Utbildningsnämnden 1999-10-28

Plats och tid Rodengymnasiet, H-flygeln, Baldersgatan 14, Norrtälje

Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 09.00-12.00 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-15.15 Redovisning av arbetsgrupp "Långsiktiga planer,lokaler;
inredning och utrustning mm" (Lars-Erik Jansson) Vad innebär den nya gymnasiereformen för oss?
Elevrådet
Kl. 15.15-15.30 Kaffe
Kl. 15.30-17.10 Nämndsammanträde

Övriga deltagande
Nils-Gunnar Bergander
Leif Thurhammar, t f utbildningschef
Bernt-Ove Gunnarsson, t f bitr förvaltningschef
Margaretha Dalby, sekreterareUtses att justera Ulla Bratt

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1999-11-04, kl. 11.45

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 118-124
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson 

Justerande ..................................................................................................................
Ulla Bratt
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1999-10-28

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-11-05 anslags nedtagande 1999-11-26

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 15.30-17.10 Ja Nej
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Catharina Odenberg m x 
Carl Gezelius m x 
Marie Karlsson c x 
Karin Malmquist c x 
Bennit Jennerstål kd x 
Bo Liljegren fp x 
Monir Sirag Ali s x 
Ulla Bratt s x Tjänstgörande ersättare 
Anne Schwieler s x 
Conny Lindén s x Tjänstgörande ersättare 
Ami Magito mp x Tjänstgörande ersättare tom 16.30 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 

REGISTER

§ Sid

118 Månatlig verksamhetsrapport 99/09 och policyuppföljning 4-5

119 Teknikprogram vid Rodengymnasiet 6-8

120 Anmälan av delgivningsärenden 9

121 Anmälan av delegationsärenden 10

122 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och arbetsgrupper 11

123 Rapport från förvaltningen 12

124 Kurser och konferenser/Återrapport från kurser 13-14


___________
Un § 118 Dnr 98/18 041

Månatlig verksamhetsrapport 99/09 och policyuppföljning

T f utbildningschefen redogör för föreliggande månatlig verksamhetsrapport för september månad (riktpunkt 75 %). Prognosen visar på ett överskridande med 9,1 mkr. Efter föredragningen följer en lång och ingående diskussion om det rådande budgetläget där även framtida uppläggning och redovisning av budgetutfallet inför arbetsutskott och nämnd diskuterades.

Policyuppföljning

T f utbildningschefen redogör för av NT-sektorn 1999-09-27 upprättat "Planerade utbildningar med musikprofil vid Rodengymnasiet "
I samband med gymnasieskolans förändring hösten 2000 startar ett antal utbildningar med musikprofilering:
· Roslagens musikalternativ vid Rodengymnasiet
· Program med profilering mot musikproduktion
· Kurser i kulturproduktion och projekthantering.

Vidare redogör t f utbildningschefen för av OS-sektorn 1999-09-07 upprättad skrivelse om "Roslagens Idrottsgymnasium" samt en folder som beskriver den s k "Roslagsmodellen". Hösten 1998 startade Roslagens Idrottsgymnasium med ett intag på 10 elever. Inför höstterminen 1999 har skolan endast 5 anmälda elever. Med denna omarbetade folder hoppas Rodengymnasiet
att locka fler elever att söka denna utbildning.

Au 14/10 Arbetsutskottet har 1999-10-14, § 148, beslutat föreslå utbildningsnämnden 
besluta att tacka t f utbildningschefen för rapporterna samt att uppdra till 
förvaltningen att se över rutinerna för de ekonomiska redovisningarna till 
arbetsutskott och nämnd.

Ärendet har behandlats i PAMK 1999-10-12.

Un 28/10 Tf utbildningschefen rapporterar om budgetläget, samt redovisar siffror på 
antalet elever som studerar i andra kommuner och i friskolor och som f n uppgår till totalt 385 (därav friskolor 154). Antalet elever beräknas stiga till ca 400. 

