Utbildningsnämnden 1999-05-27

Plats och tid Utbildningscentrum, Sommargatan 11, Norrtälje, kl. 09.00-17.00

Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 09.00-10.30 Utbildning (Skolverket)
Kl. 10.30-12.00 Gruppsammanträden
Kl. 12.00-13.00 Gemensam lunch med kommunledning och tjänstemännen
från de 7 arbetsgrupperna
Kl. 13.00-15.00 Gruppsammanträden
Kl. 15.00-17.00 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Margaretha Dalby, sekr
Utses att justera Ulla Bratt

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1999-06-10, kl. 12.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 64-79
Margaretha Dalby 

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Ulla Bratt 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1999-05-27

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-06-11 anslags nedtagande 1999-07-01

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
UtdragsbestyrkandeNÄRVAROLISTA


Närvaro

Votering
LEDAMÖTER
Ja
Nej
Tid 09.00-10.30;15.00-17.00
Ja
Nej
Nils Matsson
m
x
Elisabeth Lewerentz
m
x
Kurt Pettersson
c
x
Eva Olander
c
x
Stig Saverstam
kd
x

Kl. 15.00-17.00


Christina Frisk
fp
x
Lars- Erik Jansson
s
x
Solveig Persson
s
x
Katrine Mattsson
s
x
Per- Olof Lindell
s
x
Catarina Wahlgren
v

x


ERSÄTTARE:


Catharina Odenberg
m
x

Kl. 15.00-16.40


Carl Gezelius
m
x

Kl. 09.00-10.30;15.00-15.50


Marie Karlsson
c
x
Karin Malmquist
c
x

Kl. 09.00-10.30;15.00-16.00


Bennit Jennerstål
kd
x
Bo Liljegren
fp

xMonir Sirag Ali
s

xUlla Bratt
s
x

Tjänstgörande ersättare


Anne Schwieler
s
x
Conny Lindén
s
x
Ami Magito
mp
x

Kl. 09.00-10.30Totalt ledamöter:
NJa


FNej


Avst

REGISTER
§ Sid

64 Månatlig verksamhetsrapport/Tertialrapport 99/04 4

65 Policydokument 2000 5-6

66 Utbildningsplan 2000 7

67 Budget 2000-2002 8

68 Gymnasieskolans nya Teknikprogram 9

69 Långsiktiga åtgärder för lärar- och skolledarutveckling (ILU) 10-11 

70 Reglemente för utbildningsnämnden 12

71 Anhållan om medel för särskilda behov inom det individuella 
programmet på Rodengymnasiet/"Aron-projektet" 13

72 Anhållan om medel för särskilda behov inom det individuella 
programmet på Rodengymnasiet/Assistentinsatser 14

73 Tillsättning av rektor vid HS-sektorn, Rodengymnasiet, from 
990701 15

74 Interna kontrollen inom utbildningsnämndens verksamhets-
område 16-18

75 Anmälan av delgivningsärenden 19

76 Anmälan av delegationsärenden 20

77 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och arbetsgrupper 21

78 Rapport från förvaltningen 22

79 Kurser och konferenser 23
_________

Un § 64 Dnr 98/39 041

Månatlig verksamhetsrapport /Tertialrapport 99/04

Utbildningsförvaltningen har enligt nya bestämmelser planerat in tertialrapport 
för april och augusti 1999. Dessa skall fortsättningsvis inrapporteras till 
kommunstyrelsen. Därutöver görs ett internt halvårsbeslut med juli månads 
utfall som grund. Detta underlag används inför detaljbeslut hösten 1999 och 
slutlig budgetering 1999-09-02-03 inför budget 2000-2002.

Prognosen inför 1999 pekar på ett överskridande på ca 5,8 mkr om inte 
åtgärder vidtages.

Utbildningschefen redogör för föreliggande 1999-05-10 
månadsrapport/tertialrapport 99/04.

Au 12/5 Arbetsutskottet har 1999-05-12, § 83 behandlat ärendet.

