Utbildningsnämnden 1999-11-25

Plats och tid Utbildningscentrum, Sommargatan 11, Norrtälje, kl. 08.30-16.10

Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 08.30-11.30 Gruppsammanträden 
Kl. 11.30-12.30 Lunch
Kl. 12.30-13.30 KomVux 30-årsjubileum
Kl. 12.00-13.30 Extra arbetsutskott
Kl. 13.30-14.30 Vuxenutbildning och utbildning på distans
Redovisning av arbetsgrupp "Vuxenutbildning och
Kunskapslyftets inre utveckling" (Lars-Erik Jansson och 
och Tommy Persson)
Kl. 14.30-15.00 Kaffe
Kl. 15.00-16.10 Nämndsammanträde


Leif Thurhammar, t f utbildningschef
Övriga deltagande Bernt-Ove Gunnarsson, t f bitr förvaltningschef
Tommy Persson, projektledare Kunskapslyftet
Nils-Gunnar Bergander (tillträdande utbildningschef fr o m 2000-01-10)
Margaretha Dalby, sekreterare

Utses att justera Per-Olof Lindell

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1999-12-06, kl. 12.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 125-138
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Per-Olof Lindell
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1999-11-25

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-12-07 anslags nedtagande 1999-12-28

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

Närvaro 
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 13.30-16.10 Ja Nej
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Catharina Odenberg m x Tjänstgörande ersättare 
Carl Gezelius m x 
Marie Karlsson c x 
Karin Malmquist c x 
Bennit Jennerstål kd x 
Bo Liljegren fp x 
Monir Sirag Ali s x 
Ulla Bratt s x 
Anne Schwieler s x 
Conny Lindén s x 
Ami Magito mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 
REGISTER
§ Sid

125 Månatlig verksamhetsrapport 9910/Policyuppföljning 4-5

126 Ansvaret för bidrag för handikappverksamhet till studieför-
bunden 6

127 Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden år 2000 7-8

128 Policy för eftergymnasial utbildning 9-10

129 Genomförande av alternativ/varianter vid ungdoms-
gymnasiet 11-12

130 Lokalt utvecklingsarbete avseende försöksverksamhet med lokal
styrelse för utbildningsnämndens verksamhet i Häverö 13-16

131 Tillväxt Norrtälje - Näringslivsprogram 2000/Remiss 17

132 Begäran om särskilda medel för högskolekurs 18

133 Ansvar för IT 19

134 Anmälan av delgivningsärenden 20

135 Anmälan av delegationsärenden 21

136 Rapport från arbetsutskott, presidiet och arbetsgrupper 22

137 Rapport från förvaltningen 23

138 Kurser och konferenser/Återrapport från kurs 24

__________ Un § 125 Dnr 98/18 041

Månatlig verksamhetsrapport 99/10/Policyuppföljning

Ekonomiassistenten redogör muntligt och i skrivelse 1999-11-10 för budgetutfallsprognosen för utbildningsnämnden 99/10.

Budgetutfallet efter 10 månader är 87,9 % av utbildningsnämndens budget. Riktpunkten är 83,0 %. Sammanlagt förväntas en budgetavvikelse på 11.071 kkr. Budgetavvikelserna fördelar sig på påbyggnadsutbildningar i andra kommuner, interkommunala ersättningar mm inom Särskolan, utbildningskostnader för elever i fristående gymnasieskolor, hyror, elevresor, SFI, omställningskostnader, utbildningskontoret samt fackliga företrädare.

Sammanfattningsvis beräknas ett budgetunderskott på 8.356 kkr efter vidtagna sparåtgärder enligt tertialbokslut (2.715 kkr).

Ärendet har behandlats i PAMK 1999-11-09.

Policyuppföljning (tillägg)

Syftet med uppdragsutbildning
- ge offentliga som privata arbetsgivare möjlighet att köpa anpassad eller hela utbildningar från det utbud som förvaltningens olika sektorer har
- ge förvaltningens personal utvecklingsmöjligheter att bedriva uppdrags-
utbildning i samarbete med aktörer på arbetsmarknaden
- ge förvaltningen möjlighet att utveckla nya utbildningar i samarbete med
den lokala arbetsmarkanden.

