Utbildningsnämnden 1999-12-16

Plats och tid Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje, kl. 09.00-16.15

Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 09.00-12.00 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 12.00-13.00 Jullunch tillsammans med förvaltningens chefer
Kl. 13.00-14.30 IV-programmet och ITK (presentation av verksamhet)
Kl. 14.30-15.00 Kaffe
Kl. 15.00-16.15 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Bernt-Ove Gunnarsson, t f bitr förvaltningschef och sekr
Raija Engberg. ekonomiassistent (§ 139)

Utses att justera P-O Lindell

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 1999-12-21, kl. 12.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 139-148
Bernt-Ove Gunnarsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson 

Justerande ..................................................................................................................
P-O Lindell
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 1999-12-16

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-12-22 anslags nedtagande 2000-01-12

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 09.00-16-15 Ja Nej
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Catharina Odenberg m x 
Carl Gezelius m x 
Marie Karlsson c x 
Karin Malmquist c x Tjänstgörande ersättare 
Bennit Jennerstål kd x 
Bo Liljegren fp x 
Monir Sirag Ali s x Tjänstgörande ersättare 
Ulla Bratt s x 
Anne Schwieler s x Tjänstgörande ersättare 
Conny Lindén s x 
Ami Magito mp x Tjänstgörande ersättare 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst REGISTER
§ Sid

139 Månatlig verksamhetsrapport 99/11 4

140 Genomförande av alternativ/varianter vid ungdomsgymnasiet 5-6

141 Beslutsattestanter och ersättare för konton i 2000 års budget 7

142 Val av ny ordförande i stiftelsen Häverö lärcentrum 8

143 Anmälan av delgivningsärenden 9

144 Anmälan av delegationsärenden 10

145 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och arbetsgrupper 11

146 Rapport från förvaltningen 12

147 Kurser och konferenser 13

148 Detaljerat program för vårens sammanträden 14

__________
Un § 139 Dnr 98/18 041

Månatlig verksamhetsrapport 99/11

Föreligger av ekonomiassistenten i skrivelse 1999-12-03 upprättad "Budgetutfallsprognos för utbildningsnämnden november 1999".

Budgetutfallet efter 11 månader är 99 % av utbildningsnämndens budget. Riktpunkten är 92 %.

T f utbildningschefen redogör för nuvarande budgetläge.
Sammanlagt förväntas ett överskridande i bokslutet på 9.100 kkr, under förutsättning att sektorernas sparåtgärder på 2.715 kkr infrias. 

Au 6/12 Arbetsutskottet beslutade 1999-12-06, § 188, föreslå utbildningsnämnden besluta att tacka för rapporten samt att uttala en förväntan om att underskottet inte kommer att överskrida 9.100 kkr.

Ärendet har behandlats i PAMK 1999-12-06.

Un 16/12 Ekonomiassistenten redogör för det ekonomiska läget. Tidigare förväntat budgetutslag är i nuvarande läge i linje med prognosen.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att tacka för rapporten samt 

att rikta ett tack till rektorerna, som i ett pressat ekonomiskt läge hållit 
respektive budget inom tilldelad ram.

_________
Un § 140 Dnr 99/40 600

Genomförande av alternativ/varianter vid ungdomsgymnasiet

Utbildningsnämnden avser att inom ramen för individuellt val, samt ev lokalt
tillägg, skapa ett antal profiler, som skall vara tillgängliga för elever vid samtliga porgram inom ungdomsgymnasiet. Resurserna inom individuella val skall i första hand användas för att skapa dessa (samt för obligatoriska kurser). Profilerna genomförs under förutsättning att tillräckligt antal elever (20 st) anmäler sig.

Ordföranden redogör för föreliggande förslag på alternativ/varianter i skrivelse "Rodenprofiler".

"Kulturprojekt Roden år 2000"
Elevrådet och projektledare Leif Dahlberg har ansökt om bidrag för kulturella 
insatser.

Au 14/10 Arbetsutskottet beslutade 1999-10-14, § 153, att uttala att arbetsutskottet ser till förvaltningen att till arbetsutskottets sammanträde 1999-11-04 utreda etableringen av de i policydokumentet efterfrågade varianterna och där kulturvariant har föreslagits.