Diskuteras problemet att beräkna kostnaderna för interkommunala ersättningar då det finns brister i redovisningssystemet över intagna elever i andra kommuner och friskolor.


Un § 118 forts.

Policyuppföljning

T f bitr förvaltningschefen meddelar att utifrån nämndens beslut att ge kommunens ungdomar en bred och verklighetsanknuten information inför de gymnasiala studierna har en inbjudan skickats ut till elever i åk 9. Intresserade elever i åk 9 inbjuds att som gästelever delta i skolverksamheten vid Rodengymnasiet under en vecka. "VIP-projektet" genomförs under veckorna 45-49 som därefter utvärderas för att få ett underlag för att arbeta vidare.

Under besöksveckorna kommer ge gästande VIP-eleverna få en allmän och riktad information och bl a: Rodengymnasiet med eleven i centrum, hur elevrådet arbetar, föreningsverksamhet inom Rodengymnasiet, nya studieinriktningar - Teknikprogram och intresseinriktningar på programmen.

Andra informationstillfällen har varit invigningen av nya H-delen där elever och allmänhet inbjudits, Öppet Hus för elever, föräldrar och allmänhet 1999-10-16 samt ett stort antal föräldramöten (25 st) där ungdomarna informerats om deras möjligheter till gymnasial utbildning inom och utom kommunen.

Utbildningsnämnden beslutar

att tacka t f utbildningschefen och t f bitr förvaltningschefen för rapporterna samt

att uppdra till förvaltningen att se över rutinerna för de ekonomiska
redovisningarna till arbetsutskott och nämnd samt

att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna att på ett överskådligt sätt 
redovisa de aktuella kostnaderna för interkommunala ersättningarna d v s
elever som studerar i andra kommuner och friskolor.
________

Un § 119 Dnr 99/140 612.60

Gymnasieskolans nya Teknikprogram

Rektor Marianne Agrell och utbildningschefen föreslår att en särskild arbetsgrupp tillsätts snarast för att utreda förutsättningarna för att starta Teknikprogrammet. Beräknad start höstterminen 2000. Beslut bör fattas senast i september 1999 för att medge elevansökningar mm. Förslaget skall ta hänsyn till beslutstidpunkter för kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Au 12/5 Arbetsutskottet beslutade 1999-05-12, § 88 föreslå utbildningsnämnden besluta enligt utbildningschefens förslag att uppdra till utbildningschefen att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna att starta Teknikprogrammet.

Un 27/5 Undervisningsråden Lars Åke Bäckman och Mikael Sandström från Skolverket informerade nämnden under förmiddagen om bl a Teknikprogrammet. 

Syftet med det nya gymnasieprogrammet är att bredda och komplettera utbudet av teknisk utbildning och därigenom fånga upp och stimulera intresset för teknik och teknikutveckling. Teknikprogrammet skall förbereda för fortsatt lärande och utveckling i studier, arbete och företagande inom olika tekniska områden.

Utbildningsnämnden beslutade 1999-05-27, § 68, att uppdra till utbildningschefen att tillsätta en arbetsgrupp med målsättning 
att starta Teknikprogrammet fr o m höstterminen 2000.

Au 14/10 Föreligger projektgruppens förslag 1999-10-05 till utformning av teknikutbildningen. Erik Sagrén, har uppdragits att inom ramen för sitt examensarbete vid KTH, utreda förutsättningarna för att starta teknikprogrammet i Norrtälje kommun och i projektgruppen föreslå utformning av utbildningen avseende inriktning, kurser, lärarkompetens och marknadsföring.

Föreligger av Erik Sagrén "Implementering av nytt teknikprogram på Rodengymnasiet i Norrtälje kommun".

Projektgruppen konstituerades vid första mötet 1999-09-16 enligt följande:Un § 119 forts.

