Utbildningsnämnden 1999-09-03


Utbildningsnämndens protokoll 990903, § 90-105

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden 1999-09-03 1 (30)

Plats och tid Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje, kl. 13.00-15.00

Beslutande Se närvarolista
Program
Torsdag 2/9
Kl. 09.00-09.30 Kaffe och smörgås
Kl. 09.30-12.00 Föredragningar och diskussioner
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-16.00 Gruppsammanträden inkl. emkaffe
Kl. 16.00-18.00 Träff med rektorerna
Kl. 18.00-21.00 Extra arbetsutskott
Fredag 3/9
Kl. 09.00-09.30 Kaffe och smörgås
Kl. 09.30-12.00 Seminarium
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Övriga deltagande Kl. 13.00-15.00 Nämndsammanträde
Leif Thurhammar, t f utbildningschef
Bernt-Ove Gunnarsson, t f bitr förvaltningschef
Tommy Persson, projektledare
Göran Andersson, konsult; Kenneth Jonsson, projektledare (2/9 kl. 09.00-12.00)
Hans Nordström, ekonomisekr (2/9 09.00-12.00; 3/9 13.00-15.00) ; Raija Engberg, ekonomiass (2/9 kl. 09.00-12.00)
Anne Pajula, projektledare (2/9 kl. 10.00-10.45)
Utses att justera Lars-Erik Jansson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1999-09-09, kl. 12.45

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 90-105
Margaretha Dalby Leif Thurhammar (§ 91)

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson 

Justerande ..................................................................................................................
Lars-Erik Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1999-09-03

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-09-10 anslags nedtagande 1999-10-01

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA

Närvaro 2/9 09.00-12.00;16.00-18.00 Votering 
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 3/9 09.00-12.00;13.00-15.00 Ja Nej 
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x Ej kl. 16.00-18.00 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x Ej kl. 16.00-18.00 
Christina Frisk fp x Kl. 09.50-12.00; 16.00-18.00
09.00-12.00; 13.00-15.00 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x Kl. 09.00-12.00; 16.00-16.30
09.00-12.00; 13.00-15.00 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Catharina Odenberg m x 
Carl Gezelius m x 3/9: 09.00-12.00;13.00-15.00 
Marie Karlsson c x 
Karin Malmquist c x 
Bennit Jennerstål kd x 2/9: 09.00-12.00 
Bo Liljegren fp x 
Monir Sirag Ali s x 
Ulla Bratt s x 
Anne Schwieler s x 
Conny Lindén s x Ej kl. 16.00-18.00 
Ami Magito mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 

REGISTER
§ Sid
90 Månatlig verksamhetsrapport 99/07 4

Budget 2000-2002 5-8

Investeringsbudget 2000-2004 9

Interna kontrollen inom utbildningsnämndens verksamhets-
område 10-12

Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående 
gymnasieskolor/ Rimbo Tekniska gymnasium 13-15

Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående
gymnasieskolor/Roslagens Högskola AB 16-19

Tillbyggnad av tennishall på kv Nordkap samt utsmyckning 
av den yttre miljön 20-21

Marknadsföring av Rodengymnasiet 22

Invigning av Rodengymnasiets nya H-del 23

Förslag till program för Färsna Gård/Remiss 24

100 Skärgården Hållbar framtid/Remiss 25

101 Anmälan av delgivningsärenden 26

102 Anmälan av delegationsärenden 27

103 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och arbetsgrupper 28

104 Rapport från förvaltningen 29

105 Kurser och konferenser 30

__________Un § 90 Dnr 98/18 041

Månatlig verksamhetsrapport 99/07

T f utbildningschefen rapporterade från verksamheten för tiden 990624-990818.

Au 19/8 Arbetsutskottet beslutade 1999-08-19, § 120, att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets extra sammanträde 1999-09-02.

Au 2/9 T.f utbildningschefen redovisade de besparingsåtgärder som vidtagits i syfte att hålla1999 års ekonomiska ramar.

Av redovisningen framgick att rektorerna involverats i detta arbete och att följande besparingar i resp. sektorsbudget kan genomföras:

Adm-sektorn - 540 kkr
HS-sektorn - 440 kkr
Vux-N - 300 kkr
Vux-S - 300 kkr
Centrala sektorn -1135 kkr

Totalt -2715 kkr

Arbetsutskottet beslutade 1999-09-02, § 131, föreslå utbildningsnämnden besluta enligt t f utbildningschefens förslag att fastställa redovisade förslag till besparingar i 1999 års budget samt att uppdra till t f utbildningschefen att vid arbetsutskottets sammanträde 1999-09-09 detaljredovisa föreslagna besparingsåtgärder.

Ärendet har 1999-08-24 och 1999-08-25 behandlats i PAMK.

Un 3/9 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att fastställa redovisade förslag till besparingar i 1999 års budget samt

att uppdra till t f utbildningschefen att vid arbetsutskottets sammanträde 
1999-09-09 detaljredovisa föreslagna besparingsåtgärder.

___________
Un § 91 Dnr 99/119 041

Budget 2000-2002 

Kommunstyrelsen fastställde 1999-02-04 genom dokument ”Planering och uppföljning under 1999 på väg mot 20002002” en förnyad process gällande hela kommunen. Utbildningsnämnden har under våren arbetat fram ett politiskt styrdokument ”Policy 2000--” och i nära samverkan med förvaltning, rektorer och sektorer en ”Utbildningsplan 2000--”.

Utbildningsförvaltningen har utifrån denna policy och utbildningsplan utarbetat preliminära behov av ekonomiska och andra resurser i form av driftbudget 20002002 och investeringsbehov 20002004. Arbetet har utgått från bokslut 1998 och budget 1999 med tertialrapport 99/04. Vissa medel har tillkommit under 1999 som påverkar ramen 20002002. 

Förvaltningens förslag till ramar och inriktning 20002002 föreligger 
1999-05-12.

Kommunstyrelsen förslag till budgetramar och inriktning kommer att sändas ut på remiss till samtliga nämnder. Nämndernas synpunkter ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 1999-05-26. Budgetramar och inriktning 2000-2002 kommer att behandlas av kommunstyrelsen 1999-06-10 och av kommunfullmäktige 1999-06-28.

Au 12/5 Arbetsutskottet har 1999-05-12, § 87 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta att nämnden fastställer förslag till ramar 2000, att förslaget är preliminärt intill dess att kommunfullmäktige fastställt inriktning och ramar 1999-06-28, att utbildningsnämnden granskar policy, utbildningsplan och budget så att balans råder vid slutligt förslag i september 1999 samt att
uppdra till arbetsutskottet att insända remissvar före 1999-05-26, kl. 08.00 och att detta remissvar bekräftas av utbildningsnämnden 1999-05-27.

Un 27/5 Utbildningsnämnden beslutade 1999-05-27, § 67enligt arbetsutskottets förslag
att nämnden fastställer förslag till ramar 2000, att förslaget är preliminärt intill dess att kommunfullmäktige fastställt inriktning och ramar 1999-06-28,
att utbildningsnämnden granskar policy, utbildningsplan och budget så att
balans råder vid slutligt förslag i september 1999.

Den socialdemokratiska gruppen deltog ej i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.Un § 91 forts.

Au 19/8 T.f utbildningschefen redovisade budgetuppföljningen t o m 99 07, ramkonstruktion och ram för budgetåret 2000 samt åtgärder syftande till ett bud