Un 27/5 Utbildningschefen redogör för budgetläget.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att med godkännande överlämna utbildningschefens rapport till 
kommunstyrelsen

att inför utbildningsnämndens sammanträde 1999-06-24, uppdra till
utbildningschefen att redovisa åtgärder för att klarlägga eventuella behov
av tilläggsanslag för 1999.

__________

Un § 65 Dnr 99/40 600

Policydokument 2000 
Au 11/3 Föreligger dokument "Policy 2000/utkast 1/" utarbetat under ledning
av nämndens ordförande resp. dokument "Lustfyllt inlärningssystem" 
utarbetat under ledning av nämndens vice ordförande.
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att dokument "Policy 
2000/utkast 1/" resp. dokument "Lustfyllt inlärningssystem" utgör grund i ett 
pågående arbete syftande till att ta fram en ny utbildningsplan, budgetförslag 
mm till kommunstyrelsens arbetsutskott 990603, enligt bifogad plan. 

Un 25/3 Diskuteras syftet med arbetsgruppernas arbete. Ordföranden förtydligar 
arbetsgruppernas uppdrag samt hur arbetet bör bedrivas
Utbildningsnämnden fattar beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Au 15/4 Pågående arbete redovisas och diskuteras. Noteras, att "Policy 2000/utkast 
1/" och dess efterföljare underhand också diskuteras i förvaltningens 
ledningsgrupp och synpunkter därifrån återförs till arbetsutskottet.

Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 62, behandlat ärendet.

Un 29/4 Utbildningschefen redogör för det pågående arbetet med framtagande av ny 
policy samt tidsplan.

Utbildningsnämnden beslutade 1999-04-29, § 51, enligt arbetsutskottets 
förslag, att arbetet med "Policy 2000" fortsätter i enlighet med tidigare fastlagd 
tidsplan.

Au 12/5 Föreligger "Utbildningsnämndens policy 2000" 1999-05-10. Utbildningschefen 
föredrar ärendet.

Arbetsutskottet har 1999-05-12, § 85 behandlat ärendet.

Socialdemokratiska ledamöterna deltog ej i beslutet. (s)-förslaget läggs direkt
till nämndens sammanträde 1999-05-27.

Un 27/5 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att nämnden fastställer policy 2000

att policyn är preliminär intill dess att kommunfullmäktige fastställt 
inriktning och ramar 1999-06-28 samt
Un § 65 forts.

att utbildningsnämnden granskar policy, utbildningsplan och budget så att
balans råder vid slutligt förslag i september 1999.

Den socialdemokratiska gruppen deltar ej i beslutet.

_______

Un § 66 Dnr 99/40 600

Utbildningsplan 2000

Utbildningschefen redovisar hur arbetet med "Utbildningsplan 2000" 
fortskrider. Planen har formen av ett 30-sidigt dokument som bitr 
förvaltningschefen i egenskap av "redaktör" fortlöpande bearbetar och 
utvecklar i nära samverkan med rektorer och övriga chefer i organisationen.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 63, behandlat ärendet.

Un 29/4 Utbildningsnämnden beslutade 1999-04-29, § 52, enligt arbetsutskottets 
förslag, att tacka för lägesrapporten.

Au 12/5 Föreligger "Utbildningsnämndens utbildningsplan" 1999-05-10. 
Utbildningschefen föredrar ärendet.

Arbetsutskottet har 1999-05-12, § 86 behandlat ärendet.

Socialdemokratiska ledamöterna deltog ej i beslutet. (s)-förslaget läggs direkt
till nämndens sammanträde 1999-05-27.

Un 27/5 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att nämnden fastställer utbildningsplan 2000,

att utbildningsplanen är preliminär intill dess att kommunfullmäktige fastställt 
inriktning och ramar 1999-06-28 samt

att utbildningsnämnden granskar policy, utbildningsplan och budget så att
balans råder vid slutligt förslag i september 1999.

Den socialdemokratiska gruppen deltar ej i beslutet.

