Utbildningsnämnden 1999-06-24

Plats och tid Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje, kl. 09.00-12.30

Beslutande Se närvarolista


Program
Kl. 09.00-09.30 Visning av nya H-delen
Kl. 09.30-10.30 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 10.30-11.00 Kunskapslyftet och KomVux i Norrtälje 1999 -
de studerandes uppfattning/Ylva Sundberg SIPU
Utvärdering AB
Kl. 11.00-12.30 Nämndsammanträde
Övriga deltagande Göran Andersson, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Tommy Persson, projektledare
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Katrine Mattsson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1999-07-05, kl. 08.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 80-89
Margaretha Dalby 

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson 

Justerande ..................................................................................................................
Katrine Mattsson 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1999-06-24

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-07-06 anslags nedtagande 1999-08-02 

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 09.00-09.30;10.30-12.30 Ja Nej
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x t o m kl. 12.10 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Catharina Odenberg m x 
Carl Gezelius m x Kl. 11.00-12.30 
Marie Karlsson c x 
Karin Malmquist c x t o m kl. 12.05 
Bennit Jennerstål kd x Tjänstgörande ersättare 
Bo Liljegren fp x 
Monir Sirag Ali s x 
Ulla Bratt s x Tjänstgörande ersättare 
Anne Schwieler s x Kl. 09.00-09.30 
Conny Lindén s x 
Ami Magito mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 

REGISTER
§ Sid

80 Månatlig verksamhetsrapport 99/05 4

81 Uppförande av miljörum och kompost på Rodengymnasiet 5-6

82 Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående 
gymnasieskola/Finsta naturvetarcenter 7-8

83 Tillsättning av rektor vid Rodengymnasiets HS-sektor fr o m
1999-07-01 9-10

84 Anmälan av delgivningsärenden 11

85 Anmälan av delegationsärenden 12 
86 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och arbetsgrupper 13

87 Rapport från förvaltningen 14 
88 Kurser och konferenser 15

89 Tack och Trevlig sommar 16 

__________


Un § 80 Dnr 98/18 041

Månatlig verksamhetsrapport 99/05

Föreligger 1999-06-10 "Månatlig verksamhetsrapport 99/05" samt "Anvisningar och tidplan för delårsbokslut 31/8 1999 med bokslutsprognos" från Ledningskontoret 1999-06-02.

Budgetläget har presenterats och diskuterats med Ledningskontoret (Mats Törnquist och Gunilla Edvinsson) 1999-05-15. Syftet med mötet var att klarlägga frågor kring bl a löner så att underlag för eventuella äskanden slutligen klarläggs.

Prognosen för 1999 visar på ett överskridande på ca 5.7 mkr om ingenting görs. Frågan om löner och interkommunal ersättning präglar frågeställningarna.

Utbildningschefen redogör för föreliggande PM 1999-06-22 "Ekonomi mm 1999 och 2000".

Au 22/6 Arbetsutskottet beslutade 1999-06-22, § 110 föreslå utbildningsnämnden besluta att godkänna utbildningschefens upprättade PM "Ekonomi mm 1999 och 2000", att nämndens mål att nå ett noll-resultat för årets budget skall uppnås, att budget för år 2000, skall ha utgångspunkt i reviderad budget för 1999 + 9 mkr samt att nämnden tills vidare disponerar inflationstillägget om ca 3 mkr.

Un 24/6 Utbildningschefen redogör för budgetläget.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag 

att godkänna utbildningschefens upprättade PM "Ekonomi mm 1999 och
2000",

att nämndens mål att nå ett noll-resultat för årets budget skall uppnås,

att budget för år 2000, skall ha utgångspunkt i reviderad budget för 1999
+ 9 mkr,

att nämnden tills vidare disponerar inflationstillägget om ca 3 mkr samt

att uppdra till förvaltningschefen att ta fram en marknadsföringsplan för
gymnasieskolan inkl samverkan med grannkommuner, inom ramen på
100 tkr, till arbetsutskottets sammanträde 1999-08-19.

