Utbildningsnämnden 1999-04-29

Plats och tid Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje, kl. 09.00-16.45

Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 09.00-11.00 Utbildning (Norrtälje-modellen, Gymnasieprop mm)
Kl. 11.00-11.30 Gruppsammanträden
Kl. 11.30-12.30 Gemensam lunch 
Kl. 12.30-13.00 Skolornas medarbetare,elevråd och elever hälsas välkomna
Nämnden informerar i aulan om ny policy,utbildningsplan och
i byggnadsärenden
Kl. 13.00-15.00 Gruppsammanträden
Kl. 15.00-16.45 Nämndsammanträde
Övriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Margaretha Dalby, sekr


Utses att justera Per-Olof Lindell

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1999-05-11, kl. 08.15

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 47-63
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Per-Olof Lindell 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1999-04-29

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-05-12 anslags nedtagande 1999-06-02

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
UtdragsbestyrkandeNÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 15.00-16.45 Ja Nej
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Catharina Odenberg m x 
Carl Gezelius m x 15.00-15.45 
Marie Karlsson c x Tjg ers 
Karin Malmquist c x 
Bennit Jennerstål kd x 
Bo Liljegren fp x 
Monir Sirag Ali s x 
Ulla Bratt s x Tjg ers 
Anne Schwieler s x 
Conny Lindén s x 
Ami Magito mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 
REGISTER
§ Sid

47 Månatlig verksamhetsrapport 4

48 Modernisering av Rodengymnasiets F- och G-korridorer 5

49 Anpassningsåtgärder Rodengymnasiet (ITK,SOL och SYV) 6

50 Driftbudget 1999; äskande av medel 7

51 Policydokument 2000 (lägesrapport) 8

52 Utbildningsplan 2000 (lägesrapport) 9

53 Fördjupning av översiktsplan för Hallstavik 10

54 Tid- och åtgärdskalender Rodengymnasiet och Jungfru-
skolan 11

55 Långsiktiga åtgärder för lärar- och skolledarutveckling 12

56 Gäststudenter vid Rodengymnasiet läsåret 1999/2000 13

57 Tillsättning av tjänst som utbildningschef 14

58 Semesterplanering sommaren 1999 15

59 Anmälan av delgivningsärenden 16

60 Anmälan av delegationsärenden 17

61 Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och resp arbets-
grupp 18

62 Rapporter från förvaltningen 19

63 Kurser och konferenser 20 
Un § 47 Dnr 98/18 041 

Månatlig verksamhetsrapport

Utbildningschefen föredrog verksamhetsrapport omfattande tiden 99-01-01 - 03-31.

Ärendet har behandlats i PAMK 1999-04-13.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 58, behandlat ärendet.

Un 29/4 Utbildningschefen redogör för budgetläget.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att tacksamt lägga rapporten till handlingarna samt uppdra till förvaltningen
att förbereda en fördjupad tertialrapport, som kan utgöra ett väl 
underbyggt underlag för begäran om tilläggsäskanden för lönehöjningar
m.m.

__________
Un § 48 Dnr 98/25 287

Modernisering av Rodengymnasiets F- och G-korridorer

Un 980828 Utbildningsnämnden fattade 98-08-28, § 49 beslut att F- och G-korridorerna på Rodengymnasiet moderniseras och att medieprogrammet flyttas in i Rodengymnasiet. Beslutet inarbetades i tjänsteskrivelse "budgetäskande -99"
I dokument daterat 99-02-04 har kommunstyrelsen fastställt en ny investeringsrutin.

Au 990415 Föreligger utbildningschefens skrivelse 99-04-15 i ärendet, där han föreslår,
att utbildningsnämnden bekräftar tidigare fattat beslut om modernisering av F- och G-korridorerna och inflyttning av medieprogrammet i Rodengymnasiet, med start i de nya lokalerna höstterminen 2000
att utbildningsnämnden hos kommunfullmäktige (i enlighet med ny rutin) äskar 12 mkr i investeringsmedel samt
att tekniska nämnden bestyrker att den intet har att erinra ur ägar- eller förvaltarsynpunkt.

Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 59 behandlat ärendet.