Om ett uppdrag inte uppfyller något av de ovanstående syftena bör uppdraget inte genomföras inom uppdragsutbildningen.

Au 11/11 Arbetsutskottet beslutade 1999-11-11, § 161, föreslå utbildningsnämnden besluta att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Un 25/11 T f utbildningschefen redogör för budgetprognosen för oktober månad som pekar på ett underskott på ca 9 mkr. Läget är svårbedömt beträffande den totala kostnaden för interkommunala ersättningar. Antalet elever som studerar i friskolor och andra kommuner uppgår 991124 till 424 elever. Prognosen ligger på ca 450 elever. En annan svårbedömd budgetpost är hyressättningen.Un § 125 forts.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
__________

Un § 126 Dnr 98/247 739

Ansvaret för bidrag för handikappverksamhet till studieförbunden

Utbildningsnämnden beslutade 1998-12-17, § 81, att bevilja bidrag till studieverksamhet till utvecklingsstörda med 40:-/studietimme samt att uppdra till utbildningschefen att tidigt 1999 få ansvaret reglerat från vilken nämnd anslaget ska utbetalas i fortsättningen.

Denna överföring av ansvaret har ej kommit till stånd. Ordföranden har vid möte 1999-04-28 diskuterat frågan med representanter från Kultur- och fritidsnämnden, varvid dessa förklarade sig villiga att överta ansvaret.

Au 11/11 Arbetsutskottet beslutade 1999-11-11, § 162, föreslå utbildningsnämnden besluta att ansvaret för bidrag för handikappverksamhet till studieförbunden fr o m 2000-01-01 överförs till kultur- och fritidsnämnden samt att från utbildningsnämndens budget för år 2000 överföra 150 tkr till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Un 25/11 Utbildningsnämnden beslutar 

att ansvaret för bidrag för handikappverksamhet till studieförbunden fr o m 
2000-01-01 överförs till kultur- och fritidsnämnden samt

att från utbildningsnämndens budget för år 2000 överföra 50 tkr till Kultur-
och fritidsförvaltningen.

________
Un § 127 Dnr 99/244 006

Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden år 2000

Föreligger förslag till sammanträdestider för utbildningsnämnden för år 2000 i skrivelse 1999-11-08.

Plan-Au Besluts-Au Utbildningsnämnd
(kl. 13.00-17.00) (kl. 13.00-17.00) (kl. 15.00-17.00)

13/1 27/1
3/2 10/2 24/2
9/3 23/3
6/4 10/4 (prel. intagning) 19/4
4/5, 30/5 11/5 25/5
8/6 (frikvotsintagning) 15/6
21/6 (slutlig intagning) 
10/8 17/8 31/8
7/9 14/9 28/9
5/10 12/10 26/10
(2/11) 9/11 23/11
30/11 14/12

Au 11/11 Arbetsutskottet beslutade 1999-11-11, § 163, att uppdra till förvaltningen att till arbetsutskottets extra sammanträde 1999-11-25 ta fram förslag på 2 utbildningsdagar för nämnden samt förslag på program för nämndens budgetsammanträde i augusti som inkluderar en av dessa dagar.
Arbetsutskottet föreslog även utbildningsnämnden besluta att fastställa utbildningsnämndens sammanträdesdagar år 2000 enligt förvaltningens
förslag.

Au 25/11 S-gruppen föreslår att en av utbildningsdagarna förläggs i anslutning till budgetsammanträdet i augusti med internat och att den andra dagen förläggs i anslutning till sammanträdet i mars månad.

Arbetsutskottet beslutade 1999-11-25, § 177, att nämndens budgetsammanträde i augusti senareläggs till 2000-09-01,att nämndens utbildningsdagar (2 heldagar) förläggs i anslutning till nämndsammanträdena till onsdag 2000-03-22 och torsdag 2000-08-31 samt att uppdra till förvaltningen och arbetsutskottet att utarbeta ett planeringsunderlag för utbildningsdagarna.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.


Un § 127 forts.

