnden 

Ledningskontoret kommer inför den nya mandatperioden att göra en översyn av samtliga nämndreglementen i kommunen. Det är därför nödvändigt att förvaltningsledningarna går igenom sina reglementen och klargör i vilka hänseenden ändringar behöver vidtagas. Förvaltningen kommer därefter att få juristhjälp med formuleringen av eventuella textändringar.

Reglementet för utbildningsnämnden fastställdes av kommunfullmäktige 1994-12-05, § 290 och reviderades 1996-08-26, § 204.

Au15/1 Arbetsutskottet har 1999-01-15, § 3, behandlat ärendet.

Un 21/1 Utbildningsnämnden beslutade 99-01-21 § 7, i enlighet med arbetsutskottets förslag, att uppdra till arbetsutskottet att utarbeta förslag till reviderat 
nämndreglemente för utbildningsnämnden.

Au 11/3 Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 37 behandlat ärendet.

Un 25/3 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att i avvaktan på uppdrag om utvidgat ansvarsområde betr. 
högskoleutbildningar, begära förlängd beredningstid för översynsarbetet.

_________
Un § 40 Dnr 98/216 103

Gemensam styrelse för gymnasieskola, KomVux och Lärcentrum i
Hallstavik

Kommunstyrelsen beslutade 1998-06-09 att uppdra till ledningskontoret att i samråd med utbildningsnämnden utreda förutsättningarna att inrätta en lokal styrelse i Hallstavik för gymnasieskolan, KomVux och Lärcenrum. Styrelsen bör enligt kommunstyrelsens beslut inrättas fr o m vårterminen 1999.

Chefen för ledningskontoret Mats Törnquist och utbildningschef Göran Andersson utgör styrgrupp för utredningsarbetet och utredare är biträdande förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen Leif Thurhammar.

Utredningen ska bedrivas med inriktning att beskriva hur en lokal förankrad styrelse för gymnasieskolan, KomVux och Lärcentrum kan utformas där tre alternativ bör belysas, nämligen:

1. Nuvarande styrelse för Lärcentrum blir tillika styrelse för gymnasieskolan 
och KomVux

2. En lokal ny styrelse inrättas för KomVux och gymnasiet, samverkan med
Lärcentrum löses genom avtal

3. Samma alternativ som två men inkl även grundskolan i Hallstavik. I utred-
ningen av detta alternativ biträds utredningsmannen av biträdande för-
valtningschefen Gösta Högberg, barn- och skolförvaltningen.

För samtliga alternativ ska såväl styrning som verksamhet presenteras. Utredaren ska välja ett av alternativen som huvudalternativ. Första av-
rapportering till styrgruppen bör ske i början av november där även ställning bör tas till genomförandetiden.

Biträdande förvaltningschefen meddelar att utredningen påbörjats vecka 45
och att kontakter har tagits med såväl lokala som centrala företrädare för utbildnings- och skolverksamheten.

Au 981112 Arbetsutskottet beslutade 1998-11-12, § 129 att godkänna rapporten och med beaktande lägga den till handlingarna.


Un § 40 forts.

Un 981119 Ärendet har behandlats i PAMK 1998-11-06.

Diskuteras innebörden av kommunstyrelsens direktiv att utreda en gemensam styrelse.

På begäran av centerpartiet ajourneras sammanträdet i 5 minuter.

Den socialdemokratiska gruppen yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för förtydliganden av kommunstyrelsens utredningsdirektiv.

Den borgerliga gruppen yrkar avslag på den socialdemokratiska gruppens yrkande.

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen.

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt den socialdemokratiska gruppens förslag

Utbildningsnämnden beslutade 1998-11-19, § 71 att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

Den borgerliga gruppen anmälde reservation till förmån för eget förslag.

Au 981203 Föreligger yttrande 1998-11-23 från personalgruppen KomVux Hallstavik/ Häverögymnasiet till utredningsmannen och till nämnden för kännedom. I skrivelsen föreslås att även ett fjärde alternativ skall ingå i utredningsarbetet. Förslaget innebär att KomVux och Häverögymnasiet bildar en fristående enhet under utbildningsnämndens med lokal styrelse och egen rektor samt att ett samverkansråd bildas för att utnyttja, utveckla och stärka samarbetet mellan berörda utbildningsanordnare. 

Arbetsutskottet konstaterar att det är en intressant komplettering av alternativ 2 men att det är upp till utredaren att behandla skrivelsen.

Den socialdemokratiska gruppen begär att utredaren ska precisera hur såväl lokal som parlamentarisk,politisk förankring ska uppnås vid de olika alternativen. I förslaget ska också framgå vilken nämnd som skall vara tillsynshuvudman för den eventuella tillsatta lokala styrelsen.

Den borgerliga gruppen yrkar avslag med motivering att det redan finns inbyggt i de tre alternativen.


Un § 40 forts.