Un 990429 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att bekräfta tidigare fattat beslut om modernisering av F- och G-korridorerna
och inflyttning av medieprogrammet i Rodengymnasiet, med start i de nya
lokalerna höstterminen 2000

att i enlighet med ny rutin, hos kommunfullmäktige, för ändamålet äska 12
mkr i investeringsmedel samt

att hemställa att tekniska nämnden bestyrker att den intet har att erinra ur
ägar- eller förvaltarsynpunkt.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

_________
Un § 49 Dnr 98/25 287

Anpassningsåtgärder Rodengymnasiet

Un 980828 Utbildningsnämnden fattade 98-08-28, § 49, beslut att F- och G-korridorerna på Rodengymnasiet moderniseras inklusive vissa anpassningsåtgärder i gymnasiet. Beslutet inarbetades i tjänsteskrivelse "budgetäskande -99"
I dokument daterat 99-02-04 har kommunstyrelsen fastställt en ny investeringsrutin.

Au 990415 Föreligger skrivelse från utbildningschefen, benämnd "Anpassningsåtgärder Rodengymnasiet; kompletterande beslut".

Utbildningschefen föreslår
att utbildningsnämnden bekräftar tidigare fattat beslut om anpassningsåtgärder för ITK (Introduktionskurs för invandrare), SOL (Skriv- och läsenheten) och SYV (Studie- och yrkesvägledningen)
att utbildningsnämnden hos kommunstyrelsen (i enlighet med ny rutin) äskar 1,9 mkr i investeringsmedel
att tekniska nämnden bestyrker att den intet har att erinra ur ägar- eller förvaltarsynpunkt

Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 60, behandlat ärendet.

Un 990429 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att bekräfta tidigare fattat beslut om anpassningsåtgärder för ITK, SOL och
SYV

att hos kommunstyrelsen för ändamålet äska 1,9 mkr i investeringsmedel

att hemställa om att tekniska nämnden bestyrker att den intet har att erinra ur
ägar- eller förvaltarsynpunkt.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

_______
Un § 50 Dnr 98/18 041

Driftbudget 1999; äskande av medel

I samband med fastställande av kommunens budget för 1999 avsattes 1 mkr till kommunstyrelsens förfogande med det uttalade syftet att dessa medel skulle gå till utbildningsnämnden att användas för ungdomar med särskilda behov.

Förvaltningen har bedömt att det är av vikt att återuppbygga och förstärka både det fysiska och personella resurserna för sådana insatser.

Föreligger utbildningschefens skrivelse i ärendet.

Utbildningschefen föreslår
att utbildningsnämnden hos kommunstyrelsen äskar 1 mkr som tilläggsanslag för 1999, att användas för insatser för ungdomar med särskilda behov
att utbildningsnämnden i budgetäskanden för år 2000 inarbetar en ramjustering om 1mkr så att en långsiktig verksamhet kan skapas i form av stöd åt elever med särskilda behov.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 61 behandlat ärendet.

Un 29/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag 

att i hemställan till kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag för 1999 om 
1 mkr att användas för stödinsatser till ungdomar med särskilda behov

att i budgetäskanden för år 2000 inarbeta en ramjustering om 1 mkr i syfte att
skapa förutsättningar för långsiktiga insatser i form av stöd till ungdomar
med särskilda behov.

__________
Un § 51 Dnr 99/40 600

Policydokument 2000 (lägesrapport)

Au 11/3 Föreligger dokument "Policy 2000/utkast 1/" utarbetat under ledning
av nämndens ordförande resp. dokument "Lustfyllt inlärningssystem" utarbetat under ledning av nämndens vice ordförande.
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att dokument "Policy 2000/utkast 1/" resp. dokument "Lustfyllt inlärningssystem" utgör grund i ett pågående arbete syftande till att ta fram en ny utbildningsplan, budgetförslag mm till kommunstyrelsens arbetsutskott 990603, enligt bifogad plan. 

Un 25/3 Diskuteras syftet med arbetsgruppernas arbete. Ordföranden förtydligar arbetsgruppernas uppdrag samt hur arbetet bör bedrivas
Utbildningsnämnden fattar beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Au 15/4 Pågående arbete redovisas och diskuteras. Noteras, att "Policy 2000/utkast 1/" och dess efterföljare underhand också diskuteras i förvaltningens ledningsgrupp och synpunkter därifrån återförs till arbetsutskottet.

Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 62, behandlat ärendet.

Un 29/4 Utbildningschefen redogör för det pågående arbetet med framtagande av ny policy samt tidsplan.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att arbetet med "Policy 2000" fortsätter i enlighet med tidigare fastlagd tidsplan.

__________
Un § 52 Dnr 99/40 600

Utbildningsplan 2000 (lägesrapport)

Utbildningschefen redovisar hur arbetet med "Utbildningsplan 2000" fortskrider. Noteras, att planen idag har formen av ett 30-sidigt dokument
som bitr. förvaltningschefen i egenskap av "redaktör" fortlöpande bearbetar och utvecklar i nära samverkan med rektorer och övriga chefer i organisationen.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 63, behandlat ärendet.