Un 25/11 Utbildningsnämnden beslutar

att fastställa utbildningsnämndens sammanträdestider för år 2000 enligt
följande:

Plan-Au Besluts-Au Utbildningsnämnd
(kl. 13.00-17.00) (kl. 13.00-17.00) (kl. 15.00-17.00)

13/1 27/1
3/2 10/2 24/2
9/3 23/3
6/4 10/4 (prel. intagning) 19/4
4/5, 30/5 11/5 25/5
8/6 (frikvotsintagning) 15/6
21/6 (slutlig intagning) 
10/8 17/8 1/9 (budget)
7/9 14/9 28/9
5/10 12/10 26/10
(2/11) 9/11 23/11
30/11 14/12


att förlägga nämndens utbildningsdagar (2 heldagar) 
till onsdag 2000-03-22 och torsdag 2000-08-31
samt

att uppdra till förvaltningen och arbetsutskottet att utarbeta ett planerings-
underlag för utbildningsdagarna.

__________

Un § 128 Dnr 99/32 612.70

Policy för eftergymnasial utbildning

Föreligger behov att reglera ansvar och befogenheter för högskole- och kvalificerad yrkesutbildning i kommunen. Mot den bakgrunden har 
ledningskontorets chef och utbildningschefen utarbetat förslag till ett uppdrag innefattande

* Ändringar i utbildningsnämndens reglemente
* Ny skolplan innefattande gymnasie-, grundläggande och gymnasial
vuxenundervisning, uppdragsutbildning, till kommunen förlagd, statligt
finansierade verksamheter som Kunskapslyftet mm
* I skolplanen inarbetas mål och inriktning för högskoleutbildning och 
kvalificerad yrkesutbildning
* Till skolplanen bifogas en femårig investeringsplan

Utbildningschefen redogör för föreliggande utkast till uppdrag.

Uppdraget ska genomföras som ett förvaltningsövergripande projekt där dels en projektgrupp tillsätts för att utarbeta förslag till skolplanens högskoleutbildning och kvalificerade yrkesutbildning, dels en styrgrupp tillsättes för att säkerställa samarbetet mellan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden och arbetsmarknadens parter.

Föreligger även minnesanteckningar från seminarium om högskoleutbildning i Norrtälje 1999-01-27.

Au 11/2 Arbetsutskottet har 1999-02-11, § 22, behandlat ärendet.

Un 18/2 Utbildningschefen föredrar ärendet.

Utbildningsnämnden beslutade 1999-02-18, § 22 enligt arbetsutskottets förslag att uttala att nämnden ser positivt på uppdraget samt att uppdra till utbildningschefen att medverka vid genomförandet av projektet.

Au 14/10 Rektor vid Utbildningscentrum redogör för förslag till "Högskolepolicy för Norrtälje kommun" där kommunen erbjuder högskolestudier 

· för ungdomar efter avslutad gymnasieutbildning
· för vuxna som saknar högskolekompetens 
· för vuxna som behöver komplettera sina högskolestudier.

Kännetecknen bör vara god service, flexibilitet och kvalitet. Un § 128 forts.

Vidare redovisas mål, satsningsområden och aktiviteter. 
Rapportering bör ske varje kvartal av måluppfyllelse och aktiviteter, samt ekonomisk rapport varje månad till utbildningsnämnden och ev även till kommunstyrelsen.

Tord Sundquist meddelar även att en satsning gjorts för att skapa ytterligare förutsättningar att få fler sökande till de eftergymnasiala kurserna det s k "Norrtälje studentnation". Genom kommunens och NIHAB.s försorg kommer lokaler att invigas i början av november avsedda för studenternas samvaro.
För att få medel för inköp av gardiner, utsmyckning, möbler etc har ett "Upprop" sänts ut till olika företag i kommunen som kan bistå med ett antal bidragsdelar á 10 tkr.

Au 14/10 Arbetsutskottet beslutade 1999-10-14, § 149, att tacka för rapporten och hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1999-11-04.

Ärendet har behandlats i PAMK 1999-11-09.

Au 11/11 Rektor på Utbildningscentrum presenterar nytt förslag (Utkast 2) i skrivelse 1999-11-10 på "Högskolepolicy i Norrtälje kommun".