_______


Un § 67 Dnr 99/119 041

Budget 2000-2002 

Kommunstyrelsen fastställde 1999-02-04 genom dokument "Planering och 
uppföljning under 1999 på väg mot 2000-2002" en förnyad process gällande 
hela kommunen. Utbildningsnämnden har under våren arbetat fram ett 
politiskt styrdokument "Policy 2000--" och i nära samverkan med förvaltning, 
rektorer och sektorer en "Utbildningsplan 2000--".

Utbildningsförvaltningen har utifrån denna policy och utbildningsplan utarbetat 
preliminära behov av ekonomiska och andra resurser i form av driftbudget 
2000-2002 och investeringsbehov 2000-2004. Arbetet har utgått från 
bokslut 1998 och budget 1999 med tertialrapport 99/04. Vissa medel har 
tillkommit under 1999 som påverkar ramen 2000-2002. 

Förvaltningens förslag till ramar och inriktning 2000-2002 föreligger 
1999-05-12.

Kommunstyrelsen förslag till budgetramar och inriktning kommer att sändas ut 
på remiss till samtliga nämnder. Nämndernas synpunkter ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 1999-05-26. Budgetramar och inriktning 
2000-2002 kommer att behandlas av kommunstyrelsen 1999-06-10 och av 
kommunfullmäktige 1999-06-28.

Au 12/5 Arbetsutskottet har 1999-05-12, § 87 beslutat föreslå utbildningsnämnden 
besluta att nämnden fastställer förslag till ramar 2000, att förslaget är 
preliminärt intill dess att kommunfullmäktige fastställt inriktning och ramar 
1999-06-28, att utbildningsnämnden granskar policy, utbildningsplan och 
budget så att balans råder vid slutligt förslag i september 1999 samt att
uppdra till arbetsutskottet att insända remissvar före 1999-05-26, kl. 08.00 och 
att detta remissvar bekräftas av utbildningsnämnden 1999-05-27.

Un 27/5 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att nämnden fastställer förslag till ramar 2000,

att förslaget är preliminärt intill dess att kommunfullmäktige fastställt
inriktning och ramar 1999-06-28,

att utbildningsnämnden granskar policy, utbildningsplan och budget så att
balans råder vid slutligt förslag i september 1999.

Den socialdemokratiska gruppen deltar ej i beslutet.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Un § 68 Dnr 99/140 612.60

Gymnasieskolans nya Teknikprogram

Rektor Marianne Agrell och utbildningschefen föreslår att en särskild 
arbetsgrupp tillsätts snarast för att utreda förutsättningarna för att starta 
Teknikprogrammet. Beräknad start höstterminen 2000. Beslut bör fattas 
senast i september 1999 för att medge elevansökningar mm. Förslaget skall 
ta hänsyn till beslutstidpunkter för kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Au 12/5 Arbetsutskottet beslutade 1999-05-12, § 88 föreslå utbildningsnämnden 
besluta enligt utbildningschefens förslag att uppdra till utbildningschefen att 
tillsätta en arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna att starta 
Teknikprogrammet.

Un 27/5 Undervisningsråden Lars Åke Bäckman och Mikael Sandström från 
Skolverket informerade nämnden under förmiddagen om bl a 
Teknikprogrammet. 

Syftet med det nya gymnasieprogrammet är att bredda och komplettera 
utbudet av teknisk utbildning och därigenom fånga upp och stimulera intresset 
för teknik och teknikutveckling. Teknikprogrammet skall förbereda för fortsatt 
lärande och utveckling i studier, arbete och företagande inom olika tekniska 
områden.

Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till utbildningschefen att tillsätta en arbetsgrupp med målsättning 
att starta Teknikprogrammet fr o m höstterminen 2000.

___________

Un § 69 Dnr 99/107 602

Långsiktiga åtgärder för lärar- och skolledarutveckling (ILU)

Regeringen och riksdagen initierade för två år sedan bildandet av Regionalt 
Utvecklingscentrum (ReGu) nätverksprojekt, ett samarbetsorgan för förskolor, 
skolor och kommuner i Uppsala, Stockholms och Västmanlands län och 
Institutionen för lärarutbildning (ILU) vid Uppsala universitet.