Un 29/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att tacka för lägesrapporten.

__________
Un § 53 Dnr 99/47 212

Fördjupning av översiktsplan för Hallstavik (remiss)

Förslag till fördjupad översiktsplan för Hallstavik har tillställts utbildningsnämnden för yttrande.

Föreligger utbildningschefens förslag till yttrande 1999-05-15 över remissen vari framgår att utbildningschefen föreslår nämnden tillstyrka förslaget till fördjupad översiktsplan.

Au 15/4 Arbetsutskottet beslutade 1999-04-15, § 64, föreslå utbildningsnämnden besluta att anta utbildningschefens förslag som nämndens yttrande över remissen.

Un 29/4 Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet yrkar att näst sista stycket i utbildningschefens skrivelse ändras enligt följande: "Etableringen av kommunal gymnasie- och vuxenundervisning sedan mitten av 1990-talet är ett väsentligt tillskott. Likaså är utvecklingen av Stiftelsen Häverö lärcentrum positivt. Utbildningsnämnden anser det emellertid väsentligt att styrningen av utbildning kan utövas så nära elever, lärare, arbetsmarknad och andra berörda som möjligt och tillstyrker därför att en lokal styrelse med elevmajoritet bildas."

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Reservation

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

_________
Un § 54 Dnr 98/25 287


Tid- och åtgärdskalender Rodengymnasiet och Jungfruskolan;
(utrustningsanskaffning delegerad till arbetsutskottet)

Föreligger utbildningschefens sammanställning av åtgärder och tidplan för åtgärder betr. Rodengymnasiet och Jungfruskolan.

Tid- och åtgärdskalendern skall ses som ett informationsdokument som översiktligt och strukturerat visar pågående och planerade insatser vid de bägge plattformarna.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 66, beslutat att tid- och åtgärdskalendern redovisas som ett informationsärende vid utbildningsnämndens sammanträde i april.

Un 29/4 Utbildningsnämnden beslutar

att tacka för informationen.

_________
Un § 55 Dnr 99/107 602

Långsiktiga åtgärder för lärar- och skolledarutveckling

Regeringen och riksdagen initierade för två år sedan bildandet av Regionalt Utvecklingscentrum (ReGu) nätverksprojekt, ett samarbetsorgan för förskolor, skolor och kommuner i Uppsala, Stockholms och Västmanlands län och Institutionen för lärarutbildning (ILU) vid Uppsala universitet.

Sedan institutionen för lärarutbildning fått uppdraget att utveckla samverkan mellan Uppsala universitet och regionens kommuner har en rad initiativ tagits från ILU:s sida i syfte att utveckla arbetet med forskning och utveckling av samtliga skolformer i regionen.

För Norrtälje kommuns del, avseende såväl Barn- och Skolnämnden som utbildningsnämnden, har detta konkret lett fram till ett samverkansprojekt med ILU med rubriken "Flexibel arbetsorganisation och varierande arbetsformer", som startar under hösten 1999 och löper under tre år, med finansiellt bistånd från Skolverket.

Utbildningschefen redogör för det pågående arbete som nu genomförs och det förslag till avtal mellan Norrtälje kommun och ILU som upprättats.
Avtalsförslaget innebär för vår förvaltning

att ILU under hösten 1999 förlägger den skolförlagda delen av lärarutbildningen för 12 lärarstuderande till skolor inom utbildningsnämndens ansvarsområde 
att utbildningsförvaltningen ställer en biträdande kursansvarig till förfogande för lokal ledning och samordning av utbildningen
att rektor B-O Gunnarsson utses för detta uppdrag
att kommunen tillsammans med ILU ansvarar för att de lärarlag som medverkar i utbildningen ges tillfälle till kompetensutveckling i Lärares arbete, 5 p.

Ärendet har behandlats i PAMK 1999-04-13.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 67, behandlat ärendet.

Un 29/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att tacka för informationen.

________
Un § 56 Dnr 99/92 612

Gäststudenter vid Rodengymnasiet läsåret 1999/2000

Rodengymnasiet avser att även läsåret 1999/2000, det sjätte i ordningen, inbjuda gäststudenter.

Frågan prövades principiellt föregående år genom att utbildningsnämnden begärde ett tilläggsanslag av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen konstaterade då, att kostnaderna beaktats i den för utbildningsnämnden tilldelade ramen för 1999.

Föreligger skrivelse tjänsteskrivelser från rektor B-O Gunnarsson och utbildningschefen.