Efter diskussion beslutade arbetsutskottet 1999-11-11, § 166, 
att till arbetsutskottets extra sammanträde 1999-11-25 uppdra till 
förvaltningen att tillsammans med nämndens arbetsgrupp
"Eftergymnasial utbildning" revidera föreliggande förslag.

Au 25/11 Föreligger omarbetat förslag till policy för eftergymnasial utbildning.

Arbetsutskottet har 1999-11-25, § 179 behandlat ärendet:

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Un 25/11 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att ändra rubriken till "Policy för högskole- och annan eftergymnasial
utbildning" samt 

att överlämna policyn till kommunfullmäktige för fastställande samt

att policyn skall utgöra underlag för revidering av utbildningsnämndens
reglemente.

__________

Un § 129 Dnr 99/ 600

Genomförande av alternativ/varianter vid ungdomsgymnasiet

Utbildningsnämnden avser att inom ramen för individuellt val, samt ev lokalt
tillägg, skapa ett antal profiler, som skall vara tillgängliga för elever vid samtliga porgram inom ungdomsgymnasiet. Resurserna inom individuella val skall i första hand användas för att skapa dessa (samt för obligatoriska kurser). Profilerna genomförs under förutsättning att tillräckligt antal elever (20 st) anmäler sig.

Ordföranden redogör för föreliggande förslag på alternativ/varianter i skrivelse "Rodenprofiler".

"Kulturprojekt Roden år 2000"
Elevrådet och projektledare Leif Dahlberg har ansökt om bidrag för kulturella 
insatser.

Arbetsutskottet beslutade 1999-10-14, § 153, att uttala att arbetsutskottet ser positivt på kulturprojektet samt att uppdra till förvaltningen att till arbetsutskottets sammanträde 1999-11-04 utreda etableringen av de i policydokumentet efterfrågade varianterna och där kulturvariant har föreslagits.

Au 11/11 Arbetsutskottet beslutade 1999-11-11, § 165, att uppdra till förvaltningen att till arbetsutskottets extra sammanträde 1999-11-25 ta fram beskrivningar på alternativ/varianter i enlighet med ordförandens intentioner att användas i marknadsföringen av ungdoms gymnasiet.
Arbetsutskottet föreslog även utbildningsnämnden besluta att till "Kulturprojekt Roden 2000" bevilja 175 tkr inom ramen för det individuella valet.

Au 25/11 T f utbildningschefen lämnade en muntlig redogörelse av tänkbara alternativ/varianter.

Arbetsutskottet beslutade 1999-11-25, § 178, föreslå utbildningsnämnden besluta att inom ramen för individuella val, samt ev lokalt tillval, inrätta en musikvariant samt en idrottsvariant vid ungdomsgymnasiet fr o m höstterminen år 2000.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Un 25/11 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

Un § 129 forts.

att inom ramen för individuella val, samt ev lokalt tillval, inrätta en musik-
variant samt en idrottsvariant vid ungdomsgymnasiet fr o m 
höstterminen år 2000,

att till "Kulturprojekt Roden 2000" bevilja 175 tkr inom ramen för det
individuella valet samt

att hänskjuta frågan om övriga föreslagna alternativ/varianter till
arbetsutskottets sammanträde 1999-12-06.
__________.
Un § 130 Dnr 98/216 103

Lokalt utvecklingsarbete avseende försöksverksamhet med lokal styrelse för utbildningsnämndens verksamhet i Häverö

Kommunstyrelsen har 1999-06-10 beslutat att i enlighet med utbildningsnämndens beslut 1999-03-25, § 40, uppdra åt utbildningsnämnden att påbörja ett lokalt utvecklingsarbete syftande till förslag om utformning av försöksverksamhet med lokal styrelse för nämndens verksamheter i Häverö höstterminen 1999- vårterminen 2001.