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen, varvid ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

att utredaren ska precisera hur såväl lokal som parlamentarisk politisk 
förankring ska uppnås vid de olika alternativen samt

att i förslaget ska också framgå vilken nämnd som skall vara tillsyns-
huvudman för den eventuellt tillsatta lokala styrelsen.

Den borgerliga gruppen anmäler reservation till förmån för eget förslag.

Un 981217 Den socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Den borgerliga gruppen yrkar avslag.

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer proposition på förslagen, varvid han finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att utredaren ska precisera hur såväl lokal som parlamentarisk politisk 
förankring ska uppnås vid de olika alternativen samt

att i förslaget ska också framgå vilken nämnd som skall vara tillsyns-
huvudman för den eventuellt tillsatta lokala styrelsen.

Den borgerliga gruppen anmäler reservation till förmån för eget förslag.

Au 990211 Föreligger utredningsuppdrag 1999-02-02 av bitr förvaltningschef Leif Thurhammar.

Thurhammar föreslår uppdragsgivaren konkret beakta i utredningen redovisade möjligheter och därmed föreslå utbildningsnämnden besluta uppdra till förvaltningen

att påbörja ett lokalt utvecklingsprojekt syftande till förslag om utformning av 
försöksverksamhet med lokal styrelse för nämndens verksamheter i
Häverö under tiden höstterminen 1999-vårterminen 2001Un § 40 forts.

Förslaget skall

* uppfylla de bestämmelser och intentioner som anges i Förordningen
(1997-642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasie-
skolan och den kommunala vuxenutbildningen

* särskilt uppmärksamma behovet av en nära samverkan mellan nämndens
verksamhet och Häverö Lärcentrum

* i de delar som berör arbetsordning för en lokal styrelse, styrelsens 
sammansättning samt mandatperioder för ledamöter och suppleanter
presenteras för nämnden senast i maj 1999.

Ärendet har behandlats i PAMK 1999-02-09.

Au 11/2 Arbetsutskottet har 1999-02-11, § 25 beslutat föreslå utbildningsnämnden föreslå att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utredarens förslag.

Un 25/3 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utredarens förslag 

att i förslagets andra stycke tillägga "och andra utbildningsanordnare".

Utbildningsnämnden har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta

att utbildningsnämnden genom sin förvaltning påbörjar ett lokalt utvecklings-
arbete syftande till förslag om utformning av försöksverksamhet med lokal
styrelse för nämndens verksamheter i Häverö under tiden höstterminen
1999 - vårterminen 2001.

__________
Un § 41 Dnr 99/05 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden 1999-03-15.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.

__________
Un § 42 Dnr 99/52 002

Anmälan av delegationsärenden

Föreligger anmälan av delegationsbeslut för februari och mars månad 1999.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

________
Un § 43

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och resp arbetsgrupp

Nils Matsson och Lars-Erik Jansson meddelar att de deltagit i Kommunförbundets seminarium om "Barns- och ungdomars framtida kompetens - ett politikerperspektiv" 1999-02-25 --26. En återrapport lämnas på nämndens sammanträde i april.

Lars-Erik Jansson rapporterar att han under förmiddagen deltagit i 
Kommunförbundets årsmöte där bl a en ny styrelse valdes och där diskussioner fördes om gymnasiesamverkan.

Ordföranden rapporterar 

Fristående gymnasium i Rimbo
Läraren vid Häverögymnasiet, Gunnar Kjelldahl, Ununge Utbildning AB informerade arbetsutskottet 1999-03-04 om planerna att till Skolverket inge ansökan om att få starta fristående gymnasium i Rimbo. Kjelldahl avser att som lokal profil lägga in alternativ energihantering och som individuella val skall eleverna erbjudas alla valbara kurser inom programmet. Datafördjupning kommer att erbjudas i form av det europeiska datakörkortet ECDL.
Under förutsättning att Skolverket och senare kommunen är positiv till projektet kan utbildningen starta fr o m höstterminen år 2000.

Rekrytering av ny utbildningschef
Till intervjuer har kallats sex personer som träffat tre olika referensgrupper 1999-03-16--17. Samtliga intervjuade har genomgått personlighetstester som utvärderas av Silhouet Profilanalys AB i Upplands Väsby. Personalchef Tony Wallin har under förmiddagen lämnat information om rekryteringsarbetet. Ytterligare information lämnas vid ett sammanträde med referensgrupperna kl. 17.30. Beslut om tillsättning tas av kommunstyrelsen i maj månad.

Diskuterades rekryteringsprocessen. 

Särskilt yttrande av socialdemokratiska gruppen:

Prokollsanteckning

"Då oppositionen inte beretts tillfredsställande möjlighet att deltaga i intervjuerna kommer oppositionen ej att deltaga i det fortsatta rekryteringsarbetet."