__________
Un § 81 Dnr 99/134 287

Uppförande av miljörum och kompost vid Rodengymnasiet

Utbildningsnämnden beslutade 1999-08-28, § 49 att modernisera F- och G-
korridorerna på Rodengymnasiet inklusive vissa anpassningsåtgärder. 
Beslutet inarbetades i tjänsteskrivelse "Budgetäskande -99". I dokumentet
1999-02-04 har kommunstyrelsen fastställt en ny investeringsrutin.

Utbildningschefen redogör för ärendet. Frågan om miljörum har varit föremål 
för diskussion under processen med modernisering av Rodengymnasiet. 
Miljötänkande har genomsyrat om- och tillbyggnaden i de avseenden Rodenkommittén haft ansvaret. Det är av vikt att bl a källsortering, som ett led i kretsloppstänkandet också kommer in i skolan, såväl som pedagogiskt instrument som i praktisk hantering. 

Detaljberäkningar av kostnaden samt anmälan av investeringsbehov för år 2000 har inte skett. Beräknad kostnad ca 1-1,5 mkr.

Administrativa chefen på Rodengymnasiet hemställer i skrivelse 1999-05-26 
att utbildningsnämnden gör en framställan till tekniska kontoret och nämnden
om uppförande av miljörum och kompost enligt bifogade handlingar.

Ärendet har behandlats i Rodengymnasiets gemensamma personal- och arbetsmiljökommitté (RoSam) 1998-10-19. Ett enhälligt RoSam ställde sig positiva till förslaget.

Föreligger skrivelse "Avfallshantering, Rodengymnasiet" från Tekniska kontoret.

Au 10/6 Arbetsutskottet beslutade 1999-06-10, § 98, föreslå utbildningsnämnden
besluta, att bekräfta att behov föreligger av uppförande av miljörum och kompost vid Rodengymnasiet, att av Tekniska kontoret begära kompletterande utredning om kostnader samt principiella synpunkter på ansvarsfrågan, att uppdra till administrativa chefen på Rodengymnasiet att klarlägga hur objektet skall nyttjas som ett pedagogiskt instrument, hanteringsfrågan, driftskostnader samt om miljörummet kan uppföras av elever på byggprogrammet som ett "elevarbete".

Un 24/6 Utbildningsnämnden beslutar

att bekräfta att behov föreligger av uppförande av miljörum och kompost
vid Rodengymnasiet,

att av Tekniska kontoret begära kompletterande utredning om kostnader samt
principiella synpunkter på ansvarsfrågan,Un § 81 forts.

att uppdra till förvaltningen att klarlägga hur objektet skall nyttjas som ett
pedagogiskt instrument, hanteringsfrågan, driftskostnader samt 
om miljörummet kan uppföras av elever på byggprogrammet som ett
"elevarbete".

__________
Un § 82 Dnr 99/100 612.20

Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasie-
skolor/Finsta naturvetarcenter

Från Skolverket har inkommit remiss1999-04-30 angående ansökan om rätt 
till bidrag för fristående gymnasieskola.

Finstastiftelsen genom Christer Stighäll har till Skolverket ansökt om rätt till
bidrag att fr o m höstterminen 2000 starta Finsta naturvetarcenter. Berörda kommuner (Norrtälje, Uppsala, Vallentuna och Österåker) har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 9 kap. Skollagen samt 2 kap 2 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast 1999-09-28.

Rektor vid Finsta naturbruksgymnasium, Anders Bjurhammer, informerade arbetsutskottet 1999-04-08 om planerna att starta Finsta naturvetarcenter.
Utbildningens profil kommer att vara "Forskarskola med ekologisk profil" och innehålla gymnasieskolans nationella program "Naturbruksprogrammet med inriktning mot hästhållning, miljövård och jordbruk".Specialutformat program "Specialutformat program inom naturvetenskap, inriktning mot miljö och ekologi. Elevintaget år 1, 145 elever och år 4 (fullt utbyggt) 165 elever.