Bitr förvaltningschefen föredrar ärendet.
Bakgrunden till utbildningsnämndens begäran har presenterats i den utredning som bitr förvaltningschefen på uppdrag av kommunstyrelsen och utbildningsnämnden lagt fram i februari 1999 och som noga beskriver den förändring av de lokala styrfunktionerna aktuellt förslag kan komma att innebära. Utredaren har därvid pekat på de mervärden som kan tillföras verksamheterna i samband med försöksverksamheten och särskilt betonat att en ny lokal styrelse under utbildningsnämnden ger förutsättningar för

· utökat lokalt inflytande i väsentliga verksamhetsfrågor
· närhet mellan verksamhet och styrfunktioner
· utökat ansvar för dem som deltar i verksamheterna
· möjligheter att inom ramen för utbildningarna utveckla och praktisera lokal demokrati
· att i konkret handling visa att vi tror att gymnasie- och vuxenelever besitter det klokskap
som erfordras för att kunna ges ett formellt inflytande över sin utbildningssituation. En sådan hållning får återverkningar i undervisningen.

Förvaltningen föreslår nu att arbetet att ta fram ett konkret förslag om utformning av försöksverksamheten snarast får påbörjas och att förslaget skall uppfylla de bestämmelser och intentioner som förordningen, SFS 1997:642, föreskriver. I kommunlagen, 7 kap, 18 §, framgår, att det är kommunfullmäktige som har att fatta det slutliga beslutet om en lokal styrelse. Det är därför angeläget, att beredningstiden anpassas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut i god tid före årsskiftet. Den lokala styrelsen bör få möjlighet att verka fr o m 2000-01-01.

Förvaltningen bedömer det angeläget att frågan om ledningen av verksamheten fr o m i höst och under försöksperioden löses genom att lokal
skolledning utses och att den ledningsresurs som idag finns utlagd på lärare tas i anspråk för detta ändamål. De oklarheter beträffande hyresförhållanden som idag råder i lokalerna som nyttjas för verksamheterna föreslås lösas i samverkan med Tekniska kontoret.
Un § 130 forts.

Bitr förvaltningschefen föreslår i skrivelse 1999-06-08 att arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen

att senast 1999-10-14 presentera ett konkret förslag om utformningen av
försöksverksamhet med lokal styrelse för gymnasieskolan och KomVux i
Häverö och med målsättningen att den lokala styrelsen kan verka fr o m 
2000-01-01,

att förslaget skall uppfylla de bestämmelser och intentioner som anges i SFS
1997:642 om försöksverksamhet med lokal styrelse,

att i förslaget tillgodose behovet av en nära samverkan mellan nämndens 
verksamhet och Häverö lärcentrum och därvid initialt söka en lösning av de
oklara hyresförhållanden som råder i de gemensamma lokalerna samt

att under tiden 99-08-01 - 99-12-31
- förstärka de lokala ledningsfunktionerna för verksamheterna i Häverö
med lokalt placerad rektor (deltidsförordnande) samtidigt som rektor
Signhild Örnbergs rektorsfunktion i Häverö upphör
- inom ramen för kursutbudet i KomVux och gymnasiet i Häverö erbjuda
lokal kurs i elevdemokratiskt arbete.

Au 10/6 Arbetsutskottet beslutade 1999-06-10, § 104, att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1999-06-22.

Au 22/6 Bitr förvaltningschefen föredrar ärendet.

Arbetsutskottet beslutade 1999-06-22, § 114 enligt bitr förvaltningschefens förslag med tillägget "och andra utbildningsanordnare " i tredje att-satsen

att senast 1999-10-14 presentera ett konkret förslag om utformningen av
försöksverksamhet med lokal styrelse för gymnasieskolan och KomVux i
Häverö och med målsättningen att den lokala styrelsen kan verka fr o m 
2000-01-01,

att förslaget skall uppfylla de bestämmelser och intentioner som anges i SFS
1997:642 om försöksverksamhet med lokal styrelse,

att i förslaget tillgodose behovet av en nära samverkan mellan nämndens 
verksamhet Häverö lärcentrum och andra utbildningsanordnare och 
därvid initialt söka en lösning av de oklara hyresförhållanden som råder i de 
gemensamma lokalerna samtUn § 130 forts.

att under tiden 99-08-01 - 99-12-31
- förstärka de lokala ledningsfunktionerna för verksamheterna i Häverö
med lokalt placerad rektor (deltidsförordnande) samtidigt som rektor
Signhild Örnbergs rektorsfunktion i Häverö upphör
- inom ramen för kursutbudet i KomVux och gymnasiet i Häverö erbjuda
lokal kurs i elevdemokratiskt arbete samt

att hemställa att Tekniska kontoret på reglementsenligt sätt upprättar hyres-
avtal med NIHAB.