Sedan institutionen för lärarutbildning fått uppdraget att utveckla samverkan 
mellan Uppsala universitet och regionens kommuner har en rad initiativ tagits 
från ILU:s sida i syfte att utveckla arbetet med forskning och utveckling av 
samtliga skolformer i regionen.

För Norrtälje kommuns del, avseende såväl barn- och skolnämnden som 
utbildningsnämnden, har detta konkret lett fram till ett samverkansprojekt med 
ILU med rubriken "Flexibel arbetsorganisation och varierande arbetsformer", 
som startar under hösten 1999 och löper under tre år, med finansiellt bistånd 
från Skolverket.

Utbildningschefen redogör för det pågående arbete som nu genomförs och 
det förslag till avtal mellan Norrtälje kommun och ILU som upprättats.
Avtalsförslaget innebär för vår förvaltning

att ILU under hösten 1999 förlägger den skolförlagda delen av lärar-
utbildningen för 12 lärarstuderande till skolor inom utbildningsnämndens 
ansvarsområde 
att utbildningsförvaltningen ställer en biträdande kursansvarig till förfogande 
för lokal ledning och samordning av utbildningen
att rektor B-O Gunnarsson utses för detta uppdrag
att kommunen tillsammans med ILU ansvarar för att de lärarlag som 
medverkar i utbildningen ges tillfälle till kompetensutveckling i Lärares arbete, 
5 p.

Ärendet har behandlats i PAMK 1999-04-13.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 67, behandlat ärendet.

Un 29/4 Utbildningsnämnden beslutade 1999-04-29, § 55, enligt arbetsutskottets 
förslag att tacka för informationen.

Au 12/5 Utbildningschefen redogör för det pågående arbetet som genomförts med 
ledningsgruppen och i gemensam PAMK tillsammans med Barn- och Skol-
förvaltningen 1999-05-11, då även avtal undertecknades.

Un § 69 forts.

Arbetsutskottet har 1999-05-12, § 89 behandlat ärendet.

Un 27/5 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna undertecknat avtal samt

att uppdra åt utbildningschefen att upprätta projektbudget för 1999 och att
även beakta detta i budget 2000.

________

Un § 70 Dnr 98/14 003

Reglemente för utbildningsnämnden 

Ledningskontoret kommer inför den nya mandatperioden att göra en översyn 
av samtliga nämndreglementen i kommunen. Det är därför nödvändigt att 
förvaltningsledningarna går igenom sina reglementen och klargör i vilka 
hänseenden ändringar behöver vidtagas. Förvaltningen kommer därefter att få 
juristhjälp med formuleringen av eventuella textändringar.

Reglementet för utbildningsnämnden fastställdes av kommunfullmäktige 
1994-12-05, § 290 och reviderades 1996-08-26, § 204.

Au15/1 Arbetsutskottet har 1999-01-15, § 3, behandlat ärendet.

Un 21/1 Utbildningsnämnden beslutade 99-01-21 § 7, i enlighet med arbetsutskottets 
förslag, att uppdra till arbetsutskottet att utarbeta förslag till reviderat 
nämndreglemente för utbildningsnämnden.

Au 11/3 Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 37 behandlat ärendet.

Un 25/3 Utbildningsnämnden beslutade 1999-03-25, § 39, enligt arbetsutskottets 
förslag att i avvaktan på uppdrag om utvidgat ansvarsområde betr. 
högskoleutbildningar, begära förlängd beredningstid för översynsarbetet.

Au 12/5 Föreligger förslag till reviderat reglemente 1999-05-10 inom nuvarande 
ansvarsområde. Bitr förvaltningschefen föredrar ärendet. Tillkommande 
eventuellt uppdrag inom högre utbildning kommer att behandlas i särskild 
ordning.

Arbetsutskottet har 1999-05-12, § 69 beslutat att uppdra till bitr 
förvaltningschefen att till nämndens sammanträde 1999-05-27 omarbeta 
texten i reglementets tredje paragraf.

Un 27/5 Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande överlämna reglemente för utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen.