Marianne Agrell Ordförande (rektor NT-sektorn)
Erik Sagrén Sekr (NT-sektorn)
Roland Lehto NV-programmet 
Erik Hellerstedt NV-programmet
Jan Nilsson Repr Elprogrammet
Jan-Åke Nässlander Repr medieprogrammet
Lena Nilsson Repr SYV (Studie- och yrkesvägledning)
Leif Thurhammar Sammanhållande kommunala beslut

En referensgrupp skall också bildas med representanter för det lokala arbetslivet. Beslut om teknikprogrammet tas i utbildningsnämnden 1999-10-28 och ev i kommunfullmäktige 1999-11-20.

Erik Sagren och Marianne Agrell, Rodengymnasiet, föredrar ärendet

Teknikprogrammet som Riksdagen beslutade om 1999-03-18 kommer till att börja med inte få några nationella inriktningar eftersom programmet är helt nytt. Första ska skolorna skaffa sig erfarenheter av utbildningen och sedan kan Skolverket föreslå inriktningar. 

Au 14/10 Arbetsutskottet beslutade 1999-10-14, § 150, föreslå utbildningsnämnden besluta att fr o m höstterminen år 2000 erbjuda Teknikprogrammet vid Roden-
gymnasiet, att uppdra till förvaltningen att senast under november månad 1999 återkomma med förslag om i 1:a hand:
- inriktning/inriktningar för programmet
- marknadsföring av utbildningen
- budget för teknikprogrammet
- utveckla former för kompetensförsörjning samt att Teknikprogrammet skall
rymmas inom budgetram för år 2000.

Ärendet har behandlats i PAMK 1999-10-12.

Un 28/10 T f utbildningschefen föredrar ärendet.

Diskuteras vilka företrädare skall ingå i den referensgrupp som skall bildas.
Gruppen kommer att träffas första gången 1999-11-24.

Utbildningsnämnden beslutar

att fr o m höstterminen år 2000 erbjuda Teknikprogrammet vid Roden-
gymnasiet,
Un § 119 forts.

att uppdra till förvaltningen att senast under november månad 1999 åter-
komma med förslag om i 1:a hand:

- inriktning/inriktningar för programmet
- marknadsföring av utbildningen
- budget för teknikprogrammet
- utveckla former för kompetensförsörjning
- utformning av programråd

att Teknikprogrammet skall rymmas inom budgetram för år 2000 samt

att i referensgruppen skall ingå lika antal arbetsgivar- och arbetstagar-
representanter för att uppnå större erfarenhet från producerande nivå.

___________Un § 120 Dnr 99/05 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning 1999-10-14 över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningsärendena till handlingarna.

__________


Un § 121 Dnr 99/52 002

Anmälan av delegationsärenden

Till dagens sammanträde har inga delegationsärenden inrapporterats.

_________
Un § 122

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och arbetsgrupper

Ordföranden rapporterar 
om ärenden som kommer att behandlas på arbetsutskottets plan-sammanträde 1999-11-04. Bl a kommer policy för eftergymnasial utbildning, uppdragsutbildning vid KomVux, genomförande av alternativ/varianter vid gymnasieskolan samt samverkan med Barn- och skolförvaltningen att diskuteras.

Arbetsgruppen "Långsiktiga planer, lokaler, inredning och utrustning, lärarrekrytering mm " (Lars-Erik Jansson) rapporterar från gruppens arbete. I gruppen ingår dessutom Marie Karlsson, Ami Magito, Christina Skinnars Eriksson, Kenneth Jonsson och Bernt-Ove Gunnarsson.
Gruppen har kallats till ett möte, men tyvärr hade ingen möjlighet att deltaga. Lars-Erik och Christina har träffats 1999-10-27 för att diskutera arbetets syfte och arbetets uppläggning. Gruppen kommer åter att sammankallas inom kort.

Arbetsgruppen "Gymnasieskolans inre utveckling" (Nils Matsson)
lämnar en skriftlig rapport från möte i Rodengruppen 1999-09-24 samt Marianne Agrells, rektor på NT-sektorn, skrivelse 1999-09-28 "Elevinflytande på Rodengymnasiet".

Arbetsgruppen "Övergång grund- och gymnasieskola" (Christina Frisk)
rapporterar muntligt från gruppens möte. Återkommer med skriftlig redogörelse på nämndens sammanträde i december.