Au 14/10 Föreligger skrivelse 1999-10-13 från rektor vid Häverögymnasiet, Lars-Göran
Andersson. Förberedelserna inför genomförandet av lokalt styre i Hallstavik har inletts och en lokal kurs i elevdemokrati pågår för eleverna. Arbetsgruppen avser att tillsammans med t f utbildningschefen, elever och personal utforma en arbetsordning för den lokala styrelsen.

T f utbildningschefen föredrar ärendet.

Arbetsutskottet beslutade 1999-10-14, § 155, att uppdra till t f utbildningschefen att tillsammans med arbetsgruppen, elever 
och personal utforma en arbetsordning för den lokala styrelsen i Hallstavik
till arbetsutskottets sammanträde 1999-11-04.

Ärendet har behandlats i PAMK 1999-11-09.

Au 11/11 Föreligger t f utbildningschefen förslag i skrivelse 1999-11-03.

Diskuteras styrelsens sammansättning varvid Inka Wilhelmsson, rektor vid KomVux i Hallstavik, framför personalens synpunkter.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

enligt t f utbildningschefens förslag

att en lokal styrelse, i enlighet med bestämmelserna i Förordning 
(1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom 
gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen, utses
att under utbildningsnämnden svara för ledningen av utbildnings-
nämndens verksamhet i Häverö,

att fastställa arbetsordning för den lokala styrelsen i enlighet med bilaga 1,
Arbetsordning för lokal styrelse vid Häverö gymnasieskola och KomVux-
enhet med uppdragsutbildning, i Norrtälje kommun
Un § 130 forts

att föreslå kommunstyrelsen besluta hemställa, att kommunfullmäktige
beslutar

att utbildningsnämnden får uppdra till den lokala styrelsen att i enlighet med
den av utbildningsnämnden antagna arbetsordningen sköta nämndens
verksamhet i Häverö 

att den lokala styrelsens mandat, i enlighet med Förordning (1997:642) om
försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den
kommunala vuxenutbildningen, får gälla t o m 2001-06-30

Arbetsutskottet föreslår vidare utbildningsnämnden besluta

att uppdra till förvaltningen att skyndsamt lösa de lokala ledningsfunktionerna 
för verksamheten i Häverö med en lokalt placerad rektor.

Un 25/11 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

__________


Un § 131 Dnr 99/227 140

Tillväxt Norrtälje - Näringslivsprogram 2000-2002/Remiss

Servicekontoret, Planeringskontoret och Näringslivskontoret fick i december 1998 i uppdrag att komma med förslag på ett reviderat näringslivsprogram och att förbättra kommunens mottagarorganisation för företagskontakter s k Företagarkundtjänst

Förslag till Näringslivsprogram för Norrtälje kommun har från Servicekontoret, Planering och Näringsliv, i remiss 1999-10-01, utsänts till 
bl a nämnder och förvaltningar. Remissvaren ska vara insända senast 1999-11-30. I remissvaret lämnas konkreta förslag på åtgärder som bör ingå i programmet.

Föreligger förvaltningens förslag på remissvar i skrivelse 1999-11-11.

Au 11/11 Arbetsutskottet beslutade 1999-11-11, § 170, att uppdra till förvaltningen att till arbetsutskottets extra sammanträde 1999-11-25 justera föreliggande remissvar så att det överensstämmer med utbildningsnämndens policydokument.

Au 25/11 Föreligger av förvaltningen omarbetat remissvar i skrivelse 1999-11-24.

Arbetsutskottet har 1999-11-25, § 181, behandlat ärendet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Un 25/11 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att ordalydelsen i remissvarets punkt 2, stycke 4, ändras till: 
"Norrtälje kommun har en högre andel korttidsutbildade i förhållande till
de övriga kommunerna i Stockholms län. Detta har föranlett kommunen
att satsa extra på utbildningsområdet" samt

att överlämna förvaltningens remissvar som sitt eget.