_________

Un § 71 Dnr 99/13 627

Anhållan om medel för särskilda behov inom det individuella 
programmet på Rodengymnasiet /"Aron-projektet"

Rektor Monica Lindroth, OS-sektorn, Rodengymnasiet anhåller i skrivelse 
1999-05-03 om medel för att starta" Aron-projektet "- ett samarbete med 
Socialförvaltningen. 

I samarbete med Socialförvaltningen bedrivs f n inom det individuella 
programmet ett projekt benämnt "Nora-projektet". Projektet vänder sig till 
flickor 16-20 år som av olika skäl inte klarar skolan eller arbetsliv.
Motsvarande behov av verksamhet finns för ett antal pojkar. Socialnämnden 
har 1999-04-27 beslutat anslå 200 tkr till "Aron-projektet" för läsåret 
1999/2000.

Lindroth anhåller om 180 tkr ur utbildningsnämndens reserv (medel för 
särskilda insatser).

Biträdande förvaltningschefens förslag till beslut föreligger i skrivelse 
1999-05-10.

Au 12/5 Arbetsutskottet har 1999-05-12, § 90 behandlat ärendet.

Un 27/5 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att "Aron-projektet" får drivas i första hand under höstterminen 1999 
och att kostnaderna för en lärare inkl sociala avgifter (totalt 180 tkr)
belastar nämndens anslag för särskilda insatser.

_________

Un § 72 Dnr 98/18 041

Anhållan om medel för särskilda behov inom det individuella 
programmet på Rodengymnasiet /Assistentinsatser

Rektor Monica Lindroth, OS-sektorn, Rodengymnasiet, anhåller i skrivelse 
1999-05-03 om medel för assistentinsatser för elev vid det individuella 
programmet som skadats vid motorcykelolycka.

Aktuell elev har under läsåret 1998/1999 erhållit assistentstöd, vilket har varit 
en förutsättning för skolgången. Han har hjälp av sin assistent kunnat delta i 
skolarbetet nästan alla dagar under innevarande läsår. Behov av fortsatt 
assistenthjälp är nödvändig, vilket framgår av yttrande från kurator vid 
Habiliteringscenter i Norrtälje.

Lindroth anhåller om 200 tkr för assistentlön ur utbildningsnämndens reserv 
(medel för särskilda insatser).

Biträdande förvaltningschefens förslag till beslut föreligger i skrivelse 
1999-05-10.

Au 12/5 Arbetsutskottet har 1999-05-12, § 91 behandlat ärendet.

Un 27/5 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att kostnaden för assistent till trafikskadad elev vid individuella programmet,
totalt 200 tkr, under läsåret 1999/2000, får belasta nämndens anslag för
särskilda insatser.

_______

Un § 73 Dnr 99/75 023

Tillsättning av rektor vid Rodengymnasiets HS-sektor fr o m 1999-07-01

Tjänsten som rektor vid HS-sektorn, Rodengymnasiet, är fr o m 1999-07-01 
vakant p g a att nuvarande rektor Bernt-Ove Gunnarsson kommer att 
uppehålla en tjänst som projektledare för skolförlagd lärarutbildning avseende 
samarbete mellan ILU och Norrtälje kommun runt lärarutbildning och 
kompetensutveckling samt övriga projektuppdrag inom kommunen.

Bitr utbildningschefen föredrar ärendet och presenterar en tidsplan för 
annonsering och intervjuer.

Au 12/5 Arbetsutskottet har 1999-05-12, § 79 beslutat föreslå utbildningsnämnden
besluta att påbörja rekryteringen av ny rektor för HS-sektorn på Roden-
gymnasiet i enlighet med bitr förvaltningschefens förslag.

Un 27/5 Annonsering har skett i bl a Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och TV4 
textTV med sista ansökningsdag 1999-06-07. Intervjuer kommer att genom-
föras under tiden 1999-06-14-16.

Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att fortsätta med rekryteringsarbetet av ny 
rektor för HS-sektorn på Rodengymnasiet.