________

Un § 44

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar

Kommunförbundet (KSL): Två arbetsgrupper är bildade 
a) för lärarutveckling i länet och gemensamma krav/önskemål riktade
mot lärarhögskolan i Stockholm
b) gemensam rekrytering i hela länet; lagar och förordningar granskas
noggrant.

Norrtäljeelever presenterade "Norrtäljemodellen" på ett utmärkt sätt på 
Kommunal skolriksdag i Älvsjö 1999-03-16--17 med skolministern närvarande.

Bokslut 1998 för Häverö och Rimbo lärcentra är inlämnat till kommunstyrelsen.

Utbildningsplan 2000 kommer att presenteras för arbetsutskottet 1999-04-08.

Arbetsmiljöplan upprättas sektorsvis inför "PAMK-dagarna 4-5/5.

Föredragning av "Policydokument 2000" inför kommunstyrelsens arbetsutskott 4/5 kl. 10.30-12.00 samt investeringsläget 18/5.

Juryn för Roslagens Sparbank "Stipendier 2010" arbetar med ett 40-tal bidrag från elever fr o m 990414.

Projektledaren för Kunskapslyftet rapporterar

Utbildningsnämnden har fått in tre stycken anbud vad gäller upphandlingen av svenska för invandrare (SFI). För närvarande är alla delar i dessa anbud värderade förutom priset. Vi har fått en mycket stor spännvidd i anbudsgivarnas prissättning. Det finns därför all anledning att anta att upphandlingsunderlaget har varit otydligt. Anbudsgivarna har därför fått ytterligare information och tid för att inkomma med eventuella justeringar. Ärendet kommer att tas upp för beslut på nämndens arbetsutskott den 8/4.
Un § 44 forts.

I skrivelse daterad 1999-03-25 meddelar Utbildningsdepartementet att tidigare beslut 1999-02-25 om extra tilldelning av statliga anslag till Kunskapslyftet är annulerade. För Kunskapslyftet i Norrtälje är det med all säkerhet en kraftig minskning av de extra anslagen i relation till tidigare beslut. Projektledaren återkommer i frågan när ytterligare information finns.

_______
Un § 45

Kurser och konferenser

Tommy Persson aktualiserar Rikskonferensen om Kunskapslyftet 13-14 april i Norrköping och föreslår att nämnden låter sig representeras vid densamma.

Au 11/3 Arbetsutskottet beslutade 1999-03-11, § 39 att förtroendevalda ledamöter i
"Vuxenutbildningsgruppen" får deltaga i Rikskonferensen.

Un 25/3 På uppdrag från riksdag och regering inbjuder Skolverket till 
utbildningstillfällen för politiker i de nya nämnderna. Avsikten är att
presentera statens roll och uppgift utifrån det gällande styrsystemet och de
nationella målen för utbildningarna. En presentation kommer även att göras
av Skolverkets Stockholmsenhet och dess arbetsuppgifter. 

Utbildningsnämnden beslutar

att anmäla Catharina Odenberg till Rikskonferensen om Kunskapslyftet 
13--14/4 i Norrköping samt

att till utbildningsnämndens sammanträde 29/4 (fm) inbjuda 
Skolverket för ett utbildningstillfälle samt presentation av Skolverkets 
Stockholmsenhet och dess arbetsuppgifter.

_________
Un § 46 Dnr 99/76 629

Projektuppdrag att anordna feriepraktikplatser för skolungdomar 

Mot bakgrund av en förväntad stor efterfrågan på feriepraktikplatser i kommunen har ledningskontoret, genom personalchefen, initierat ett sysselsättningsprojekt under sommaren 1999 innebärande

att kommunen genom sitt Utbildningskontor anordnar 150 
sommarpraktikplatser för skolungdomar 
att projektet vänder sig till elever i grundskolans avgångsklasser och elever
från årskurs 1 och 2 vid gymnasieskolan
att prioriteringen av vilka ungdomar som skall ges företräde till feriepraktiken
gör av utbildningsförvaltningens SYV-enhet
att prioriteringen sker utifrån sociala och pedagogiska skäl

För ändamålet föreslås kommunstyrelsen anslå 540 kkr. Projektet förutsätts också delfinansieras med ett riktat statsbidrag som utbetalas till kommunen efter redovisning av projektet.

Utbildningsförvaltningen har utsett Anne Pajula att vara projektledare.

Föreligger skrivelse från bitr. förvaltningschefen samt skrivelse av 
1999-02-01 benämnt "Uppdragsavtal".

Förslag till beslut:

Utbildningsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen anslå 540 kkr för anordnande av 150 
feriepraktikplatser för ungdomar under sommaren 1999

att föreslå kommunstyrelsen delfinansiera projektet med ett riktat
statsbidrag för feriearbeten,vilket återsöks av utbildningsförvaltningen

att under förutsättning av kommunstyrelsens beslut om finansiering, uppdra
till förvaltningen att genomföra projektet i enlighet med skrivelse av
1999-02-01 benämnt "Uppdragsavtal".

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

________