__________
Un § 132 Dnr 99/247 612.70

Begäran om särskilda projektmedel för högskolekurs

På uppdrag av Mats Törnquist, Ledningskontoret. har utbildningsnämnden påbörjat ett utvecklingsarbete i syfte att få till stånd högskoleförlagd sjuksköterskeutbildning i Norrtälje kommun.

Under perioden 1999-12-01-2000-06-30 skall en projektledare arbeta med uppdraget att etablera samarbete med en eller flera vårdhögskolor. Målet är att tidigast hösten 2000, dock senast hösten 2002 erbjuda kommuninnevånarna i Norrtälje en sjuksköterskeutbildning på högskolenivå.

Rektor vid Utbildningscentrum anhåller i skivelse särskilda projektmedel 274 tkr för att täcka projektkostnader, vilket inte inryms i utbildningsnämndens ekonomiska ram för 1999 eller 2000.

Föreligger yttrande från förvaltningen i skrivelse 1999-11-11.

Au 11/11 Arbetsutskottets har 1999-11-11, § 172, behandlat ärendet.

Un 25/11 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att hos kommunstyrelsen begära extra anslag om 300 tkr för att finansiera
projekteringen av sjuksköterskeutbildning på högskolenivå.

_________


Un § 133 Dnr 99/252 005 
Ansvar för IT-säkerhet

De kommunala nämnderna är enligt Datalagen registeransvarig för de personregister som förs inom förvaltningen. För sådana eventuella personuppgifter vars behandling påbörjats efter 1998-10-24 är nämnden personuppgiftsansvarig enligt den nya personuppgiftslagen (PUL) .Dessa två former av ansvar har gemensamt att de båda ålägger nämnden ansvar att se till att all behandling av personuppgifter är laglig och att den sker under tillräckligt skyddade former. Nämnden har således ett övergripande lagligt ansvar för IT-säkerhet så fort det gäller behandling av personuppgifter. 

För att detta skall kunna fungera krävs att nämnden fastställer hur det praktiska ansvaret skall utövas i tjänstemannaorganisationen. Detta sker lämpligen genom att nämnden ser till att

- klarlägga hur ansvaret för IT-säkerhet är delegerat
- medvetandegöra vad detta delegerade ansvar innebär
- ge berörd personal tillräcklig utbildning i IT-säkerhet.

Sedan början av oktober har utbildning pågått i ADB-IT- och informationssäkerhet för personer inom förvaltningarna som bedömts ha största behov av sådan utbildning. När utbildningsinsatserna är färdiga beräknas ca 250 personer genomgått utbildningen.

Föreligger av IT-chefen upprättat förslag till IT-säkerhet och säkerhetsansvar. 

Au 11/11 Arbetsutskottet har 1999-11-11, § 173, behandlat ärendet:

Un 25/11 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till förvaltningen att i enlighet med IT-chefens intentioner 
ge förslag till delegationsordning för ansvaret för IT-säkerhet samt
medvetandegöra kravet på IT-säkerhet och säkerhetsansvar inom
Utbildningsförvaltningen.

__________


Un § 134 Dnr 99/05 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning 1999-11-11 över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningsärendena till handlingarna.

__________


Un § 135 Dnr 99/52 002

Anmälan av delegationsärenden

Föreligger delegationsbeslut för november månad 1999.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

_________


Un § 136

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och arbetsgrupperna

Arbetsgruppen "Vuxenutbildning och Kunskapslyftets inre utveckling" 
(Lars-Erik Jansson ) rapporterar från gruppens arbete. I gruppen ingår även Catarina Odenberg, Catarina Wahlgren, Kristina Englund, Signhild Örnberg och Tommy Persson. En redogörelse lämnas betr vuxenutbildningens behov och nuvarande organisation samt en framtida befolkningsprognos. Därefter följer av en kort diskussion om vuxenutbildningens framtid.

Kunskapslyftets projektledare (Tommy Persson) rapporterar om Kunskapslyftets verksamhet. Skolverket har preliminärt tilldelat Norrtälje kommun 14 283 008 kronor för 416 helårsplatser. I ansökan har ett utökat antal utbildningsplatser, när det gäller strukturella förändringar inom den lokala arbetsmarknaden, begärts. I första hand kopplas detta till ev nedläggning av LV 3. Slutgiltigt besked om statsbidraget meddelas i december månad. 