Au 10/6 Arbetsutskottet beslutade 1999-06-10, § 100, att uppdra till bitr förvaltningschefen att till arbetsutskottets sammanträde 1999-06-22 lämna förslag på remissvar.

Au 22/6 Bitr förvaltningschefen föreslår i remissyttrande 1999-06-22 att Finsta 
naturvetarcenter medges statlig tillsyn och rätt till bidrag som fristående gymnasieskola.

Arbetsutskottet har 1999-06-22, § 113, behandlat ärendet:

Un 24/6 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att Finsta naturvetarcenter medges statlig tillsyn och rätt till bidrag som
fristående gymnasieskola.

Protokollsanteckning

Särskilt uttalande från vänsterpartiet och socialdemokraterna:


Au § 82 forts.

"Vi vill föra till protokollet att vi inte har något att invända mot den verksamhet som förslaget innebär. Dock anser vi att det måste finnas utrymme för idéer, pedagogiker och alternativ inom den kommunala utbildningen. Vi är skeptiska till friskoleformen med anledning av de försämrade förutsättningarna för planering den innebär, p g a de ojämlikheter som riskerar att uppkomma och det av steg från offentlighetsprincipen privata alternativ erbjuder."

_________

Un § 83 Dnr 99/75 023

Tillsättning av rektor vid Rodengymnasiets HS-sektor fr o m 1999-07-01

Tjänsten som rektor vid HS-sektorn, Rodengymnasiet, är fr o m 1999-07-01 vakant p g a att nuvarande rektor Bernt-Ove Gunnarsson kommer att uppehålla en tjänst som projektledare för skolförlagd lärarutbildning avseende samarbete mellan ILU (Institutionen för lärarutbildning) och Norrtälje kommun runt lärarutbildning och kompetensutveckling samt övriga projektuppdrag inom kommunen.

Bitr utbildningschefen föredrar ärendet och presenterar en tidsplan för annonsering och intervjuer.

Au 12/5 Arbetsutskottet har 1999-05-12, § 79 beslutat föreslå utbildningsnämnden
besluta att påbörja rekryteringen av ny rektor för HS-sektorn på Roden-
gymnasiet i enlighet med bitr förvaltningschefens förslag.

Un 27/5 Annonsering har skett i bl a Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och TV4 
textTV med sista ansökningsdag 1999-06-07. Intervjuer kommer att genom-
föras under tiden 1999-06-14-16.

Utbildningsnämnden beslutade 1999-05-27, § 73, att uppdra till förvaltningen att fortsätta med rekryteringsarbetet av ny rektor för HS-sektorn på Rodengymnasiet.

Au 10/6 Bitr förvaltningschefen meddelar att inom ansökningstidens utgång har 8 
ansökningar registrerats och föreslår i föreliggande skrivelse 1999-06-08 att 
samtliga 8 kallas till intervju. Intervjuerna genomförs på Rodengymnasiet 1999-06-14 och 1999-06-16 enligt föreliggande schema .

Arbetsutskottet beslutade 1999-06-10, § 102, att tacka för informationen.

Au 22/6 Bitr förvaltningschefen föreslår i skrivelse 1999-06-21 att utbildningsnämnden anställer Göran Haraldsson, Umeå, som rektor vid sektor HS vid Rodengymnasiet fr o m 1999-09-01 och tills vidare.

Föreligger protokoll från MBL-förhandling 1999-06-21.

Arbetsutskottet har 1999-06-22, § 111, behandlat ärendet

Un 24/6 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag
Un § 83 forts.

att Göran Haraldsson, Umeå, anställs som rektor för sektor HS vid 
Rodengymnasiet fr o m 1999-09-01 och tills vidare.

_______
Un § 84 Dnr 99/05 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden 1999-06-14

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.

_________
Un § 85 Dnr 99/52 002

Anmälan av delegationsärenden

Föreligger delegationsbeslut för april-juni 1999.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

_________
Un § 86

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och arbetsgrupper

Ordföranden rapporterar

Tillsättning av ny utbildningschef
Tjänsten är utannonserad på nytt och sista ansökningsdag är 1999-07-02.
Intervjuer kommer att genomföras 10/8, 11/8 och 13/8 i Kommunhuset Ankaret. 