Au 11/11 Arbetsutskottet beslutade 1999-11-11, § 165, att uppdra till förvaltningen att till arbetsutskottets extra sammanträde 1999-11-25 ta fram beskrivningar på alternativ/varianter i enlighet med ordförandens intentioner att användas i marknadsföringen av ungdoms gymnasiet.
Arbetsutskottet föreslog även utbildningsnämnden besluta att till "Kulturprojekt Roden 2000" bevilja 175 tkr inom ramen för det individuella valet.

Au 25/11 T f utbildningschefen lämnade en muntlig redogörelse av tänkbara alternativ/varianter.

Arbetsutskottet beslutade 1999-11-25, § 178, föreslå utbildningsnämnden besluta att inom ramen för individuella val, samt ev lokalt tillval, inrätta en musikvariant samt en idrottsvariant vid ungdomsgymnasiet fr o m höstterminen år 2000.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Un 25/11 Utbildningsnämnden beslutade 1999-11-25, § 129 enligt arbetsutskottets förslag

Un § 140 forts.

att inom ramen för individuella val, samt ev lokalt tillval, inrätta en musik-
variant samt en idrottsvariant vid ungdomsgymnasiet fr o m höstterminen år 2000, att till "Kulturprojekt Roden 2000" bevilja 175 tkr inom ramen för det
individuella valet samt att hänskjuta frågan om övriga föreslagna alternativ/varianter till arbetsutskottets sammanträde 1999-12-06.

Au 6/12 Diskuteras, tillsammans med administrativa chefen, rektorerna,
SYV-chefen vid Rodengymnasiet samt rektor vid Utbildningscentrum, förslag på övriga varianter/alternativ att inrättas fr o m höstterminen 2000.

Rektor vid Utbildningscentrum presenterar enligt uppdrag förslag på "IV - lärlingsutbildning". 

Rektor vid HS-sektorn redogör muntligt och skriftligt för "Policydokument", ett övergripande dokument för hela gymnasieverksamheten.

Rektor vid OS-sektorn presenterar foldern/broschyren "Roslagens Idrottsgymnasium"/Idrottsvariant på Rodengymnasiet.

Diskuteras tidpunkten för elevernas individuella val.

Arbetsutskottet beslutade 1999-12-06, § 184 föreslå utbildningsnämnden besluta att uppdra till förvaltningschefen att snarast lämna skisser/förslag
på alternativ/varianter att inrättas fr o m vårterminen 2000 (teater),
höstterminen 2000, vårterminen 2001 eller höstterminen 2001, att informationsbroschyrerna om alternativen har en enhetlig design med 
kommunens logotype samt att marknadsföringen av de olika alternativen/varianterna bör ske snarast.

Ärendet har behandlats i PAMK 1999-12-06.

Un 16/12 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till förvaltningschefen att snarast lämna skisser/förslag
på alternativ/varianter att inrättas fr o m vårterminen 2000 (teater),
höstterminen 2000, vårterminen 2001 eller höstterminen 2001,

att informationsbroschyrerna om alternativen har en enhetlig design med 
kommunens logotype samt

att marknadsföringen av de olika alternativen/varianterna bör ske snarast.

_________
Un § 141 Dnr 99/273 002

Beslutsattestanter och ersättare för konton i 2000 års budget

Enligt gällande attest- och utanordningsreglemente, fastställt av 
kommunfullmäktige 1995-12-18, § 268, anmodar servicekontoret i skrivelse 1999-12-02 nämnder/förvaltningschefer, att överlämna förteckning över beslutsattestanter och ersättare inom nämndens/förvaltningens ansvarsområde. 

Uppgifterna lämnas på särskilt framtagna blanketter och ska vara servicekontoret tillhanda senast 1999-12-31. Skulle erforderliga nämndbeslut icke föreligga vid denna tidpunkt, kan komplettering med dessa ske i efterhand.

Kommunstyrelsen har 1980-02-12, § 68, delegerat till förvaltningschefer inom kommunstyrelsens ansvarsområde att utse beslutsattestanter och ersättare inom resp förvaltning.

Kommunförbundets skrift "Attest och utanordning" nämner som vägledande princip, att man när det gäller fördelning av attestuppgifterna skall tillse att varje kontrollåtgärd utförs av den som har de bästa förutsättningarna att göra den. I Konsekvens härmed bör , som ett led i den interna kontrollen minst två personer, ingå i attestordningen. 

Au 6/12 Arbetsutskottet beslutade 1999-12-06, § 190, att uppdra till förvaltningen att anpassa register över attestanter för 1999 till 2000 års resultatenheter samt att inhämta namnteckningsprov på utsedda attestanter och ersättare.