Arbetsgruppen "Gymnasieskolans inre utveckling" (Nils Matsson) har lämnat skriftliga redogörelser från träffarna 1999-10-29 och 1999-11-19. I oktober diskuterades Kvalitet, Utbildningsgaranti och Uppföljningar och november ägnades åt Vidareutveckling av Rodengymnasiet och Norrtäljemodellen.

_________
Un § 137

Rapport från förvaltningen

T f bitr förvaltningschefen rapporterar från 

"VIP-Projektet" (Very Important Pupils) som pågår under veckorna 45-49. Intresserade elever från åk 9 har inbjudits till gymnasiet att under 1 vecka få vara gästelev på de program de själva valt. Denna vecka (v 47) pågår "Lommarveckan". Avsikten med att kalla veckorna vid namn efter gästande skola är att under resp vecka skall möjlighet kunna ges för riktad kontakt mellan gymnasiets rektorer och respektive grundskola. Projektet har hittills mottagits mycket positivt.
En utvärdering kommer att göras efter projektets slut för att få ett underlag för fortsatt arbete med marknadsföringen av gymnasieutbildningarna i Norrtälje.

Lärarstuderande kandidater från Institutionen för Lärarutbildning i Uppsala (ILU) avslutade vecka 46 sin praktik i Norrtälje. Projektet kommer att fortsätta under våren i 10 veckor med ca 10 kandidater, under förutsättning att ILU och Utbildningsförvaltningen förnyat kontraktet och PAMK-förhandlingar genomförts. Arbetet mellan lärarkandidaterna och arbetslagen har fungerat väl. Det som upplevs negativt är resorna mellan Norrtälje och Uppsala.

Projektledaren för Kunskapslyftet rapporterar att
Inka Wilhelmsson (rektor för KomVux i Hallstavik) har förordnats som SFI -rektor efter Signhild Örnberg (rektor på KomVux, Norrtälje) t o m 1999-12-31.

_____________Un § 138

Kurser och konferenser/Återrapport från kurser

Ami Magito (mp) anmäler intresse att deltaga i seminariet "Lust att lära - lust att leda" i Växjö 26-28/1 2000. Målgruppen är bl a politiker om ungdom och vuxna i utbildning vid gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola och universitet.

Vid dagens sammanträde föreligger inget program samt prisuppgift för konferensen.

Au 11/11 Arbetsutskottet beslutade 1999-11-11, § 171, att uppdra till sekreteraren att till nämndens sammanträde 1999-11-25 inhämta program för utbildningskonferensen.

Un 25/11 Föreligger program för konferensen i Växjö. Konferensen tar bl a upp följande ämnen: Kunskapslyftet i halvlek, Om viljan att lära, Lutsten att leda - var och hur får jag näring?, Styr lusten lärandet?. Medverkande bl a partiledare Gudrun Schyman. Det finns dessutom ett antal seminarier att anmäla sig till. Kostnad för hela konferensen: 3.900 kr. Sista anmälningsdag 1999-12-20.

Återrapport från seminariet "Att leda pedagogiskt" 
Christina Frisk rapporterar från seminariet i Roslagsskolan. Seminarieledare var Siv Their, internationellt känd och erkänd konsult och arbetslivsforskare.
Seminariet gav kunskaper, strategier och metoder för ett pedagogiskt inriktat ledarskap.
Bland Siv Theirs publikationer har boken "Det pedagogiska ledarskapet " (1994) rönt störst uppmärksamhet. Från nämnden deltog även Ami Magito och Ulla Bratt Enligt Christina, Ami och Ulla genomfördes seminariet på ett mycket intressant och underhållande sätt.

Utbildningsnämnden beslutar

att medge Ami Magito deltagande i konferensen "Lust att leda - Lust att 
lära" i Växjö 2000-01-26-28 samt

att uppdra till förvaltningen att redovisa beloppet som avsatts i budget
2000 för nämndens utbildning/utveckling.

_________