_______

Un § 74 Dnr 97/287, 99/116 026, 004

Interna kontrollen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde

Norrtälje kommuns revisorer har uppdragit till Komrev i Uppsala att granska 
om den interna kontrollen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
är tillräcklig. 

Komrev anser att det finns vissa brister i redovisningskontrollen samt i den 
administrativa kontrollen som bör förbättras. Det är dock nämnden som inom 
det egna verksamhetsområdet bestämmer nivån på den interna kontrollen.
Utbildningsnämnden bör därför ta ställning till om nuvarande kontrollsystem är 
tillräckliga eller om åtgärder behöver vidtas för att förbättra kontrollsystemet.

Föreligger från Komrev revisionsrapport "Intern kontroll vid 
utbildningsnämnden - Norrtälje kommun" 1998-08-24. 
Komrev har lämnat förslag till åtgärder att förbättra den interna kontrollen 
enligt nio punkter som redovisas på detaljnivå i rapporten. 
Utbildningsnämnden skall lämna synpunkter till kommunens revisorer före 
1998-10-30.

Föreligger skrivelse 1998-09-15 till all personal inom Utbildningsförvaltningen 
från utbildningsnämndens ordförande med anledning av Komrevs rapport.

Utbildningsdag i intern kontroll genomförs 1998-10-08, kl. 09.00-16.00 i 
Kommunhuset med två revisorer från Komrev. Från Utbildningsförvaltningen 
deltar nio personer.

Au 981008 Arbetsutskottet beslutade 1998-10-08, § 107 att hänskjuta ärendet till 
arbetsutskottets sammanträde 1998-10-15.

Au 981015 Utbildningschefen redogör för föreliggande utkast 1998-10-13 med förslag på 
vidtagna åtgärder för att förbättra kontrollsystemen, dels den ekonomiska 
redovisningskontrollen och dels kontrollen inom det administrativa området.
Rolf Bergman, Komrev, kommer att närvara på utbildningsnämndens 
sammanträde 1998-10-22 mellan kl. 08.30-10.00.

Arbetsutskottet beslutade 1998-10-15, § 110 föreslå utbildningsnämnden 
besluta att delegera till arbetsutskottet att till kommunens revisorer inlämna 
synpunkter och förslag på vidtagna åtgärder att förbättra kontrollsystemen 
inom den interna kontrollet inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Un § 74 forts.

Ärendet har behandlats i PAMK 1998-10-09.

Utbildningschefen föredrar ärendet och presenterar förslag på åtgärder för att 
förbättra kontrollsystemen. Förslaget har skickats på remiss till bl a 
förvaltningens jurist, rektorer och ekonomichefen och även presenterats för 
Rolf Bergman, Komrev som deltog under förmiddagen. Remisstiden är 
förlängd till 1998-11-07. Uppföljningsarbetet ska starta senast i samband med 
att tjänsten som ekonomichef tillträdes 1998-01-0l och stöttas av konsultativa 
insatser av Mats-Åke Svarfvar, som avses knytas till förvaltningen på deltid 
under våren 1999.

Un 981022 Utbildningsnämnden beslutade 1998-10-22,§ 60, att i princip godkänna 
förvaltningens utkast till yttrande, att delegera till arbetsutskottet att till 
kommunens revisorer inlämna nämndens synpunkter på Komrevs 
revisionsrapport samt på planerade och vidtagna åtgärder för att förbättra 
kontrollsystemen inom den interna kontrollen inom utbildningsnämndens 
verksamhetsområde samt att yttrandets slutgiltiga utformning delges 
nämnden.

Au 990512 Utbildningschefen har uppdragit till rektor Carl-Erik Stawström och 
ekonomiassistent Raija Engberg att under våren 1999 presentera ett förslag 
att förbättra de rutiner som togs upp i revisorernas rapport 980824. 
Rapporten har under förmiddagen diskuterats tillsammans med revisorerna.

Föreligger "Rapport med anledning av kommunrevisorernas rapport" 1999-05-
11. Stawström redogör för föreslagna åtgärder till förbättringar.