Ledningsorganisationen 1999-07-01 - t v 
Bitr förvaltningschefen Leif Thurhammar förordnas som t f utbildningschef 
fr o m 990701 och fram till dess att Kommunstyrelsen förordnar ny utbildningschef vid utbildningsförvaltningen dock längst till 991231. 

Vid Thurhammars semester eller annan längre frånvaro inträder projektledare Tommy Persson i hans ställe.

Vikariatet som bitr förvaltningschef utlyses internt fr o m 990802 dock längst till 991231. Sista ansökningsdag 990707.

Tidigare rektor på HS-sektorn, Bernt-Ove Gunnarsson, tjänstgör fr o m 990802 - t v som projektledare vid Utbildningskontoret med ansvar för samarbete och utveckling inom lärarområdet i samarbete med ILU (Institutionen för lärarutbildning i Uppsala) samt medverkar i den marknadsföring som beslutats för Skola 2000 - Norrtäljemodellen. 

Ett särskilt "Uppdragsavtal" har tecknats mellan HB Initiativ Täby (Göran Andersson) i syfte att på konsultbasis underlätta och stödja förvaltningen under övergångsperioden . (Budgetarbete, pågående byggnationer mm)
Arbetsinsatsen beräknas till ca 40 timmar/månad under augusti och september och kan eventuellt förlängas.

________ 
Un § 87

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar

· Möte för tillväxt inom Nordostsektorn (UNO) i Vaxholm 1999-06-08.
Ledningsgruppen för UNO-kommunerna (Danderyd,Täby,Vaxholm,
Vallentuna, Österåker och Norrtälje) diskuterade bl a gymnasiesamverkan, vuxenutbildning och Lärcentra (virtuell högskola)
Avsikten med mötet var bl a att fortsätta diskussionen om en strategi för att skapa tillväxt inom nordostsektorn.

· Samarbetsavtal datortek/aktivitetscenter
En förlängning av tidigare "Tilläggsavtal nr 2" har upprättats mellan Arbetsförmedlingen och kommunen att gälla t o m 1999-12-31. Norrtälje kommun har i sin planering för budgetåret 2000 lagt en eventuell fortsättning av datortekverksamheten i någon form utanför utbildningsnämndens ordinarie verksamhet.

________
Un § 88

Kurser och konferenser

Utbildningsdepartementet/Skolverket/Kunskapslyftskommittén inbjuder ansvariga kommunpolitiker för Kunskapslyftet/kommunal vuxenutbildning, rektorer vid kommunal vuxenutbildning, projektledare Kunskapslyftet samt representanter för Folkhögskolor och Studieförbund till konferensen "Vuxenutbildningen inför 2000-talet".

Syftet med konferensen är att ge Regeringens, Skolverkets och Kunskapslyftskommitténs synpunkter inför det fortsatta arbetet med reformeringen av vuxenutbildningen mot bakgrund av Kunskapslyftskommitténs betänkande och förslagen i Regeringens utvecklingsplan. Ett annat viktigt syfte är att göra en avstämning av Kunskapslyftet och ge möjlighet till ömsesidigt erfarenhetsutbyte, diskussion och synpunkter inför den återstående perioden.

Utbildningsnämnden beslutar

att anmäla Lars-Erik Jansson (s) till seminariet "Vuxenutbildningen inför
2000-talet" i Stockholm (Fryshuset) 1999-08-31.

________ Un § 89

Tack och Trevlig sommar

Ordföranden framför ett tack till samtliga i nämnden för ett gott samarbete under första halvan av året och önskar alla i nämnden och samtliga inom Utbildningsförvaltningen en trevlig sommar.

Talesman för minoriteten, Per-Olof Lindell (s) tackar och instämmer helt i ordförandens tillönskan om en skön sommar.

_______