Un 16/12 Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna av förvaltningen upprättad förteckning över besluts-
attestanter och ersättare för konton i 2000 års budget

________
Un § 142 Dnr 98/91 107

Val av ny ordförande i stiftelsen Häverö lärcentrum

Ordföranden redogör för nuvarande styrelseorganisation i stiftelsen Häverö lärcentrum. Framgår att t o m 1999-12-31 är Göran Andersson vald till ordförande.

Med bakgrund av att Göran lämnat sin anställning och alla övriga uppdrag i kommunen samt begärt att få bli entledigad som ledamot och ordförande i styrelsen, skall nämnden lämna förslag på ny ordförande fr o m 2000-01-01.

Au 6/12 Arbetsutskottet beslutade 1999-12-06, § 192, att uppdra till ordföranden att till arbetsutskottets extra sammanträde 1999-12-13 lämna förslag på ny ordförande i stiftelsen Häverö lärcentrum fr o m 2000-01-01.

Au 13/12 Arbetsutskottet beslutade efter diskussion 1999-12-13, § 196 att hänskjuta ärendet till extra arbetsutskott 1999-12-16 efter ytterligare 
beredning.

Au 16/12 Arbetsutskottet beslutade 1999-12-16, § 200 att interimistiskt för perioden 2000-01-01-02-29 tillsätta t f bitr förvaltningschefen som ordförande med uppgift att tillsammans med styrelsen hitta en permanent lösning på ordförandeskapet. Förslaget föreläggs arbetsutskottet på sammanträde 1999-02-10.

Un 16/12 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att interimistiskt för perioden 2000-01-01-02-29 tillsätta t f bitr förvaltnings-
chefen B-O Gunnarsson som ordförande med uppgift att tillsammans 
med styrelsen hitta en permanent lösning på ordförandeskapet. Förslaget 
föreläggs arbetsutskottet på sammanträde 1999-02-10.

________


Un § 143 Dnr 99/05 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning 1999-12-06 över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningsärendena till handlingarna.

__________
Un § 143 

Anmälan av delegationsärenden

Till dagens sammanträde har inga delegationsbeslut inrapporterats.

_______Un § 145

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och arbetsgrupperna

Christina Frisk rapporterar från sin grupp om övergången från åk 9 till gymnasiet, likaså fick nämnden en redogörelse för VIP-programmet så långt det är genomfört.

Utifrån presenterat material understryker Christina Frisk vikten av samarbete på alla fronter mellan Barn- och skolas verksamhet och gymnasiet. Betydelsen av SYV-enhetens roll i det individuella samtalet, kontakter mellan skolledare och mellan lärare kan inte nog understrykas. Likaså trycker Christina på vikten av att eleverna klarat "mål att uppnå" i Lpo 94 och påminnelse om skolans och skolhuvudmannens ansvar på denna punkt.

Christina ifrågasätter IV´s ökande tillväxt och ställer frågan: "Bör en del av IV´s resurser användas på ett tidigare stadium.

Marknadsföringen är en viktig del i arbetet med ungdomarnas val av program och därför måste alla information vara av hög kvalitet. Vidare framhålls också "Nora-projektets" och "Aron-projektets" betydelse för flickor och pojkar med speciella behov. Av material över IV´s nuvarande verksamhet framgår omfattning fördelat på tre årskurser.

______
Un § 146

Rapport från förvaltningen

T f bitr förvaltningschefen refererar till delgivningsärenden avseende Yrkesinspektionens påpekande om köket i den nya H-delen på Rodengymnasiet.

_______
Un § 147

Kurser och konferenser/Återrapport från kurser

Elisabeth Lewerentz och P-O Lindell redovisar från den kurs de deltagit i arrangerad av Kommunförbundet. Kursens huvudsakliga budskap var att informera om alla de tjänster Kommunförbundet ställer till förfogande. Elisabeth Lewerentz överlämnade ett antal broschyrer som vägledning för ev framtida behov.

I efterföljande diskussion framhölls vikten av att hjälpa lärare som icke 
har pedagogisk utbildning, med kommunens hjälp erhåller sådan.

_________Un 148

Detaljerat program för vårens sammanträden

Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att distribuera ut detaljerat program
för vårens sammanträden, motsvarande det som fanns för hösten.

__________