För att förbättra kontrollsystemen tillsatte utbildningschefen 1998-10-06 en 
arkivarbetsgrupp för att arbeta vidare med administrativa regler för 
Rodengymnasiet, Jungfruskolan och KomVux.

Föreligger "Slutrapport från arkivarbetsgruppen" 1999-04-26. Rapporten är 
utsänd på remiss och beräknas börja tillämpas fr o m 1999-07-01.

Au 990512 Arbetsutskottet har 1999-05-12, § 82 beslutat föreslå utbildningsnämnden 
besluta att tacka för rapporterna samt att uppdra till utbildningschefen att till 
utbildningsnämndens sammanträde 1999-05-27 lämna förslag på slutligt 
remissvar och preciseringar vad avser ansvar och tillämpning
av olika detaljbeslut.
Un § 74 forts.

Un 990527 Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till utbildningschefen att till utbildningsnämndens 
sammanträde 1999-09-02 lämna förslag på slutligt remissvar
och preciseringar vad avser ansvar och tillämpning av olika
detaljbeslut

________

Un § 75 Dnr 9905 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden 1999-05-19.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.

________

Un § 76 Dnr 99/52 002

Anmälan av delegationsärenden

Föreligger delegationsbeslut för mars-april-maj månad 1999.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

________

Un § 77 Dnr 99/130 600

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och arbetsgrupper

Ordföranden 
har i PM 1999-05-11 lämnat förslag på ansvarsförhållanden och arbetsordning 
för arbetsgruppernas arbete "Arbetsgruppernas roll och uppgift".

Arbetsgruppen "Gymnasieskolans inre utveckling"
Nils Matsson, sammankallande, redovisar skriftligt från möte 1999-04-13 på 
Rodengymnasiet. Diskuterades följande frågor: Profilering, information, 
"reklam", föreläsningsserier, elevinflytande, kvalitet- och utbildningsgaranti 
samt vidareutveckling av Roden och Skola 2000/Norrtäljemodellen.
Följande möten är inplanerade under året: 7/5,24/9,29/10 och 26/11.

Arbetsgruppen "Övergång grund- och gymnasieskola"
Christina Frisk, sammankallande, redogör från besök på gymnasiesärskolan 
tillsammans med Monica Lindroth 1999-05-25. 

Arbetsgruppen "Vuxenutbildningens och Kunskapslyftets inre 
utveckling"
Lars-Erik Jansson, sammankallande, redogör från träff på KomVux där bl a 
frågor som intagningsprinciper, lokalfrågor, kommunikation gentemot 
nämnden och kvalitet diskuterades.

______


Un § 78 

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar

¤ Sammanträde med Rodenkommittén 1999-05-26 där bl a invigningen av 
Rodengymnasiet diskuterades.

¤ Seminarieförmiddag med elevprojektredovisningar 1999-05-21 som 
Rodengymnasiets NV-program och Norrtelje Elektronik AB inbjudit till.
Under våren har elever från åk 3 på NV-programmet i kursen Teknologi C
arbetat med en projektuppgift på företaget Norrtelje Elektronik. 
Kursledare har varit Erik Sagrén. Eleverna presenterade sina projekt i 
seminarieform på ett mycket förnämligt sätt.

¤ Utdelning av stipendier till elever som deltagit i tävlingen "Banken och jag 
år 2010" anordnad av Sparbanken äger rum 1999-06-01. Inbjudan att 
skriva uppsats om hur banken ska se ut i framtiden har gått ut till eleverna 
i avgångsklasser från gymnasieskolan och till KomVux. Prissumman är 
på 60 tkr och fördelas på dels en individuell klass och dels en lagklass.

________

Un § 79 Dnr 99/131 600

Kurser och konferenser

Nils Matsson har till nämnden inlämnat skriftlig redogörelse från konferensen 
"Barns- och ungdomars framtida kompetens - ett politikerperspektiv" anordnat 
av KSL (Kommunförbundet i Stockholms län) som han och Lars-Erik Jansson 
deltagit i 1999-02-25-26.

_______