Utbildningschefen föreslår att sammanlagt sex studenter, två från Kärdla i Estland, två från Ruijena i Lettland och 2 från Pskov i Ryssland, inbjuds till Rodengymnasiet läsåret 1999/2000, att värdfamiljerna ersätts med 2000:-/gäststudent och månad i 10 månader samt att medel äskas inom gymnasieprogrammen för vårterminen 2000 och att förberedelser vidtas för sex elever läsåret 2000/2001 med äskande av medel för höstterminen 2000.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 68, behandlat ärendet.

Un 29/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att sammanlagt sex studenter, två från Kärdla i Estland, två från Ruijena i
Lettland och 2 från Pskov i Ryssland, inbjuds till Rodengymnasiet läsåret
1999/2000 

att värdfamiljerna ersätts med 2000:-/gäststudent och månad i 10 månader

att medel äskas inom gymnasieprogrammen för vårterminen 2000 och att
förberedelser vidtas för sex elever läsåret 2000/2001 med äskande av
medel för höstterminen 2000.

________
Un § 57 Dnr 98/276 023

Tillsättning av tjänst som utbildningschef vid Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen har i februari 1999 kungjort tjänsten som utbildningschef i Norrtälje kommun till ansökan ledig.

Föreligger skrivelse benämnd "Minnesanteckningar förda vid sammanträde med intervjugrupperna för rekrytering av utbildningschef" samt skrivelse från utbildningsnämndens ordförande 990414. Ordföranden föreslår utbildningsnämnden förorda, att kommunstyrelsen anställer Göran Pettersson som utbildningschef i Norrtälje kommun.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 71, behandlat ärendet. 
Ledamöterna Lars-Erik Jansson (s) och Solveig Persson (s) anmäler att de inte deltar i beslutet samt avser inkomma med en särskild skrivelse i ärendet.

Un 29/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att utbildningsnämnden förordar att kommunstyrelsen anställer Göran 
Pettersson som utbildningschef i Norrtälje kommun.

Socialdemokratiska partiet, vänsterpartiet och miljöpartiet anmäler att de ej deltar i beslutet enligt särskild skrivelse i ärendet (bilaga).

_________
Un § 58 Dnr 99/95 012

Semesterplanering sommaren 1999

Utbildningschefen redovisar plan för sommarsemestrar 1999.
Framgår, att förvaltningen är bemannad på chefsnivåerna under hela den kommande sommaren och att utbildningskontorets service gentemot allmänhet och övrig kommunförvaltning därmed är väl tillgodosedd.

Ärendet har behandlats i PAMK 1999-04-13.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 69, behandlat ärendet.

Un 29/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

________
Un § 59 Dnr 99/05 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden 1999-04-15.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.

_______
Un § 60 Dnr 99/52 002

Anmälan av delegationsärenden

Förligger delegationsbeslut för februari och mars månad 1999.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

_______
Un § 61

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och resp arbetsgrupper

Ordföranden rapporterar om

beslut i arbetsutskottet 1999-04-15 rörande intagningsarbetet till gymnasieskolan samt upphandling av ny SFI-undervisning.

beslut i kommunfullmäktige att tillföra 4.6 mkr till utbildningsnämnden med anledning av skatteväxlingen mellan kommunen och landstinget.

Arbetsgrupperna rapporterar

Christina Frisk (fp) sammankallande från arbetsgruppen "Övergång grund- och gymnasieskola" rapporterar från träff med Monica Lindroth och flickor från "Nora-projeket vid Öster-Knutby. 
"Nora-projektet" är ett samarbetsprojekt som Rodengymnasiets individuella program bedriver tillsammans med socialförvaltningen. Ett liknande projekt planeras för pojkar 16-20 år, det s k "Aron-projektet". 

Nils Matsson (m) sammankallande från arbetsgruppen "Gymnasieskolans inre utveckling" rapporterar från konferens "Barns- och ungdomars framtida kompetens - ett politikerperspektiv" som han och Lars-Erik Jansson deltagit i 1999-02-25- -26. Skriftlig dokumentation utsänds till nämnden. 

_________


Un § 62

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar

· Arkivarbetsgruppen har slutfört sitt arbete med att göra en översyn av förvaltningens dokumenthanteringsrutiner med anledning av KomRevs granskning av den interna rapporten. En utbildningsdag anordnades för berörd personal 990427. Rapporten kommer att gå ut på remiss. Sista dag för remissvar 990701.

_________

Un § 63

Kurser och konferenser

Au 15/4 Det föreligger inga förslag om kurser och konferenser.

Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 70, behandlat ärendet:

Un 29/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till förvaltningen att samla kurs- och konferensinbjudningar i
en särskild pärm.

_______