Arbetsgruppen "Alkohol, tobak och folkhälsa"
Ulla Bratt ersätter Monir Sirag Ali .

___________
Un § 123

Rapport från förvaltningen

T f utbildningschefen rapporterar

Ulla Peterson, tjänstledig från sin tjänst som samordnare vid Utbildningsförvaltningen under tiden 1997-10-01-1999-09-30, återinträder i tjänst fr o m 1999-11-01. Ulla har under tjänstledigheten arbetat som undervisningsråd vid Skolverket med bl a kvalitetsfrågor. Ulla kommer att arbeta som internkonsult och stödja ledningsgruppen i arbetet med införandet av den nya gymnasiereformen fr o m hösten 2000 samt med kvalitetsfrågor. Hon kommer att vara stationerad på Rodengymnasiet. 

__________


Un § 124

Kurser och konferenser/Återrapport från kurs

Folkbildningsrådet i Stockholm inbjuder till idékonferensen "Helhetssyn och livslångt lärande på 2000-talet", vuxenlärande för demokrati, arbete och vardag, på Star Hotell i Sollentuna 1999-10-20, kl. 09.00-17.00. Avgift: 150 kronor.

Lars-Erik Jansson (s) anmäler sitt intresse att deltaga.

Kunskapshuset, Utbildning Nordost AB, i samarbete med ABF, Norrtälje, inbjuder till seminarium "Att leda pedagogiskt" 1999-11-02, kl. 10.00 -16.30 i Roslagsskolans aula, Norrtälje. Seminariet med Siv Their, internationellt känd och erkänd konsult och arbetslivsforskare, ger kunskaper, strategier och metoder för ett pedagogiskt inriktat ledarskap - ett ledarskap som präglas och förverkligas med vuxenpedagogisk metodik. Avgift: 350 kronor. 

Christina Frisk (fp) anmäler sitt intresse att deltaga.

Au 14/10 Arbetsutskottet beslutade 1999-10-14, 156,att anmäla Lars-Erik Jansson till seminariet "Helhetssyn och livslångt lärande på 2000-talet på Star Hotell i Sollentuna 1999-10-20 samt att anmäla Christina Frisk till seminariet "Att leda pedagogiskt" i Roslagsskolans aula 1999-11-02.

Un 28/10 Ulla Bratt (s) och Ami Magito (mp) anmäler sitt intresse att deltaga i seminariet "Att leda pedagogiskt" 1999-11-02, i Roslagsskolans aula.

Vice ordföranden rapporterar
från idékonferensen "Helhetssyn och livslångt lärande på 2000-talet" i Sollentuna 1999-10-20 anordnat av Folkbildningsrådet. Medverkande bl a
Bengt Göransson, Demokratiutredningen, Johnny Nilsson, Utbildningsdepartementet och Mona Sahlin, statsråd. 
Till seminariet, som var mycket givande och intressant och hade en deltagande på 300 personer.

Nils Matsson (m) och Christina Skinnars Eriksson rapporterar från seminarium anordnat av ITIS (Delegationen för IT i skolan). ITIS är ett erbjudande till lärare (vilket i detta fall också innefattar förskollärare, fritidspedagoger m fl) i arbetslag att öka sin kompetens i att använda IT som ett pedagogiskt verktyg. Såväl kommunalt anställda lärare i ungdomsskolan som lärare vid godkända friskolor, sjukhus, landstingskommunala lärare, riksinternatskolor och andra institutioner kan delta. 
Un § 124 forts.

Kompetensutvecklingen beräknas beröra ca 60 000 personer och pågår under 2,5 år fram till år 2001. Alla deltagare kommer att tilldelas en bärbar dator.
För ytterligare information besök ITIS hemsida: www.itis.gav.se.

Utbildningsnämnden beslutar

att anmäla Ulla Bratt och Ami Magito till seminariet "Att leda pedagogiskt"
i Roslagsskolans aula 1999-11-02 samt

att tacka för rapporterna.

_________